ΠΝΠ 30-03-2020 (ΦΕΚ 75Α) Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο «Λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων ειδών πρώτης ανάγκης εντός ΚΥΤ και δομών φιλοξενίας»

ΠΝΠ 30-03-2020 (ΦΕΚ 75Α)

Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο

Λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων ειδών πρώτης ανάγκης εντός ΚΥΤ και δομών φιλοξενίας
Η παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων ειδών πρώτης ανάγκης εντός της περιμέτρου των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και Δομών Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο. Επίσης επιτρέπεται, με απόφαση του οικείου Διοικητή, η εγκατάσταση εντός του ΚΥΤ ή της δομής σημείων παράδοσης από επιχειρήσεις διανομής προϊόντων (delivery). Η αρμοδιότητα για την εγκατάσταση και λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων του πρώτου εδαφίου ανήκει στον δήμο, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου λειτουργεί ο προαναφερθείς χώρος. Με απόφαση της οικονομικής επιτροπής του οικείου δήμου, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώμης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθορίζονται ο αριθμός των κυλικείων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν ανά χώρο, η χωροθέτησή τους εντός αυτού, το ωράριο λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην εύρυθμη λειτουργία τους. Η εκμίσθωση των χώρων σε τρίτους για τη λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων γίνεται κατόπιν δημοπρασίας από τον οικείο δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 270/1981 (Α΄ 77). Το προϊόν της δημοπρασίας αποτελεί έσοδο του δήμου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζεται η διαδικασία αδειοδότησης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα».

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο, των κέντρων διασκέδασης με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τ.μ. και των καταστημάτων όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια, καθώς και του χρόνου καταβολής και της διαδικασίας είσπραξης του ετήσιου τέλους.

Εκδόθηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. Γ.Π./Δ2β/οικ. 2986/14-01-2019 (ΦΕΚ 103/τ.Β’/24-01-2019) και θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο, των κέντρων διασκέδασης με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τ.μ. και των καταστημάτων όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια, καθώς και του χρόνου καταβολής και της διαδικασίας είσπραξης του ετήσιου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 45 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 υποπαρ. Ι.6 του ν. 4254/2014 (85 Α΄)».»

ΦΕΚ

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Χωριστή συλλογή αποβλήτων υλικών στους φορείς του δημοσίου

Εκδόθηκε το με αρ.πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/74692/2880/25-10-2018 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τη χωριστή συλλογή αποβλήτων υλικών στους φορείς του δημοσίου.

ΘΕΜΑ: Χωριστή συλλογή αποβλήτων υλικών στους φορείς του δημοσίου
ΣΧΕΤ.: 1. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου υπ΄αρ. 49/2015 (Α΄174) «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων …»
2. Ν. 4042/12 (Α΄24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
3. Νόμος 4496/2017 (Α΄170) «Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις»

Μια από τις στρατηγικές του ΕΣΔΑ, ουσιώδους σημασίας για την διαχείριση των αποβλήτων στη χώρα μας, είναι η εφαρμογή της διαλογής στην πηγή ως του πλέον δόκιμου τρόπου συλλογής, με σκοπό την επίτευξη υψηλής ποιότητας ανακύκλωσης αλλά και την αύξηση των ποσοστών προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης, προωθώντας με αυτό τον τρόπο την ιεράρχηση στην διαχείριση των αποβλήτων και την δραστική μείωση αυτών που τελικά οδηγούνται στην υγειονομική ταφή.

Σύμφωνα με το ΕΣΔΑ, εκτός των άλλων, χωριστή συλλογή καθιερώνεται τουλάχιστον για το χαρτί, το γυαλί, τα μέταλλα και τα πλαστικά. Επίσης, βασική προτεραιότητα του Εθνικού Σχεδίου αποτελεί η καθιέρωση της χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων (απόβλητα κουζίνας, κλαδέματα κ.α.), με στόχο την παραγωγή κόμποστ το οποίο πληροί ποιοτικές προδιαγραφές για την περαιτέρω χρήση του σύμφωνα με διεθνή ή / και εθνικά πρότυπα. Οι παραπάνω υποχρεώσεις απορρέουν από το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο.

Ειδικότερα ο Νόμος 2939/01, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το νόμο 4496/2017 (Α’ 170), θέτει ρητά την υποχρέωση για χωριστή συλλογή από τις δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Συγκεκριμένα η παραγρ. 3 του άρθρου 12 αυτού, προβλέπει ότι:
«Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, καθώς και οι ΟΤΑ, υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των επιμέρους υλικών συσκευασίας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7» δηλαδή τη χωριστή συλλογή των επιμέρους υλικών συσκευασίας και τουλάχιστον για χαρτί, πλαστικό, μέταλλα και γυαλί.

Επιπλέον, η παράγραφος 2 του ιδίου άρθρου, προβλέπει ότι από την 7η Νοεμβρίου του 2018, οπότε συμπληρώνεται ένα έτος από την έναρξη ισχύος του Νόμου 4496/2017, καθίσταται υποχρεωτική η χωριστή συλλογή στους χώρους συνάθροισης κοινού. Ειδικότερα προβλέπεται ότι «…οι φορείς λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού, όπως κινηματογράφοι, θέατρα, αθλητικές εγκαταστάσεις με κερκίδες, εμπορικά κέντρα, συνεδριακά κέντρα, τουριστικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, νοσοκομεία, κλινικές, αεροδρόμια, λιμάνια, κεντρικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί, επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία, καθώς και οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος, κατά την έννοια της παρ. 5Δ του άρθρου 2 της 47829/23.06.2017 (Β’ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, με δυνατότητα άνω των 100 εξυπηρετούμενων ατόμων, όπως αυτή υπολογίζεται στην ανωτέρω υγειονομική διάταξη, υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των επιμέρους υλικών συσκευασίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7. Ως φορέας λειτουργίας νοείται ο κάτοχος της αντίστοιχης άδειας λειτουργίας».

Η χωριστή συλλογή των υλικών συσκευασίας μπορεί να δρομολογηθεί σε συνδυασμό ή ανεξάρτητα με τη χωριστή συλλογή του έντυπου υλικού των υπηρεσιών, το οποίο επίσης πρέπει να συλλέγεται.

Επισημαίνεται ότι, χωριστή συλλογή αποβλήτων θα πρέπει να πραγματοποιείται, όπως προκύπτει από την παραγρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 2939/01 όπως ισχύει, και για μια σειρά άλλα είδη αποβλήτων, ανάλογα και με τις υλοποιούμενες κατά περίπτωση δραστηριότητες, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01, και για τα οποία εφαρμόζεται η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, δηλαδή: απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (μπαταρίες), συσσωρευτών οχημάτων, οχήματα τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), χρησιμοποιημένα ελαστικά και απόβλητα έλαια (λιπαντικά έλαια) σε συνεργασία με αντίστοιχα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης1.

Στους χώρους συνάθροισης κοινού επιπλέον των προαναφερόμενων θα πρέπει να οργανωθεί και εφαρμοσθεί η χωριστή συλλογή του οργανικού κλάσματος (καφέ κάδος) ως διακριτού ρεύματος.

Με βάση τα προαναφερόμενα παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, ενημερώνοντας σχετικά το σύνολο των υπηρεσιών σας συμπεριλαμβανομένων των ΝΠΔΔ, των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών που υπάγονται στο Υπουργείο σας, συμπεριλαμβανομένων και των «χώρων συνάθροισης» που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία σας, για την υλοποίηση των παραπάνω υποχρεώσεων.

Η ενεργός συμμετοχή των φορέων του δημόσιου τομέα στην διαλογή στην πηγή θα συντελέσει σημαντικά στην υλοποίηση του σκοπού και των στόχων του ΕΣΔΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στα ακόλουθα τηλέφωνα:
1. Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων
210 8653294 και 210 8668979
2. Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης
210 8647420 (εσωτ. 226 και 230)

Το έγγραφο από την ιστοσελίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

Διαδικασία σφράγισης και αποσφράγισης επιχειρήσεων ή καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός χερσαίας ζώνης λιμένα ή θαλασσοπλοούντων πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων ή μονίμως αγκυροβολημένων πλοίων.

Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση με αρ. 2132.17/80476/18/23-10-2018 (ΦΕΚ 5430/Β/04-12-2018) και τίτλο: «Διαδικασία σφράγισης και αποσφράγισης επιχειρήσεων ή καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός χερσαίας ζώνης
λιμένα ή θαλασσοπλοούντων πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων ή μονίμως αγκυροβολημένων πλοίων.»

Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με το ν.4497/2017 αρ.31.

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ (5404/Β/03.12.2018) η απόφαση με αρ. 329/2018 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με τίτλο: «Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με το ν.4497/2017 αρ.31.»

Π.Δ. 59/2018: Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

Εκδόθηκε το Π.Δ. 59/2018 (ΦΕΚ 114/τ.Α/29-06-2018) και τίτλο «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης».

Το ΦΕΚ

Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης: Προσαρμογή των υφιστάμενων αδειών επαγγελματιών πωλητών και ένταξη αυτών στις αναφερόμενες στο άρθρο 17 του ν. 4497/2017, κατηγορίες

Εκδόθηκε η με αρ. 56740 – 29/05/2018 (ΦΕΚ 2035/τ.Β/05-06-2018) απόφαση με θέμα «Προσαρμογή των υφιστάμενων αδειών επαγγελματιών πωλητών και ένταξη αυτών στις αναφερόμενες στο άρθρο 17 του ν. 4497/2017, κατηγορίες»

Το ΦΕΚ

Υπ. Υγείας: Εφαρμογή του Νόμου 4419/2016 (ΦΕΚ 174/ τ.Ά/2016) ως προς την κατασκευή, πώληση, προβολή, παρουσίαση των προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων και συναφών προϊόντων

Εκδόθηκε η με αρ.πρωτ. Γ.Π. /Δ2β/οικ. 39190/22-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΣ7Φ465ΦΥΟ-ΨΗΕ) εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Οδηγίες για την Εφαρμογή του Νόμου 4419/2016 (ΦΕΚ 174/ τ.Ά/2016) ως προς την κατασκευή, πώληση, προβολή, παρουσίαση των προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων και συναφών προϊόντων»

Το link στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας «Απαγορεύσεις της διαφήμισης, προώθησης και προβολής των προϊόντων καπνού»

Εκδόθηκε η με αρ.πρωτ. Γ.Π. /Δ2β/οικ.38000/16-05-2018 (ΑΔΑ: Ω36Ι465ΦΥΟ-ΘΡΝ) εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Απαγορεύσεις της διαφήμισης, προώθησης και προβολής των προϊόντων καπνού»

Το link στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΔ 41/2018 Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων

Εκδόθηκε το ΠΔ 41/2018 (ΦΕΚ 80/τ.Α’/07-05-2018) με τίτλο «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων»

Το σχετικό ΦΕΚ εδώ

Shop Support

Η μοναδική εταιρεία εξειδικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος