ΦΕΚ 4083/τ. Β’/23-11-2017: Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εκδόθηκε το ΦΕΚ με αρ. 4083/τ. Β’/23-11-2017 και με τίτλο «Έγκριση της 181-17/16.09.2017 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»

Το link για το ΦΕΚ εδώ.

Advertisements

ΕΦΕΤ: Έγκριση σχεδίου νέου οργανισμού

Με την με αρ. 346/02-11-2017 (ΑΔΑ: ΨΣΦΞΟΡ9Τ-ΜΗΦ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΕΤ, εγκρίθηκε το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος για τη θέσπιση Οργανισμού του Ε.Φ.Ε.Τ. και του οποίου, η δημοσίευση και εκτέλεση ανατίθεται στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του σχεδίου με τίτλο «Τελικές διατάξεις- Καταργούμενες διατάξεις- Έναρξη ισχύος»:

«1. Οι υπηρετούντες υπάλληλοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στον ΕΦΕΤ κατατάσσονται στους αντίστοιχους κλάδους/ειδικότητες του άρθρου 13 του παρόντος διατάγματος. Κατατάσσονται επίσης οι υπηρετούντες υπάλληλοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος σε προσωποπαγείς θέσεις. Για την κατάταξη του προσωπικού εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργείται το π.δ. 223/2000 «Οργανισμός του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων» (Α΄192) και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος.
3. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Link στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Διορθώσεις σφαλμάτων στον Οργανισμό του Υπουργείου Υγείας.

Εκδόθηκε το ΦΕΚ 162/τ.Α’/31-10-2017 με διορθώσεις σφαλματων για το ΠΔ 121/2017 (ΦΕΚ 148/τ.Α’/09-10-2017), το οποίο αφορά την έκδοση του Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας.

Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία για τα έτη 2016-2020

Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση με Αριθ. οικ. 48416/2564/18-10-2017, στο ΦΕΚ 3757/τ.Β/25-10-2017 και με τίτλο «Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία για τα έτη 2016-2020″

ΦΕΚ 3758/τ.Β’/25-10-2017: Υγειονομική Διάταξη «Ιατρικός έλεγχος προσωπικού, διατροφή και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς»

Εκδόθηκε η με αρ. Υ1α/Γ.Π. OLK. 76785/12-10-2017 Υγειονομική Διάταξη (ΦΕΚ 3758/τ.Β’/25-10-2017) με τίτλο: «Ιατρικός έλεγχος προσωπικού, διατροφή και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς»

Το σχετικό ΦΕΚ: link 1 και link 2

ΠΔ 121/2017 (ΦΕΚ 148/τ. Α’/09-10-2017): «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας»

Εκδόθηκε το ΠΔ 121/2017 (ΦΕΚ 148/τ. Α’/09-10-2017) με τίτλο «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας»

Το link για το ΦΕΚ εδώ.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Συγχώνευση Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Εργασίας, με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας;

Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του aftodioikisi.gr, το οποίο δημοσιεύει το από 25-09-2017 δελτίο τύπου του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ (ΠΑΣΥΒΝ),  έχει κατατεθεί πρόταση για συγχώνευση των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Εργασίας, με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος