ΦΕΚ 4083/τ. Β’/23-11-2017: Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εκδόθηκε το ΦΕΚ με αρ. 4083/τ. Β’/23-11-2017 και με τίτλο «Έγκριση της 181-17/16.09.2017 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»

Το link για το ΦΕΚ εδώ.

ΠΔ 97/2017 (ΦΕΚ 138/τ. Α’/15-09-2017): «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

Εκδόθηκε το ΠΔ 97/2017 (ΦΕΚ 138/τ. Α’/15-09-2017) με τίτλο «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

Το link για το ΦΕΚ εδώ.

ΦΕΚ 3051/τ. Β’/05-09-2017: Έγκριση της 273/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

Εκδόθηκε το ΦΕΚ 3051/ τ. Β’/05-09-2017 με τίτλο «Έγκριση της 273/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.»

Στο άρθρο 16 με τίτλο «Διάρθρωση Υπηρεσιακών Μονάδων της Περιφέρειας», υπάρχει η παράγραφος IA. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ με την παρακάτω δομή:
1. Γραφείο Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης
2. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
3. Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας
4. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών
5. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών
6. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών
7. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων
8. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
9. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
10. Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών
11. Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών

12. Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών
13. Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών
14. Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων
15. Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
16. Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

Στα άρθρα 74 – 79 αναφέρονται οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας καθώς και των Διευθύνσεων και των Τμημάτων, που την αποτελούν και στις σελ. 816 – 896 του αρχείου pdf (σελ. 36258 έως 36338 του ΦΕΚ), είναι τα αντίστοιχα ειδικά περιγράμματα εργασίας, στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά των Τμημάτων Γραμματειακής Υποστήριξης των παραπάνω Διευθύνσεων.

 

Το link για το ΦΕΚ εδώ.

Shop Support

Η μοναδική εταιρεία εξειδικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος