ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΔΥ ΟΤΑ Α΄

Σκοπός αυτού του blog είναι να αναδείξει την προσφορά και τις δυνατότητες της ειδικότητας του Επόπτη Δημόσιας Υγείας (ΕΔΥ) στην πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, δηλαδή τον ρόλο του ΕΔΥ στο Δήμο.

Είναι γνωστό, ότι είμαστε ελάχιστοι οι διορισμένοι ΕΔΥ σε Δήμους και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να γίνουμε περισσότεροι, για να προσφέρουμε την επιστημονική μας κατάρτιση ως εργαλείο στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, για την καλύτερη, αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας.

Ο Επόπτης Δημόσιας Υγείας είναι μια ειδικότητα που υπάρχει πάνω από 50 χρόνια, άσχετα αν άρχισε να «ακούγεται» μετά την δεκαετία του `90, Το επάγγελμα πέρασε από πολλές αλλαγές και «σουρωτήρια», αλλάζοντας ονόματα και αντικείμενο, μέχρι που ήρθε και εδραιώθηκε με το υπ’αριθμ. 83/7-2-89 (ΦΕΚ 37 Α) Προεδρικό Διάταγμα: «Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων των τμημάτων: α) Αισθητικής, β) Οδοντοτεχνικής, γ) Εργοθεραπείας, δ) Δημόσιας Υγιεινής, ε) Οπτικής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.).»

Με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας απασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη των υγιεινολογικών προβλημάτων, τα οποία λόγω της έκτασής τους ή των χαρακτηριστικών τους δεν δύνανται να αντιμετωπισθούν από μεμονωμένα άτομα. Ασκούν έλεγχο στις ποικίλες συνθήκες και τα αίτια που επηρεάζουν ή βλάπτουν την υγεία του ανθρώπου και καθορίζουν μαζί με άλλους επιστήμονες τους κανόνες προς προαγωγή της υγείας και προφύλαξη της διαταραχής της.

Τον ΕΔΥ θα τον συναντήσουμε σε οργανική θέση του Δήμου και μάλιστα η ειδικότητα είχε συμπεριληφθεί στους ΟΤΑ από το 1981. Συγκεκριμένα στον Ν. 1188/1981 (ΦΕΚ-204 Α’): «Περί κυρώσεως του Κώδικος «περί καταστάσεως προσωπικού οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως»», όπου στο άρθρο 1 αναφέρεται ότι ως «Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» (ΟΤΑ) νοούνται οι δήμοι, αι κοινότητες, τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα και νομικά πρόσωπα και οι σύνδεσμοι δήμων, κοινοτήτων και δήμων και κοινοτήτων. Στο άρθρο 34, Κλάδοι υγειονομικού προσωπικού και παράγραφος στ), αναφέρεται: Κλάδος ΑΡ11 – Εποπτών Δημοσίας Υγείας.

Στο άρθρο 17 του ΠΔ 37α/1987 (ΦΕΚ 11/τ. Α’/04-02-1987) «Μερική επέκταση διατάξεων, που ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και στους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προσαρμογή διατάξεων στις ρυθμίσεις του Ν.1586/86», αναφέρεται ο κλάδος ΤΕ11 Εποπτών Δημόσιας Υγείας, όπως ισχύει έως σήμερα. Στο συγκεκριμένο άρθρο του Προεδρικού Διατάγματος οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας κατηγοριοποιούνται ρητά  και αποκλειστικά μαζί με τους κλάδους  ΤΕ6 επισκεπτριών αδελφών ΤΕ7 μαιών, αδελφών νοσοκόμων, ΤΕ9 νοσοκόμων, ΤΕ9 βρεφονηπιοκόμων, ΤΕ10 φυσικοθεραπευτών, ΤΕ12 ραδιολογίας και ακτινολογίας, ΤΕ18 εργοθεραπευτών και ΤΕ21 ιατρικών εργαστηρίων, στους κλάδους κατηγορίας τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) για τις θέσεις υγειονομικού προσωπικού.

Ένας από τους Νόμους που ενισχύει την αρμοδιότητα και την ύπαρξη των Εποπτών Δημόσιας Υγείας στο Δήμο είναι ο Ν. 3172/03 (ΦΕΚ Α 197/6-8-03) : «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο Άρθρο 15  Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, το οποίο αναφέρει τα εξής:

Οι αρμοδιότητες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού, που σχετίζονται με την προστασία της Δημόσιας Υγείας, ασκούνται μέσα στα πλαίσια των διατάξεων αυτού του νόμου και των κατευθύνσεων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας. Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού όσον αφορά θέματα Δημόσιας Υγείας είναι:

α) Η εξασφάλιση των όρων υγιεινής διατροφής, ύδρευσης, αποχέτευσης και καθαριότητας σε δημοτικούς βρεφικούς και νηπιακούς σταθμούς, σχολεία, οικοτροφεία, γηροκομεία, κατασκηνώσεις και κάθε άλλου είδους εγκαταστάσεις ομαδικής διαβίωσης, που ανήκουν στη δημοτική αρμοδιότητα.

β) Η εφαρμογή των προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας των ατόμων που εργάζονται στις παραπάνω εγκαταστάσεις.

γ) Ο έλεγχος της τήρησης των υγειονομικών προϋποθέσεων ίδρυσης και της χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

δ) Η εξασφάλιση της υγιεινής του πόσιμου νερού και της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων συλλογής και επεξεργασίας του νερού και των δικτύων ύδρευσης.

ε) Η καθαριότητα και υγιεινή των δημοτικών και κοινοτικών οδών, κοινόχρηστων χώρων, λαϊκών αγορών, αθλητικών εγκαταστάσεων και γενικά των όρων υγιεινής κάθε δημοτικής ή κοινοτικής δραστηριότητας.

στ) Η αποκομιδή των οικιακών, αστικών, επαγγελματικών και βιομηχανικών απορριμμάτων και τήρηση των όρων υγιεινής κατά τη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων.

ζ) Η εξασφάλιση της υγιεινής στους χώρους υγειονομικής ταφής και γενικά τελικής διάθεσης των απορριμμάτων.

η) Η αποκομιδή των οικιακών, αστικών, επαγγελματικών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων και τήρηση των όρων υγιεινής και καλής λειτουργίας των αποχετευτικών δικτύων.

θ) Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα ή ειδικές διατάξεις.

Οι αρμοδιότητες των Δήμων σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006, οι οποίες άπτονται του αντικειμένου του Επόπτη Δημόσιας Υγείας, είναι οι εξής:

Άρθρο 75 Αρμοδιότητες

β) Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως στην  παράγραφο 4.

§4. Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία.

γ) Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλε­ων και των Οικισμών, στις οποίες περιλαμβάνεται, ιδίως οι παράγραφοι:  § 5, § 7,  § 8, § 9, § 10 και § 11 από τις οποίες οι σημαντικότερες είναι οι εξής:

7.  Η προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία Γραφείων Ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με θέματα που αφορούν τα δικαιώματά του, την ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών και τις επιπτώ­σεις τους στην υγεία και το περιβάλλον, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

10. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, όπως ο υγειονομικός έλεγχος των δημοτικών και κοινοτικών δεξαμενών νερού, ο υγειονομι­κός έλεγχος των καταστημάτων και επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιφέρειά τους, ο έλεγχος της ηχο­ρύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα, η περισυλλογή και εν γένει η μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και η δημιουργία καταφυγίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

11.  Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, όπως ο έλεγχος σήμανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς του δημοτικού ή κοινοτικού δικτύου, η λήψη μέ­τρων και ο έλεγχος για την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές, από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται και γενικότερα από δρα­στηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων.

Θεωρούμε λοιπόν σκόπιμο και εφόσον βρισκόμαστε στην εποχή της Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ότι ο ΕΔΥ είναι απαραίτητος στο Δήμο αλλά σε έναν πιο αναβαθμισμένο και επιστημονικό ρόλο, από ότι πραγματικά μας έχουν σήμερα και να τονίσουμε την υποχρέωση των Δήμων να έχουν στο δυναμικό τους ΕΔΥ, εφόσον επιθυμούν και ενδιαφέρονται ειλικρινά για την προαγωγή και προστασία της Δημόσιας Υγείας».

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Shop Support

Η μοναδική εταιρεία εξειδικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος

Αρέσει σε %d bloggers: