Σφράγιση καταστήματος λόγο διεξαγωγής τυχερών παιγνίων χωρίς άδεια

Παραθέτουμε περίπτωση, όπου σε ΚΥΕ (καθότι αδειοδοτημενο με την 8577/83), διενεργήθηκε έλεγχος απο το Α.Τ. της περιοχής και κατασχέθηκαν μηχανήματα τυχερών παιγνίων (τυπου φρουτακια) και διαπιστώθηκε «κενό» Νόμου.

Μόλις έχουμε νεότερες εξελίξεις θα παραθέσουμε εδω τις πληροφορίες.

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του άρθρου 51 του Ν. 4002/2011 ορίζεται ότι: «Αν διαπιστωθεί ότι διεξάγονται παίγνια χωρίς την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του νόμου αυτού άδεια, ή χωρίς την προηγούμενη κατάλληλη πιστοποίηση του καταστήματος, τα ελεγκτικά όργανα, ανεξάρτητα από τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο νόμο αυτόν και στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Έλεγχου Παιγνίων, προβαίνουν σε άμεση σφράγιση του καταστήματος διεξαγωγής των παιγνίων».

Επομένως, αρμόδια ελεγκτικά όργανα για να προβούν στη σφράγιση του καταστήματος, στη προκειμένη περίπτωση, είναι οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας σας (Δηλαδή του ΑΤ), τη στιγμή  που διενήργησαν τον έλεγχο και διαπίστωσαν τη παράβαση που αναφέρεται στο παραπάνω σχετικό, στο κατάστημα «Καφενείο» που φέρει το διακριτικό τίτλο «-», με Υγειονομικό Υπεύθυνο το κ. ……………   και το οποίο βρίσκεται επί της οδού ……… στ…………  της Δημοτικής Κοινότητας ……………  του Δήμου ……………

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4002/2011 ορίζεται ότι: «Αρμόδια Αρχή για την έκδοση των αδειών, τις πιστοποιήσεις, την εποπτεία και τον έλεγχο διεξαγωγής και εκμετάλλευσης παιγνίων είναι η «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» (Ε.Ε.Ε.Π.)».  Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της ΕΕΕΠ είναι «η επιβολή των προβλεπόμενων από το νόμο αυτόν διοικητικών κυρώσεων μεταξύ των οποίων και η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση των αδειών διενέργειας παιγνίων, χωρίς αυτό να αποτελεί εμπόδιο για την επιβολή άλλων κυρώσεων που ορίζονται από τη λοιπή νομοθεσία». Επίσης στις αρμοδιότητες της ΕΕΕΠ είναι και «η ανάθεση διαδικαστικών ενεργειών αναφορικά με τα καθήκοντα που ασκεί σχετικά με τα παίγνια σε άλλους φορείς του Δημοσίου και των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, η οποία θα γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, καθώς και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού».

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι αφενός η αρμοδιότητα που διέπει τα τυχερά παίγνια ανήκει στην Ε.Ε.Ε.Π. και αφετέρου μέσω ΚΥΑ θα μπορεί να ανατεθούν αρμοδιότητες που αφορούν στην επιβολή Διοικητικών κυρώσεων σε άλλους φορείς όπως είναι οι Δήμοι, όμως, έως σήμερα δεν έχει υπάρξει ανάλογη ΚΥΑ. Επομένως, μας καθιστά αναρμόδιους στην επιβολή Διοικητικών κυρώσεων.

Συνεχίζοντας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4002/2011 ορίζεται ότι: «1.Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν σχετικής προτάσεως της Ε.Ε.Ε.Π., θεσπίζονται ο Οργανισμός της Ε.Ε.Ε.Π. και ο Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.

Μέχρι την έκδοση των παραπάνω Κανονισμών τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπομένων από τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του νόμου αυτού. 3.Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται θέματα σχετικά με τα παίγνια, ιδίως δε: ιγ) Οι διαδικασίες επιβολής κυρώσεων, ο τρόπος καταλογισμού και κλιμάκωσης των κυρώσεων κατά το άρθρο 51.

Από τα προαναφερόμενα, σας γνωρίζουμε ότι μέχρι σήμερα, δεν έχει εκδοθεί ο Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, οπότε δεν έχουν καθοριστεί οι διαδικασίες και ο τρόπος επιβολής των κυρώσεων γενικότερα αλλά και του άρθρου 51 που αφορά στη σφράγιση του καταστήματος διεξαγωγής των παιγνίων. Όμως, λαμβάνοντας υπόψη τη παράγραφο 1 του άρθρου 29 του Ν. 4002/2011, προχωρούμε στην εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του Νόμου 4002/2011, στην οποία ορίζεται ότι: «Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της Ε.Ε.Ε.Π. και του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, τα θέματα που διέπονται από αυτούς ρυθμίζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. «κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων όσον αφορά τον Οργανισμό της».

Ανατρέχοντας στη κείμενη Εθνική Νομοθεσία, δεν ανεβρέθηκε σχετική Απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. που να ρυθμίζει ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4002/2011 και προβήκαμε έτσι σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Ε.Ε.Ε.Π., η οποία μας παρέπεμψε στις διατάξεις της παραγράφου 3 του Άρθρου 54 Τελικές και μεταβατικές διατάξεις του Ν. 4002/2011, στην οποία ορίζεται ότι: «Μέχρι την ανάληψη των αρμοδιοτήτων των λοιπών εν λειτουργία φορέων ελέγχου από την Ε.Ε.Ε.Π., οι αρμοδιότητες αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από τους φορείς αυτούς». Σύμφωνα με τα παραπάνω, ανατρέξαμε στις διατάξεις του Ν. 3037/2002 (Α’ 174), περί «Απαγόρευσης παιγνίων», όπου στη παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Ν. 3037/2002 ορίζεται ότι: «Πέρα από την επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων, αν διαπιστωθεί η διεξαγωγή ή εγκατάσταση απαγορευμένου, κατά τις διατάξεις των προηγουμένων άρθρων παιγνίου, επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ για κάθε μηχάνημα παιγνίου και οριστική αφαίρεση της αδείας λειτουργίας της επιχείρησης, κατά τις διατάξεις του άρθρου  7, όπου στο άρθρο 7 (Εξουσιοδότηση) ορίζεται ότι:  1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,»,  Δημοσίας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι οροί, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

«2. Με όμοια απόφαση καθορίζεται και το όργανο που επιβάλλει την αφαίρεση της αδείας λειτουργίας της επιχείρησης, ο τρόπος και η διαδικασία αφαίρεσης αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του νομού αυτού.»

Μετά από αναζήτηση της σχετικής ΚΥΑ, διαπιστώσαμε ότι ουδέποτε είχε εκδοθεί ανάλογη Απόφαση όπως οριζόταν κατά τα ανωτέρω (παρ.2 του άρθρου 7 του Ν. 3037/2002) από το έτος 2002 έως και σήμερα, αλλά αντιθέτως, έρχεται η παρ. 16 του άρθρου 54 του Ν. 4002/11 να καταργήσει επιμέρους άρθρα του Ν. 3037/2002 ως εξής: «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 1, 2, 3 εδάφια πρώτο και δεύτερο, 4, 5, 6, 7 παράγραφοι 2, 8 και 9 του ν. 3037/2002 (Α’ 174)». Επομένως τα άρθρα 5 και 7 του Ν. 3037/2002 καταργούνται από την έναρξη ισχύος του Ν. 4002/2011, οπότε δεν μπορούμε να ανατρέξουμε σε πρότερη Νομοθεσία, ώστε να θέσουμε σε εφαρμογή τις διατάξεις της παραγράφου 3 του Άρθρου 54 Τελικές και μεταβατικές διατάξεις του Ν. 4002/2011, ότι, μέχρι την ανάληψη των αρμοδιοτήτων των λοιπών εν λειτουργία φορέων ελέγχου από την Ε.Ε.Ε.Π., οι αρμοδιότητες αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από τους φορείς αυτούς.

Εφόσον οι διατάξεις του ίδιου Νόμου αντικρούουν η μια διάταξη την άλλη και συγκεκριμένα η παράγραφος 3 του Άρθρου 54 του Ν. 4002/2011, αναιρείται από τη παράγραφο 16 του ίδιου άρθρου και Νόμου, που ουσιαστικά καταργεί οποιαδήποτε προγενέστερη Νομοθεσία, πριν την ισχύ του Ν.4002/2011 σχετικά με την επιβολή κυρώσεων στα τυχερά παίγνια από άλλους φορείς.

Το γεγονός ότι βρεθήκαμε αντιμέτωποι με «κενό» Νόμου, επικοινωνήσαμε με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, από όπου οι κατευθύνσεις ήταν σαφείς, λέγοντας μας ότι:  «Σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του άρθρου 51 του Ν. 4002/2011 ορίζεται ότι: «Αν διαπιστωθεί ότι διεξάγονται παίγνια χωρίς την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του νόμου αυτού άδεια, ή χωρίς την προηγούμενη κατάλληλη πιστοποίηση του καταστήματος, τα ελεγκτικά όργανα, ανεξάρτητα από τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο νόμο αυτόν και στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Έλεγχου Παιγνίων, προβαίνουν σε άμεση σφράγιση του καταστήματος διεξαγωγής των παιγνίων». Επομένως ο Δήμος είναι αναρμόδιος να προβεί σε σφράγιση καταστήματος όπου διεξάγονταν τυχερά παίγνια χωρίς να έχει λάβει το κατάστημα την εκ του Νόμου σχετική άδεια.

Κατόπιν των ανωτέρω, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως  σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι διεξάγονται παίγνια χωρίς την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του                   Ν. 4002/2011 άδεια, ή χωρίς την προηγούμενη κατάλληλη πιστοποίηση του καταστήματος, τα ελεγκτικά όργανα, όποια και αν είναι αυτά, ανεξάρτητα από τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4002/2011, προβαίνουν σε άμεση σφράγιση του καταστήματος διεξαγωγής των παιγνίων.

Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών (πρώην καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος) δεν στοιχειοθετείται παράβαση, ούτε βάσει του με αριθμό 180/79 Π.Δ. ώστε να προβούμε σε προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της αδείας λειτουργίας, ούτε σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/08.10.2012 (ΦΕΚ-2718/τ. Β’/08.10.2012) Υγειονομική Διάταξη. Όπως επίσης, δε μπορούμε να κάνουμε χρήση των διατάξεων του Ν. 3037/2002, διότι αφενός δεν εκδόθηκε ποτέ η σχετική ΚΥΑ που θα ρύθμιζε τέτοιου είδους περιπτώσεις και αφετέρου, έχει καταργηθεί το σχετικό άρθρο (άρθρο 5) του       Ν. 3037/2002 με το οποίο οριζόταν η  οριστική αφαίρεση της αδείας λειτουργίας της επιχείρησης σε περίπτωση που διαπιστωνόταν η διεξαγωγή ή ακόμη και η εγκατάσταση απαγορευμένου παιγνίου χωρίς άδεια. Επομένως δεν νομιμοποιούμαστε να προβούμε στην αφαίρεση ή στην ανάκληση της με αριθ. πρωτ.: ……………………  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «Καφενείο» που φέρει το διακριτικό τίτλο «-», με Υγειονομικό Υπεύθυνο τ…. κ. ………………………… και το οποίο βρίσκεται επί της οδού ………………. στ……………………… της Δημοτικής Κοινότητας ……………………… του Δήμου ………………..

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Γιατί το έργο των συναδέλφων πρέπει να αναδεικνύεται : Διεύθυνση Υγείας Π.Ε. Καβάλας

Αναδημοσίευση από το blog epoptes.wordpress.com  του συναδέλφου Αντώνη Παπαδάκη

Μέσα στην αναζήτηση στο διαδίκτυο εντόπισα την παρακάτω αναφορά στον ιστότοπο http://www.proininews.gr

290px-Kavala_200708 Βαίνει προς ολοκλήρωση το σήριαλ με το νερό της Νικήσιανης, Γεωργιανής και του Αγίου Χριστοφόρου. Αυτό γίνεται για έναν λόγο. Η ΔΕΥΑ Παγγαίου απομακρύνθηκε από τις αρχικές της υπόνοιες και υποψίες. Έκατσε κάτω και έψαξε το θέμα στην πραγματική του διάσταση. Τότε βρήκε όλες τις απαντήσεις κι εξηγήσεις που αναζητούσε. Κατάλαβε ότι σε αυτή την ιστορία δεν υπάρχουν ούτε προβοκάτορες, ούτε φαντάσματα. Μόνο ένα δίκτυο ύδρευσης, την ύπαρξη του οποίου τόσο καιρό δεν γνώριζε.

Πριν από 20 μέρες είχε γίνει στο γραφείο του Αρχέλαου Γρανά μια σύσκεψη όπως η χθεσινή. Πολιτικά για τον Δήμο Παγγαίου είχε μιλήσει ο αντιδήμαρχος Τάκης Ηλιάδης. Αρκεί να συγκρίνουμε εκείνα τα λόγια με αυτά που είπε χθες ο Βασίλης Ξουλόγης. Ήταν η μέρα με την νύχτα. Τον δικαιολογούμε όμως τον κ. Ηλιάδη. Τότε το θέμα ήταν πολύ πρόσφατο και κάποιοι της αντιπολίτευσης είχαν σπεύσει σαν κοράκια να το εκμεταλλευτούν για δικούς τους λόγους.

Πέρασε ο καιρός. Έπεσαν οι τόνοι. Επικράτησε η λογική. Βρέθηκε μια πρώτη λύση, ετοιμάζεται μια ακόμη καλύτερη. Ποιος κέρδισε απ’ όλα αυτά; Πρώτα πρώτα η ΔΕΥΑ Παγγαίου, πλέον ξέρει με τι υποδομές έχει να κάνει. Δεύτερον η Διεύθυνση Υγείας της Π.Ε. Καβάλας. Με επικεφαλής τον Χρήστο Παπαδόπουλο συνεχίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις. Λειτουργεί σοβαρά, γρήγορα (σχετικά), με τέτοιο τρόπο που στο τέλος ουδείς μπορεί να πει για αυτή το παραμικρό. Είναι υπηρεσία παράδειγμα προς μίμηση, όπως συχνά λέμε. Για τις υπηρεσίες δεν το λέμε τόσο συχνά. Να όμως που ο κανόνας (αν υπάρχει τέτοιος) έχει και τις εξαιρέσεις του.

Shop Support

Η μοναδική εταιρεία εξειδικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος