Προκήρυξη για 6 θέσεις ΕΔΥ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση – PHILOS»

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησής μας, ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΛΤΞ469ΗΜΛ-70Α) η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις 6 θέσεις ΕΔΥ, με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση – PHILOS».

Οι συμβάσεις εργασίας θα είναι ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), πλήρους απασχόλησης δεκαοκτώ (18) μηνών και με δυνατότητα παράτασης έως έξι (6) μήνες.

Στη σελ.48 του σχετικού αρχείου αναφέρεται για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο ή της ανάρτησής της στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, στην ιστοσελίδα του, στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ Θεσσαλονίκης καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων στους οποίους εδρεύουν οι ως άνω υπηρεσίες, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η κατανομή των θέσεων για τους ΕΔΥ αναφέρεται στη σελ.69 (τελευταία σελίδα) του σχετικού αρχείου pdf και είναι ως εξής:

Katanomi_KEELPNO.jpg

Πρόβλεψη για έξι θέσεις ΕΔΥ στο έργο «Ανάθεση Προγράμματος για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών, με φορέα υλοποίησης το ΚΕΕΛΠΝΟ.»

Εκδόθηκε το ΦΕΚ 3877/τ.Β’/06-09-2018 με τίτλο «Ανάθεση Προγράμματος για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών, με φορέα υλοποίησης το ΚΕΕΛΠΝΟ.»

Στο σχετικό ΦΕΚ για το έργο, το οποίο ανατίθεται στο ΚΕΕΛΠΝΟ, στο άρθρο 9 με τίτλο «Απαιτούμενο προσωπικό» και πιο συγκεκριμένα για το Υποέργο 2 (ΥΠ2) αναφέρονται τα εξής:

2. Για το Υποέργο 2 (ΥΠ2): Λειτουργία Συστήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης, Συντονισμός Εμβολιασμών, Εκτίμηση συνθηκών υγιεινής και Παρεμβάσεις Δημόσιας Υγείας στον πληθυσμό προσφύγων/ μεταναστών, θα προσληφθεί προσωπικό σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων
1 ΠΕ/ΤΕ Επαγγελματίες Υγείας 6
2 ΤΕ Επισκέπτες/τριες Υγείας 46
3 ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας 6
4 ΠΕ Βιοστατιστικής 2
5 ΠΕ Πληροφορικής 2
Σύνολο 62

Το Υποέργο 2 περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 3 του παραπάνω ΦΕΚ ως εξής:

Άρθρο 3

Υποέργο 2 (ΥΠ2): Λειτουργία Συστήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης, Συντονισμός Εμβολιασμών, Εκτίμηση συνθηκών υγιεινής και Παρεμβάσεις Δημόσιας Υγείας στον πληθυσμό προσφύγων/μεταναστών

 1. Αντικείμενο του οριζόμενου ως Υποέργου 2 (ΥΠ2) αποτελεί η λειτουργία Συστήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης, ο Συντονισμός των Εμβολιασμών, η Εκτίμηση συνθηκών υγιεινής και οι Παρεμβάσεις Δημόσιας Υγείας στον πληθυσμό προσφύγων/ μεταναστών.
 2. Οι παρεμβάσεις που περιγράφονται στο ΥΠ2 αφορούν: α) στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων/ μεταναστών (ΚΦΠΜ) της ηπειρωτικής Ελλάδας (40 εκτιμώμενος αριθμός) και β) τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στα νησιά του Αιγαίου (Μυτιλήνη, Χίος, Σάμος, Κως Λέρος) και στο Φυλάκιο του Έβρου (6)
 3. Σκοπός του ΥΠ2 αποτελεί η έγκαιρη ανίχνευση λοιμωδών νοσημάτων στον πληθυσμό των προσφύγων και μεταναστών, η άμεση και αποτελεσματική απόκριση όταν απαιτείται, με βάση τα πρωτόκολλα του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., ο συντονισμός των εμβολιασμών στον εν λόγω πληθυσμό και η εκτίμηση των συνθηκών διαβίωσης εντός των κέντρων φιλοξενίας και των ΚΥΤ.
 4. Οι επιμέρους δράσεις του ΥΠ2 είναι οι ακόλουθες: ο συντονισμός και διαχείριση εργασιών, η επιδημιολογική επιτήρηση στον πληθυσμό προσφύγων και μεταναστών, ο συντονισμός εμβολιασμών του παιδικού πληθυσμού, η ενίσχυση διάγνωσης και απόκρισης εντός των κέντρων φιλοξενίας/ΚΥΤ και η αξιολόγηση και προτάσεις βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης.
 5. Παραδοτέα του ΥΠ2 είναι τα κάτωθι: η σύνταξη εβδομαδιαίων εκθέσεων επιτήρησης, η ανίχνευση του αριθμού δηλωθέντων συνδρόμων – διαχρονική τάση, η σύνταξη ετήσιων εκθέσεων σε σχέση με τις προβλεπόμενες δράσεις, η δημοσιότητα των δράσεων με κάθε μέσο, και οι απαντήσεις σε υποβληθέντα ερωτήματα/αιτήματα, η καταγραφή του αριθμού των παιδιών που εμβολιάστηκαν, των εμβολιαστικών δράσεων, ο αριθμός και το είδος εμβολίων που έλαβαν χώρα, η εξασφάλιση της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού στα κέντρα φιλοξενίας (ποσοστό εμβολιασμένων παιδιών ανά ηλικιακή ομάδα/φύλο/εθνικότητα), η καταγραφή του αριθμού των ταχέων δοκιμασιών διάγνωσης για την ελονοσία – RDTs που χρησιμοποιήθηκαν και των αποτελεσμάτων, η μέριμνα για την τυχόν χορήγηση αντιψωριασικών φαρμάκων για την απόκριση σε περιστατικά, η καταγραφή του αριθμού των φυματινών που χρησιμοποιήθηκαν, η μηνιαία καταγραφή και προτάσεις βελτίωσης υγειονομικών παραμέτρων (συνθηκών διαβίωσης) σε κάθε κέντρο φιλοξενίας/ΚΥΤ και αναφορά αποτελεσμάτων και η σύνταξη ειδικών Εντύπων Καταγραφής Εστιών Αναπαραγωγής Κουνουπιών και Προγραμμάτων Καταπολέμησης Κουνουπιών σε μηνιαία βάση από την έναρξη έως τη λήξη των προγραμμάτων κωνωποκτονιών.

Πρόσκληση μετάταξης πτυχιούχου ΤΕ Δημόσιας Υγιεινής στη Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας του Γενικού Νοσοκοµείου Μεσσηνίας.

Το σχετικό αρχείο της πρόσκλησης με ΑΔΑ: 6Ν6Κ46904Υ-Κ69

Εκδόθηκε η με αρ. 5Κ/2016 προκήρυξη του ΑΣΕΠ με μία (1) θέση ειδικότητας ΤΕ Δημόσιας Υγιεινής.

Ακολουθεί δελτίο τύπου του ΑΣΕΠ για την 5Κ/2016 προκήρυξη (ΦΕΚ 12/τεύχος ΑΣΕΠ/21-12-2016) στην οποία συμπεριλαμβάνεται και μία (1) θέση ειδικότητας ΤΕ Δημόσιας Υγιεινής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 5Κ/2016

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 5Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/21-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ογδόντα (80) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.).

Το ΦΕΚ της προκήρυξης  διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 10 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 24 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη 5Κ/2016

Τ.Θ. 14 308

Αθήνα Τ.Κ. 115 10

αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) θέσεις της οποίας διεκδικούν.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 30ης  Ιανουαρίου 2017, ημέρας Δευτέρας.

Το ηλεκτρονικό αρχείο του ΦΕΚ της προκήρυξης είναι διαθέσιμο εδώ και το link για απευθείας μεταφόρτωση από το Εθνικό Τυπογραφείο εδώ.

Πρόσκληση μετάταξης ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ η πρόσκληση μετάταξης για διάφορες ειδικότητες υπαλλήλων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Οι δεκαεπτά (17) θέσεις από τις αναφερόμενες στην πρόσκληση, αφορούν την ειδικότητα ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας. Οι διαθέσιμες αυτές θέσεις είναι ως εξής:

 • δύο (2) στην Περιφερειακή Ενότητα Σύρου (νήσος Σύρος),
 • τέσσερις (4) στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου (νήσος Ρόδος),
 • δύο (2) στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (νήσος Θήρα),
 • μία (1) στην Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου (νήσος Κάλυμνος),
 • μία (1) στην Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου (νήσος Κάρπαθος),
 • μία (1) στην Περιφερειακή Ενότητα Κέας-Κύθνου (νήσος Κέα),
 • δύο (2) στην Περιφερειακή Ενότητα Κω (νήσος Κως),
 • μία (1) στην Περιφερειακή Ενότητα Μήλου (νήσος Μήλος),
 • μία (1) στην Περιφερειακή Ενότητα Νάξου (νήσος Νάξου),
 • μία (1) στην Περιφερειακή Ενότητα Πάρου (νήσος Πάρος) και
 • μία (1) στην Περιφερειακή Ενότητα Τήνου (νήσος Τήνος).

Μεταξύ των άλλων στο ανωτέρω κείμενο αναφέρεται ότι: «Οι μετατάξεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 168 παρ.1 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α), 78 και 182 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α), 9 παρ.22 του ν.2266/1994 (ΦΕΚ  218/τ.Α), 68 παρ.1  του ν.4002/2011 (ΦΕΚ  180/τ.Α) και 35 παρ.5 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α) όπως ισχύουν, σε κενή οργανική θέση ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν οι υπάλληλοι, χωρίς γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του ν.4368/2016  (ΦΕΚ 21/τ.Α).»

Τα σχετικά links είναι:

Σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Το ηλεκτρονικό αρχείο της πρόσκλησης με ΑΔΑ:Ω0Ε97ΛΞ-77Τ

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για την δημόσια πρόσκληση (Νο5/2015) του ΟΑΕΔ σε Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2015 (19101 Ανέργων)

Αναρτήθηκαν από χθες (27-11-2015) στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ τα οριστικά αποτελέσματα για την δημόσια πρόσκληση (Νο5/2015) του ΟΑΕΔ σε Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2015 (19101 Ανέργων). Υπενθυμίζεται ότι στην ανωτέρω πρόσκληση είχαν συμπεριληφθεί και θέσεις για Επόπτες Δημόσιας Υγείας.

Τα σχετικά links ακολουθούν παρακάτω:

Το από 27-11-2015 δελτίο τύπου του ΟΑΕΔ

Η ιστοσελίδα ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

Πρόσκληση μετάταξης εποπτών δημόσιας υγείας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ η πρόσκληση μετάταξης για διάφορες ειδικότητες υπαλλήλων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, εκ των οποίων τρεις (3) θέσεις αφορούν την ειδικότητα ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Πτυχιούχοι Εποπτών Δηµόσιας Υγείας). Από τις θέσεις αυτές η μία (1) είναι στο Ν.Λέσβου και οι υπόλοιπες δύο (2) στον Ν.Σάμου.

Τα σχετικά links είναι:

Σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Το ηλεκτρονικό αρχείο της πρόσκλησης με ΑΔΑ:ΒΖΡΘ7ΛΩ-06Ν

Πρόσκληση μετάταξης εποπτών δημόσιας υγείας στην Περιφέρεια Αττικής

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ η πρόσκληση μετάταξης για διάφορες ειδικότητες υπαλλήλων στην Περιφέρεια Αττικής, εκ των οποίων δέκα (10) θέσεις αφορούν την ειδικότητα ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας (Εποπτών Υγείας).

Τα σχετικά links είναι:

Σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Το ηλεκτρονικό αρχείο της πρόσκλησης με ΑΔΑ:7Ε2Β7Λ7-0ΒΒ

Θέσεις Εποπτών Δημόσιας Υγείας στην νέα προκήρυξη του ΟΑΕΔ για Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2015 (19101 Ανέργων) [ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ]

Εκδόθηκε η δημόσια πρόσκληση (Νο5/2015) του ΟΑΕΔ σε Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2015 (19101 Ανέργων) στο παρακάτω link , στην οποία υπάρχει και σημαντικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων Εποπτών Δημόσιας Υγείας (Επόπτες Υγείας).

Το χρονικό διάστημα της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων από τους πιστοποιημένους χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, είναι από τις 10.00 π.μ. της 26ης Αυγούστου 2015 και λήγει στις 12.00 μ.μ. της 14ης Σεπτεμβρίου 2015.

[ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ] Τα σχετικά αρχεία που αφορούν την συγκεκριμένη πρόσκληση του ΟΑΕΔ (πρόσκληση-διαθέσιμες θέσεις-προσοντολόγιο για τις θέσεις) είναι διαθέσιμα και στα ακόλουθα links theseis prosonta prosklisi

Συνολικά 95 θέσεις Εποπτών Δημόσιας Υγείας προβλέπονται στα επερχόμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα έτους 2014−2015.

Συνολικά 95 θέσεις Εποπτών Δημόσιας Υγείας (ΕΔΥ) προβλέπονται στα επερχόμενα προγράμματα κοινωφελούς  χαρακτήρα έτους 2014−2015. Το παρακάτω αρχείο excel περιέχει την κατανομή θέσεων της ειδικότητας «ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» και έχει προκύψει έπειτα από σχετική μετατροπή του ανεπίσημου πίνακα, ο οποίος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα aftodioikisi.gr.

Σε αναμονή λοιπόν, για την επίσημη έναρξη του πολυδιαφημισμένου καινούριου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας προκειμένου να επιβεβαιωθεί και ο συνολικός αριθμός των ΕΔΥ που θα ζητηθούν σε διάφορες υπηρεσίες.

Θέσεις ΕΔΥ για κοινωφελή εργασία 2014-2015

Το ΦΕΚ 3172/τ.Β’/26-11-2014 με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθ. 4.31879/οικ.3.1604/18-11-2014 και θέμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έτους 2014−2015» μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

Σχόλιο: Ο παραπάνω πίνακας δημιουργεί εύλογες απορίες, για την έλλειψη προκηρυσσόμενων θέσεων Εποπτών Δημόσιας Υγείας στα νοσοκομεία και κέντρα υγείας της χώρας, ακόμα και με μορφή συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου. Θα μπορούσε να παρατηρήσει κάποιος ότι σε αυτούς τους επαγγελματικούς χώρους τυγχάνει εφαρμογής ένα σημαντικό μέρος από τις επιστημονικές γνώσεις, τις οποίες έχουν αποκτήσει οι απόφοιτοι του τμήματος στο ΤΕΙ Αθήνας.

Shop Support

Η μοναδική εταιρεία εξειδικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος