Προκήρυξη για 6 θέσεις ΕΔΥ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση – PHILOS»

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησής μας, ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΛΤΞ469ΗΜΛ-70Α) η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις 6 θέσεις ΕΔΥ, με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση – PHILOS».

Οι συμβάσεις εργασίας θα είναι ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), πλήρους απασχόλησης δεκαοκτώ (18) μηνών και με δυνατότητα παράτασης έως έξι (6) μήνες.

Στη σελ.48 του σχετικού αρχείου αναφέρεται για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο ή της ανάρτησής της στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, στην ιστοσελίδα του, στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ Θεσσαλονίκης καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων στους οποίους εδρεύουν οι ως άνω υπηρεσίες, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η κατανομή των θέσεων για τους ΕΔΥ αναφέρεται στη σελ.69 (τελευταία σελίδα) του σχετικού αρχείου pdf και είναι ως εξής:

Katanomi_KEELPNO.jpg

Πρόβλεψη για έξι θέσεις ΕΔΥ στο έργο «Ανάθεση Προγράμματος για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών, με φορέα υλοποίησης το ΚΕΕΛΠΝΟ.»

Εκδόθηκε το ΦΕΚ 3877/τ.Β’/06-09-2018 με τίτλο «Ανάθεση Προγράμματος για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών, με φορέα υλοποίησης το ΚΕΕΛΠΝΟ.»

Στο σχετικό ΦΕΚ για το έργο, το οποίο ανατίθεται στο ΚΕΕΛΠΝΟ, στο άρθρο 9 με τίτλο «Απαιτούμενο προσωπικό» και πιο συγκεκριμένα για το Υποέργο 2 (ΥΠ2) αναφέρονται τα εξής:

2. Για το Υποέργο 2 (ΥΠ2): Λειτουργία Συστήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης, Συντονισμός Εμβολιασμών, Εκτίμηση συνθηκών υγιεινής και Παρεμβάσεις Δημόσιας Υγείας στον πληθυσμό προσφύγων/ μεταναστών, θα προσληφθεί προσωπικό σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων
1 ΠΕ/ΤΕ Επαγγελματίες Υγείας 6
2 ΤΕ Επισκέπτες/τριες Υγείας 46
3 ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας 6
4 ΠΕ Βιοστατιστικής 2
5 ΠΕ Πληροφορικής 2
Σύνολο 62

Το Υποέργο 2 περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 3 του παραπάνω ΦΕΚ ως εξής:

Άρθρο 3

Υποέργο 2 (ΥΠ2): Λειτουργία Συστήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης, Συντονισμός Εμβολιασμών, Εκτίμηση συνθηκών υγιεινής και Παρεμβάσεις Δημόσιας Υγείας στον πληθυσμό προσφύγων/μεταναστών

  1. Αντικείμενο του οριζόμενου ως Υποέργου 2 (ΥΠ2) αποτελεί η λειτουργία Συστήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης, ο Συντονισμός των Εμβολιασμών, η Εκτίμηση συνθηκών υγιεινής και οι Παρεμβάσεις Δημόσιας Υγείας στον πληθυσμό προσφύγων/ μεταναστών.
  2. Οι παρεμβάσεις που περιγράφονται στο ΥΠ2 αφορούν: α) στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων/ μεταναστών (ΚΦΠΜ) της ηπειρωτικής Ελλάδας (40 εκτιμώμενος αριθμός) και β) τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στα νησιά του Αιγαίου (Μυτιλήνη, Χίος, Σάμος, Κως Λέρος) και στο Φυλάκιο του Έβρου (6)
  3. Σκοπός του ΥΠ2 αποτελεί η έγκαιρη ανίχνευση λοιμωδών νοσημάτων στον πληθυσμό των προσφύγων και μεταναστών, η άμεση και αποτελεσματική απόκριση όταν απαιτείται, με βάση τα πρωτόκολλα του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., ο συντονισμός των εμβολιασμών στον εν λόγω πληθυσμό και η εκτίμηση των συνθηκών διαβίωσης εντός των κέντρων φιλοξενίας και των ΚΥΤ.
  4. Οι επιμέρους δράσεις του ΥΠ2 είναι οι ακόλουθες: ο συντονισμός και διαχείριση εργασιών, η επιδημιολογική επιτήρηση στον πληθυσμό προσφύγων και μεταναστών, ο συντονισμός εμβολιασμών του παιδικού πληθυσμού, η ενίσχυση διάγνωσης και απόκρισης εντός των κέντρων φιλοξενίας/ΚΥΤ και η αξιολόγηση και προτάσεις βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης.
  5. Παραδοτέα του ΥΠ2 είναι τα κάτωθι: η σύνταξη εβδομαδιαίων εκθέσεων επιτήρησης, η ανίχνευση του αριθμού δηλωθέντων συνδρόμων – διαχρονική τάση, η σύνταξη ετήσιων εκθέσεων σε σχέση με τις προβλεπόμενες δράσεις, η δημοσιότητα των δράσεων με κάθε μέσο, και οι απαντήσεις σε υποβληθέντα ερωτήματα/αιτήματα, η καταγραφή του αριθμού των παιδιών που εμβολιάστηκαν, των εμβολιαστικών δράσεων, ο αριθμός και το είδος εμβολίων που έλαβαν χώρα, η εξασφάλιση της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού στα κέντρα φιλοξενίας (ποσοστό εμβολιασμένων παιδιών ανά ηλικιακή ομάδα/φύλο/εθνικότητα), η καταγραφή του αριθμού των ταχέων δοκιμασιών διάγνωσης για την ελονοσία – RDTs που χρησιμοποιήθηκαν και των αποτελεσμάτων, η μέριμνα για την τυχόν χορήγηση αντιψωριασικών φαρμάκων για την απόκριση σε περιστατικά, η καταγραφή του αριθμού των φυματινών που χρησιμοποιήθηκαν, η μηνιαία καταγραφή και προτάσεις βελτίωσης υγειονομικών παραμέτρων (συνθηκών διαβίωσης) σε κάθε κέντρο φιλοξενίας/ΚΥΤ και αναφορά αποτελεσμάτων και η σύνταξη ειδικών Εντύπων Καταγραφής Εστιών Αναπαραγωγής Κουνουπιών και Προγραμμάτων Καταπολέμησης Κουνουπιών σε μηνιαία βάση από την έναρξη έως τη λήξη των προγραμμάτων κωνωποκτονιών.

MERS κορονα ϊ ός – Νεώτερα Δεδομένα

ΚΕΕΛΠΝΟ:

Οδηγίες για την αντιμετώπιση του κορονοϊού MERS-CoV

Εγρήγορση στην Ευρώπη από το νέο θανατηφόρο κορονοϊό MERS-CoV. Οι οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ στις μονάδες υγείας ενόψει πιθανών κρουσμάτων στην Ελλάδα.

Προβληματισμό και υγειονομική επιτήρηση προκαλεί η επίπτωση που έχει ένας νέος ιός που εντοπίσθηκε αρχικά στη Σαουδική Αραβία και περνά στην Ευρώπη.

Μέχρι χθες, σύμφωνα με το ΚΕΕΛΠΝΟ, είχαν επιβεβαιωθεί 53 κρούσματα λοίμωξης σε ανθρώπους με το νέο στέλεχος κορονοϊού, τα οποία σχετίστηκαν με σοβαρή νόσο του κατωτέρω αναπνευστικού και οδήγησαν σε 30 θανάτους παγκοσμίως.

Διαβάστε το  Δελτίο του ΚΕΛΛΠΝΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_3-6-13_MERS CoV

Shop Support

Η μοναδική εταιρεία εξειδικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος