Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο, των κέντρων διασκέδασης με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τ.μ. και των καταστημάτων όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια, καθώς και του χρόνου καταβολής και της διαδικασίας είσπραξης του ετήσιου τέλους.

Εκδόθηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. Γ.Π./Δ2β/οικ. 2986/14-01-2019 (ΦΕΚ 103/τ.Β’/24-01-2019) και θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο, των κέντρων διασκέδασης με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τ.μ. και των καταστημάτων όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια, καθώς και του χρόνου καταβολής και της διαδικασίας είσπραξης του ετήσιου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 45 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 υποπαρ. Ι.6 του ν. 4254/2014 (85 Α΄)».»

ΦΕΚ

Advertisements

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Χωριστή συλλογή αποβλήτων υλικών στους φορείς του δημοσίου

Εκδόθηκε το με αρ.πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/74692/2880/25-10-2018 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τη χωριστή συλλογή αποβλήτων υλικών στους φορείς του δημοσίου.

ΘΕΜΑ: Χωριστή συλλογή αποβλήτων υλικών στους φορείς του δημοσίου
ΣΧΕΤ.: 1. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου υπ΄αρ. 49/2015 (Α΄174) «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων …»
2. Ν. 4042/12 (Α΄24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
3. Νόμος 4496/2017 (Α΄170) «Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις»

Μια από τις στρατηγικές του ΕΣΔΑ, ουσιώδους σημασίας για την διαχείριση των αποβλήτων στη χώρα μας, είναι η εφαρμογή της διαλογής στην πηγή ως του πλέον δόκιμου τρόπου συλλογής, με σκοπό την επίτευξη υψηλής ποιότητας ανακύκλωσης αλλά και την αύξηση των ποσοστών προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης, προωθώντας με αυτό τον τρόπο την ιεράρχηση στην διαχείριση των αποβλήτων και την δραστική μείωση αυτών που τελικά οδηγούνται στην υγειονομική ταφή.

Σύμφωνα με το ΕΣΔΑ, εκτός των άλλων, χωριστή συλλογή καθιερώνεται τουλάχιστον για το χαρτί, το γυαλί, τα μέταλλα και τα πλαστικά. Επίσης, βασική προτεραιότητα του Εθνικού Σχεδίου αποτελεί η καθιέρωση της χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων (απόβλητα κουζίνας, κλαδέματα κ.α.), με στόχο την παραγωγή κόμποστ το οποίο πληροί ποιοτικές προδιαγραφές για την περαιτέρω χρήση του σύμφωνα με διεθνή ή / και εθνικά πρότυπα. Οι παραπάνω υποχρεώσεις απορρέουν από το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο.

Ειδικότερα ο Νόμος 2939/01, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το νόμο 4496/2017 (Α’ 170), θέτει ρητά την υποχρέωση για χωριστή συλλογή από τις δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Συγκεκριμένα η παραγρ. 3 του άρθρου 12 αυτού, προβλέπει ότι:
«Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, καθώς και οι ΟΤΑ, υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των επιμέρους υλικών συσκευασίας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7» δηλαδή τη χωριστή συλλογή των επιμέρους υλικών συσκευασίας και τουλάχιστον για χαρτί, πλαστικό, μέταλλα και γυαλί.

Επιπλέον, η παράγραφος 2 του ιδίου άρθρου, προβλέπει ότι από την 7η Νοεμβρίου του 2018, οπότε συμπληρώνεται ένα έτος από την έναρξη ισχύος του Νόμου 4496/2017, καθίσταται υποχρεωτική η χωριστή συλλογή στους χώρους συνάθροισης κοινού. Ειδικότερα προβλέπεται ότι «…οι φορείς λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού, όπως κινηματογράφοι, θέατρα, αθλητικές εγκαταστάσεις με κερκίδες, εμπορικά κέντρα, συνεδριακά κέντρα, τουριστικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, νοσοκομεία, κλινικές, αεροδρόμια, λιμάνια, κεντρικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί, επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία, καθώς και οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος, κατά την έννοια της παρ. 5Δ του άρθρου 2 της 47829/23.06.2017 (Β’ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, με δυνατότητα άνω των 100 εξυπηρετούμενων ατόμων, όπως αυτή υπολογίζεται στην ανωτέρω υγειονομική διάταξη, υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των επιμέρους υλικών συσκευασίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7. Ως φορέας λειτουργίας νοείται ο κάτοχος της αντίστοιχης άδειας λειτουργίας».

Η χωριστή συλλογή των υλικών συσκευασίας μπορεί να δρομολογηθεί σε συνδυασμό ή ανεξάρτητα με τη χωριστή συλλογή του έντυπου υλικού των υπηρεσιών, το οποίο επίσης πρέπει να συλλέγεται.

Επισημαίνεται ότι, χωριστή συλλογή αποβλήτων θα πρέπει να πραγματοποιείται, όπως προκύπτει από την παραγρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 2939/01 όπως ισχύει, και για μια σειρά άλλα είδη αποβλήτων, ανάλογα και με τις υλοποιούμενες κατά περίπτωση δραστηριότητες, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01, και για τα οποία εφαρμόζεται η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, δηλαδή: απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (μπαταρίες), συσσωρευτών οχημάτων, οχήματα τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), χρησιμοποιημένα ελαστικά και απόβλητα έλαια (λιπαντικά έλαια) σε συνεργασία με αντίστοιχα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης1.

Στους χώρους συνάθροισης κοινού επιπλέον των προαναφερόμενων θα πρέπει να οργανωθεί και εφαρμοσθεί η χωριστή συλλογή του οργανικού κλάσματος (καφέ κάδος) ως διακριτού ρεύματος.

Με βάση τα προαναφερόμενα παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, ενημερώνοντας σχετικά το σύνολο των υπηρεσιών σας συμπεριλαμβανομένων των ΝΠΔΔ, των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών που υπάγονται στο Υπουργείο σας, συμπεριλαμβανομένων και των «χώρων συνάθροισης» που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία σας, για την υλοποίηση των παραπάνω υποχρεώσεων.

Η ενεργός συμμετοχή των φορέων του δημόσιου τομέα στην διαλογή στην πηγή θα συντελέσει σημαντικά στην υλοποίηση του σκοπού και των στόχων του ΕΣΔΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στα ακόλουθα τηλέφωνα:
1. Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων
210 8653294 και 210 8668979
2. Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης
210 8647420 (εσωτ. 226 και 230)

Το έγγραφο από την ιστοσελίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

Διαδικασία σφράγισης και αποσφράγισης επιχειρήσεων ή καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός χερσαίας ζώνης λιμένα ή θαλασσοπλοούντων πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων ή μονίμως αγκυροβολημένων πλοίων.

Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση με αρ. 2132.17/80476/18/23-10-2018 (ΦΕΚ 5430/Β/04-12-2018) και τίτλο: «Διαδικασία σφράγισης και αποσφράγισης επιχειρήσεων ή καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός χερσαίας ζώνης
λιμένα ή θαλασσοπλοούντων πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων ή μονίμως αγκυροβολημένων πλοίων.»

Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με το ν.4497/2017 αρ.31.

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ (5404/Β/03.12.2018) η απόφαση με αρ. 329/2018 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με τίτλο: «Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με το ν.4497/2017 αρ.31.»

Προκήρυξη για 6 θέσεις ΕΔΥ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση – PHILOS»

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησής μας, ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΛΤΞ469ΗΜΛ-70Α) η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις 6 θέσεις ΕΔΥ, με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση – PHILOS».

Οι συμβάσεις εργασίας θα είναι ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), πλήρους απασχόλησης δεκαοκτώ (18) μηνών και με δυνατότητα παράτασης έως έξι (6) μήνες.

Στη σελ.48 του σχετικού αρχείου αναφέρεται για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο ή της ανάρτησής της στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, στην ιστοσελίδα του, στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ Θεσσαλονίκης καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων στους οποίους εδρεύουν οι ως άνω υπηρεσίες, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η κατανομή των θέσεων για τους ΕΔΥ αναφέρεται στη σελ.69 (τελευταία σελίδα) του σχετικού αρχείου pdf και είναι ως εξής:

Katanomi_KEELPNO.jpg

Αντιστοίχηση μαθημάτων παλαιού και νέου προγράμματος σπουδών στην κατεύθυνση της Δημόσιας Υγείας του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας.

Το σχετικό αρχείο της σχολής και το link στην παλαιά ιστοσελίδα του ΤΕΙ Αθήνας για μεταφόρτωσή του.

Πρόβλεψη για έξι θέσεις ΕΔΥ στο έργο «Ανάθεση Προγράμματος για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών, με φορέα υλοποίησης το ΚΕΕΛΠΝΟ.»

Εκδόθηκε το ΦΕΚ 3877/τ.Β’/06-09-2018 με τίτλο «Ανάθεση Προγράμματος για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών, με φορέα υλοποίησης το ΚΕΕΛΠΝΟ.»

Στο σχετικό ΦΕΚ για το έργο, το οποίο ανατίθεται στο ΚΕΕΛΠΝΟ, στο άρθρο 9 με τίτλο «Απαιτούμενο προσωπικό» και πιο συγκεκριμένα για το Υποέργο 2 (ΥΠ2) αναφέρονται τα εξής:

2. Για το Υποέργο 2 (ΥΠ2): Λειτουργία Συστήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης, Συντονισμός Εμβολιασμών, Εκτίμηση συνθηκών υγιεινής και Παρεμβάσεις Δημόσιας Υγείας στον πληθυσμό προσφύγων/ μεταναστών, θα προσληφθεί προσωπικό σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων
1 ΠΕ/ΤΕ Επαγγελματίες Υγείας 6
2 ΤΕ Επισκέπτες/τριες Υγείας 46
3 ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας 6
4 ΠΕ Βιοστατιστικής 2
5 ΠΕ Πληροφορικής 2
Σύνολο 62

Το Υποέργο 2 περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 3 του παραπάνω ΦΕΚ ως εξής:

Άρθρο 3

Υποέργο 2 (ΥΠ2): Λειτουργία Συστήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης, Συντονισμός Εμβολιασμών, Εκτίμηση συνθηκών υγιεινής και Παρεμβάσεις Δημόσιας Υγείας στον πληθυσμό προσφύγων/μεταναστών

  1. Αντικείμενο του οριζόμενου ως Υποέργου 2 (ΥΠ2) αποτελεί η λειτουργία Συστήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης, ο Συντονισμός των Εμβολιασμών, η Εκτίμηση συνθηκών υγιεινής και οι Παρεμβάσεις Δημόσιας Υγείας στον πληθυσμό προσφύγων/ μεταναστών.
  2. Οι παρεμβάσεις που περιγράφονται στο ΥΠ2 αφορούν: α) στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων/ μεταναστών (ΚΦΠΜ) της ηπειρωτικής Ελλάδας (40 εκτιμώμενος αριθμός) και β) τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στα νησιά του Αιγαίου (Μυτιλήνη, Χίος, Σάμος, Κως Λέρος) και στο Φυλάκιο του Έβρου (6)
  3. Σκοπός του ΥΠ2 αποτελεί η έγκαιρη ανίχνευση λοιμωδών νοσημάτων στον πληθυσμό των προσφύγων και μεταναστών, η άμεση και αποτελεσματική απόκριση όταν απαιτείται, με βάση τα πρωτόκολλα του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., ο συντονισμός των εμβολιασμών στον εν λόγω πληθυσμό και η εκτίμηση των συνθηκών διαβίωσης εντός των κέντρων φιλοξενίας και των ΚΥΤ.
  4. Οι επιμέρους δράσεις του ΥΠ2 είναι οι ακόλουθες: ο συντονισμός και διαχείριση εργασιών, η επιδημιολογική επιτήρηση στον πληθυσμό προσφύγων και μεταναστών, ο συντονισμός εμβολιασμών του παιδικού πληθυσμού, η ενίσχυση διάγνωσης και απόκρισης εντός των κέντρων φιλοξενίας/ΚΥΤ και η αξιολόγηση και προτάσεις βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης.
  5. Παραδοτέα του ΥΠ2 είναι τα κάτωθι: η σύνταξη εβδομαδιαίων εκθέσεων επιτήρησης, η ανίχνευση του αριθμού δηλωθέντων συνδρόμων – διαχρονική τάση, η σύνταξη ετήσιων εκθέσεων σε σχέση με τις προβλεπόμενες δράσεις, η δημοσιότητα των δράσεων με κάθε μέσο, και οι απαντήσεις σε υποβληθέντα ερωτήματα/αιτήματα, η καταγραφή του αριθμού των παιδιών που εμβολιάστηκαν, των εμβολιαστικών δράσεων, ο αριθμός και το είδος εμβολίων που έλαβαν χώρα, η εξασφάλιση της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού στα κέντρα φιλοξενίας (ποσοστό εμβολιασμένων παιδιών ανά ηλικιακή ομάδα/φύλο/εθνικότητα), η καταγραφή του αριθμού των ταχέων δοκιμασιών διάγνωσης για την ελονοσία – RDTs που χρησιμοποιήθηκαν και των αποτελεσμάτων, η μέριμνα για την τυχόν χορήγηση αντιψωριασικών φαρμάκων για την απόκριση σε περιστατικά, η καταγραφή του αριθμού των φυματινών που χρησιμοποιήθηκαν, η μηνιαία καταγραφή και προτάσεις βελτίωσης υγειονομικών παραμέτρων (συνθηκών διαβίωσης) σε κάθε κέντρο φιλοξενίας/ΚΥΤ και αναφορά αποτελεσμάτων και η σύνταξη ειδικών Εντύπων Καταγραφής Εστιών Αναπαραγωγής Κουνουπιών και Προγραμμάτων Καταπολέμησης Κουνουπιών σε μηνιαία βάση από την έναρξη έως τη λήξη των προγραμμάτων κωνωποκτονιών.
Shop Support

Η μοναδική εταιρεία εξειδικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος