Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης: Έναρξη εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης η εγκύκλιος με αρ.πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/76/οικ.28554/01-09-2017 και ΑΔΑ: Ψ2Τ6465ΧΘΨ-8Ρ8 και θέμα: «Έναρξη εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν.4440/2016, όπως ισχύει)»

Με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο τίθεται από το Υπουργείο προθεσμία από 01-09-2017 έως 15-09-2017, προκειμένου οι ενδιαφερόμενες υπηρεσίες να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και προσωρινή κάλυψη θέσεων με απόσπαση.

Το link για το αρχείο στη σχετική ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Shop Support

Η μοναδική εταιρεία εξειδικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος