Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης: Έναρξη εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης η εγκύκλιος με αρ.πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/76/οικ.28554/01-09-2017 και ΑΔΑ: Ψ2Τ6465ΧΘΨ-8Ρ8 και θέμα: «Έναρξη εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν.4440/2016, όπως ισχύει)»

Με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο τίθεται από το Υπουργείο προθεσμία από 01-09-2017 έως 15-09-2017, προκειμένου οι ενδιαφερόμενες υπηρεσίες να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και προσωρινή κάλυψη θέσεων με απόσπαση.

Το link για το αρχείο στη σχετική ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α’/02-12-2016) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις»

Εκδόθηκε το με αριθμ. 224/τ.Α’/02-12-2016 ΦΕΚ του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης  συμφερόντων και λοιπές διατάξεις», το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ ή από εδώ

Σχόλιο: Ας ελπίσουμε ότι με τη βάση δεδομένων «Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης», η οποία αναφέρεται στο άρθρο 16, να καταστεί εφικτός ο σχηματισμός μιας καλύτερης και επικαιροποιημένης εικόνας της κατανομής των ΕΔΥ σε διάφορες θέσεις στο δημόσιο, στην τοπική αυτοδιοίκηση, νπδδ κλπ, κάτι που φαίνεται δύσκολο έως ακατόρθωτο σήμερα με άλλες μεθόδους…

Shop Support

Η μοναδική εταιρεία εξειδικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος