Υπουργείο Υγείας: Αδειοδότηση δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών

Εκδόθηκε η με αρ.πρωτ. Δ1δ/ΓΠ.11611/11-04-2018 (ΑΔΑ: ΩΚΟΜ465ΦΥΟ-9ΩΞ) εγκύκλιος από τη Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής, του Υπουργείου Υγείας και με θέμα “Αδειοδότηση δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών”, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ: α) Η Γ1/443/73 Υγειονομική Διάταξη (ΦΕΚ 87/Β΄/73) «Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και οι σχετικές εγκύκλιοι

β) Ο Ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»

γ) Η ΚΥΑ 8592/2017 (ΦΕΚ 1750/Β΄/2017) «Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων» (άρθρα 2-4)

δ) Η ΚΥΑ οικ.16228/2017 (ΦΕΚ 1723/Β΄/2017) «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων»

ε) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.5351/5-2-2018 έγγραφο του Δήμου Περιστερίου με θέμα: «Χορήγηση Διευκρινίσεων»

Με αφορμή το (ε) σχετ. έγγραφο, και σε συνέχεια επικοινωνίας με Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής, αναφορικά με τη διαδικασία αδειοδότησης των κολυμβητικών δεξαμενών μετά την έκδοση των (β), (γ) και (δ) σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι:

Για τις δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές ισχύει η (α) σχετική.

Οι διατάξεις των (β), (γ) και (δ) σχετικών δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις των δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών.

Ειδικότερα, για την αδειοδότηση δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών εφαρμόζονται οι διατάξεις της (α) σχετικής, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία προκειμένου να λειτουργήσει δημόσια κολυμβητική δεξαμενή (πλην όσων λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων για τις οποίες εφαρμόζονται διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού), απαιτείται προηγουμένως να ληφθεί από τον υπόχρεο άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθ. 27 της σχετ. (α) Υ.Δ., η οποία εκδίδεται από το Δήμο.

Για τη χορήγηση της άδειας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία (Δήμος) με πλήρη τεχνικά στοιχεία της δεξαμενής σε τρία αντίγραφα (έκθεση, υπολογισμός, σχεδιαγράμματα κ.λ.π.) υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό.

Η υγειονομική υπηρεσία της οικείας Π.Ε. προβαίνει στη θεώρησή τους μετά από αξιολόγηση ότι τηρούνται οι σχετικές διατάξεις και εγκύκλιοι, τα εγκρίνει δε οριστικώς μετά από επιθεώρηση και έλεγχο (παρ. 2 του αρθ. 27) που διενεργείται στην εγκατάσταση της κολυμβητικής δεξαμενής από αρμόδια όργανα ότι έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με τα θεωρημένα στοιχεία και εισηγείται αρμοδίως στον οικείο Ο.Τ.Α. για τη χορήγηση της σχετικής άδειας λειτουργίας.

Παρά τα ανωτέρω, στην Υπηρεσία μας έχει αναφερθεί ότι στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του (β) σχετ. Νόμου δύναται κάποιος να υποβάλει αίτηση γνωστοποίησης για δημόσια κολυμβητική δεξαμενή.

Για το λόγο αυτό η παρούσα Εγκύκλιος κοινοποιείται στη Δ/νση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων & Επιχειρηματικών Πάρκων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, η οποία παρακαλείται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) να μην παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην περίπτωση των δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών.

Τέλος, παρακαλούνται οι Υπηρεσίες των Π.Ε. προς τις οποίες αποστέλλεται η παρούσα Εγκύκλιος να ενημερώσουν τους Δήμους αρμοδιότητάς τους σχετικά.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ

Ι. ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ

Το link για την εγκύκλιο

Shop Support

Η μοναδική εταιρεία εξειδικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος