Αντιστοίχηση μαθημάτων παλαιού και νέου προγράμματος σπουδών στην κατεύθυνση της Δημόσιας Υγείας του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας.

Το σχετικό αρχείο της σχολής και το link στην παλαιά ιστοσελίδα του ΤΕΙ Αθήνας για μεταφόρτωσή του.

Υπουργική Απόφαση ένταξης των τμημάτων επιστημών υγείας και ζωής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε επιστημονικά πεδία.

Σε συνέχεια του ιδρυτικού νόμου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εκδόθηκε η με αρ. Φ.253/39391/Α5/08-03-2018 (ΦΕΚ 982 τ.Β’) υπουργική απόφαση με τίτλο «Τροποποίηση της με αριθμ. Φ. 253/142542/Α5/2017 (ΦΕΚ 2995 τ.Β΄) υπουργικής απόφασης», με την οποία καθορίζεται η ένταξη των τμημάτων του σε επιστημονικά πεδία. Σχετικά με τα τμήματα επαγγελμάτων υγείας ισχύουν τα παρακάτω:

«Αριθμ. Φ.253/39391/Α5
Τροποποίηση της με αριθμ. Φ. 253/142542/Α5/2017 (ΦΕΚ 2995 τ.Β΄) υπουργικής απόφασης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 58 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α΄) και όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄), με τις οποίες ιδρύεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής από τη συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά και ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).
4. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α΄).
5. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ. 253/142542/Α5/2017 (ΦΕΚ 2995 Β΄) υπουργικής απόφασης.
6. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α΄).
7. Την αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/3/39348/Β1 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. Φ. 253/142542/Α5/2017 (ΦΕΚ 2995 τ.Β΄) υπουργική απόφαση «Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων.», ως ακολούθως:

Άρθρο
ΜΟΝΟ

…………

3. Στο εδάφιο 3. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ» της παρ. 2 του άρθρου 1, υπό τον τίτλο «ΤΕΙ», διαγράφονται:

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

και υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθενται:

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ  ΠΟΤΩΝ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

…………………….

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 8 Μαρτίου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ»

Το ΦΕΚ

Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α’/02-03-2018) Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις.

Εκδόθηκε το ΦΕΚ 38/τ.Α’/02-03-2018 του Ν.4521/2018, με τον οποίο ιδρύεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά (Τ.Ε.Ι. Πειραιά), με έδρα τον Πειραιά, και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών (Τ.Ε.Ι. Αθηνών), με έδρα το Αιγάλεω, συγχωνεύονται διά απορροφήσεως από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αυτοδικαίως από την ίδρυσή του, χωρίς άλλη διαδικασία και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 μεταξύ των άλλων ιδρύεται Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Βιοϊατρικών Επιστημών,
ββ) Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας,
γγ) Εργοθεραπείας,
δδ) Μαιευτικής,
εε) Νοσηλευτικής,
στστ) Φυσικοθεραπείας.

Από την πλευρά μας να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην αποστολή του νέου πανεπιστημιακού ιδρύματος και καλή τύχη στους χιλιάδες αποφοίτους των δύο ΤΕΙ, για τους οποίους ο νομοθέτης αποφάσισε ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία μέριμνα στο συγκεκριμένο νόμο.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Συγχώνευση Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Εργασίας, με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας;

Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του aftodioikisi.gr, το οποίο δημοσιεύει το από 25-09-2017 δελτίο τύπου του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ (ΠΑΣΥΒΝ),  έχει κατατεθεί πρόταση για συγχώνευση των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Εργασίας, με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας.

BHMA on-line: Και εγένετο… Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Με αφορμή την προτεινόμενη ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η οποία θα επηρεάσει και το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας του ΤΕΙ Αθήνας, παραπέμπουμε στο σχετικό άρθρο της κ.Λιάτσου Ολυμπίας στο BHMA on-line με την τελική πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για το νέο ΑΕΙ και το οποίο δημοσιεύτηκε στις 30-07-2017

Ο σύνδεσμος για το άρθρο

Shop Support

Η μοναδική εταιρεία εξειδικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος