Φ.Ε.Κ.1327/τ.Β΄/30-05-2013: Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Π1β/Γ.Π. οικ.4866/11−1−2012 (Φ.Ε.Κ. 152/2012 τ.Β΄) απόφασης «Τροποποίηση της αριθμ. Γ2β/147/15−1−1999 (Φ.Ε.Κ. 21/1999 τ.Β΄) απόφασης περί σύστασης επιτροπών που απαιτούνται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στην εφαρμογή προγραμμάτων παιδικής προστασίας.

Αριθμ. Δ27 – οικ. 16952-707-2013 KYA

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Π1β / Γ.Π. οικ. 4866 / 11−1−2012 (Φ.Ε.Κ. 152/2012 τ.Β΄) απόφασης «Τροποποίηση της αριθμ. Γ2β / 147 / 15−1−1999 (Φ.Ε.Κ. 21/1999 τ.Β΄) απόφασης περί σύστασης επιτροπών που απαιτούνται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στην εφαρμογή προγραμμάτων παιδικής προστασίας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/2005 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β)  Της  παραγράφου  3  του  άρθρου  1  του  Νόμου 2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 213 /1995 τ.Α΄).
γ) Των άρθρων 94 παράγραφος 3Β περίπτ. 9, 10 και 22, και 282 παράγραφος 1 περίπτ. γ΄ και 283 παράγραφος 3
του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/2010 τ.Α΄).
2.  Την  αριθμ.  Φ.  104  /  Γ2γ  /  7802  /  1982  απόφαση «Ανασύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων Ιδρυμάτων
παιδικής προστασίας και σύσταση νέων επιτροπών» (Φ.Ε.Κ. 839/1982 τ.Β΄) όπως διατηρήθηκε με την όμοια της αριθμ. Δ3 / 727 / 1992 (Φ.Ε.Κ. 578/1992 τ.Β΄).
3. Την αριθμ. Π2β / 2808 /1997 απόφαση «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών  − Παιδικών − Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» (Φ.Ε.Κ. 645/1997 τ.Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθμ. Π1β / Γ.Π. οικ. 14951 / 9−10−2001 απόφαση «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Φ.Ε.Κ. 1397/2001 τ.Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την αριθμ. Π2β / Γ.Π. οικ. 14957/2001 απόφαση «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ − ΜΕΑ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις και Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Φ.Ε.Κ. 1397/2001 τ.Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την αριθμ. οικ. 1277/1999 απόφαση «Κωδικοποίηση και συμπλήρωση των προϋποθέσεων και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας εξοχών» (Φ.Ε.Κ. 199/1989 τ.Β΄).
7. Την αριθμ. Γ2β /147 /1999 απόφαση «Σύσταση επιτροπών που απαιτούνται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στην εφαρμογή προγραμμάτων παιδικής προστασίας» (Φ.Ε.Κ. 21 /1999 τ.Β).
8. Την αριθμ. Π1β / Γ.Π. οικ. 4866 / 2012 απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ2β / 147 / 15−1−1999 (Φ.Ε.Κ. 21/1999 τ.Β΄) απόφασης περί σύστασης επιτροπών που 20616  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) απαιτούνται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στην εφαρμογή προγραμμάτων παιδικής προστασίας» (Φ.Ε.Κ. 152/2012 τ.Β΄).
9. Την αριθμ. οικ. 14362 / 20 / 18−7−2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο» (Φ.Ε.Κ. 2166/2012 τ.Β΄).
10. Την αναγκαιότητα σύστασης επιτροπής σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Χώρας για την εξέταση της καταλληλότητας ακινήτων των δομών που έχει την ευθύνη αδειοδότησης.
11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 65/2011 (Φ.Ε.Κ. 147Α΄) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (Φ.Ε.Κ. 141Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρών και Υφυπουργών».
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
1. Η παράγραφος (2) του άρθρου 2 της αριθμ. Π1β/Γ.Π. οικ. 4866/2012 απόφασης «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ2β/147/15−1−1999 (Φ.Ε.Κ. 21/1999 τ.Β΄) απόφασης περί σύστασης επιτροπών που απαιτούνται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στην εφαρμογή προγραμμάτων παιδικής προστασίας» (Φ.Ε.Κ. 152/2012 τ.Β΄) τροποποιείται ως εξής: Απαλείφεται η φράση «Παιδικών Εξοχών».
2. Στην αριθμ. Π1β/Γ.Π. οικ. 4866 / 2012 απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ2β/147/15−1−1999 (Φ.Ε.Κ. 21/1999 τ.Β΄) απόφασης περί σύστασης επιτροπών που απαιτούνται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στην εφαρμογή προγραμμάτων παιδικής προστασίας» (Φ.Ε.Κ. 152/2012 τ.Β΄) προστίθεται άρθρο 3 ως εξής:

Άρθρο 3
Συστήνεται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Χώρας Επιτροπή αποτελούμενη από:
α) ένα γιατρό υγειονολόγο ή έναν επόπτη δημόσιας υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και όπου δεν υπάρχει της οικείας Περιφέρειας
β) ένα διοικητικό υπάλληλο της Διεύθυνσης που ασκεί αρμοδιότητες σε θέματα Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας
γ) ένα μηχανικό της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και όπου δεν υπάρχει της οικείας Περιφέρειας.
Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η εξέταση της καταλληλότητας των ακινήτων (εκτάσεις και οικήματα) των
Παιδικών Εξοχών, των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ − ΜΕΑ) και γενικά των δομών Παιδικής Προστασίας η αδειοδότηση των οποίων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Περιφερειών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν αυτά συγκεντρώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις των αντίστοιχων αποφάσεων που ορίζουν τις προδιαγραφές για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
Κατά τα λοιπά η αριθμ. Π1β / Γ.Π. οικ. 4866 /11−1−2012 (Φ.Ε.Κ. 152/2012 τ.Β΄) απόφαση ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 30 Μαΐου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,   ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Shop Support

Η μοναδική εταιρεία εξειδικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος