Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Χωριστή συλλογή αποβλήτων υλικών στους φορείς του δημοσίου

Εκδόθηκε το με αρ.πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/74692/2880/25-10-2018 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τη χωριστή συλλογή αποβλήτων υλικών στους φορείς του δημοσίου.

ΘΕΜΑ: Χωριστή συλλογή αποβλήτων υλικών στους φορείς του δημοσίου
ΣΧΕΤ.: 1. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου υπ΄αρ. 49/2015 (Α΄174) «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων …»
2. Ν. 4042/12 (Α΄24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
3. Νόμος 4496/2017 (Α΄170) «Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις»

Μια από τις στρατηγικές του ΕΣΔΑ, ουσιώδους σημασίας για την διαχείριση των αποβλήτων στη χώρα μας, είναι η εφαρμογή της διαλογής στην πηγή ως του πλέον δόκιμου τρόπου συλλογής, με σκοπό την επίτευξη υψηλής ποιότητας ανακύκλωσης αλλά και την αύξηση των ποσοστών προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης, προωθώντας με αυτό τον τρόπο την ιεράρχηση στην διαχείριση των αποβλήτων και την δραστική μείωση αυτών που τελικά οδηγούνται στην υγειονομική ταφή.

Σύμφωνα με το ΕΣΔΑ, εκτός των άλλων, χωριστή συλλογή καθιερώνεται τουλάχιστον για το χαρτί, το γυαλί, τα μέταλλα και τα πλαστικά. Επίσης, βασική προτεραιότητα του Εθνικού Σχεδίου αποτελεί η καθιέρωση της χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων (απόβλητα κουζίνας, κλαδέματα κ.α.), με στόχο την παραγωγή κόμποστ το οποίο πληροί ποιοτικές προδιαγραφές για την περαιτέρω χρήση του σύμφωνα με διεθνή ή / και εθνικά πρότυπα. Οι παραπάνω υποχρεώσεις απορρέουν από το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο.

Ειδικότερα ο Νόμος 2939/01, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το νόμο 4496/2017 (Α’ 170), θέτει ρητά την υποχρέωση για χωριστή συλλογή από τις δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Συγκεκριμένα η παραγρ. 3 του άρθρου 12 αυτού, προβλέπει ότι:
«Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, καθώς και οι ΟΤΑ, υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των επιμέρους υλικών συσκευασίας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7» δηλαδή τη χωριστή συλλογή των επιμέρους υλικών συσκευασίας και τουλάχιστον για χαρτί, πλαστικό, μέταλλα και γυαλί.

Επιπλέον, η παράγραφος 2 του ιδίου άρθρου, προβλέπει ότι από την 7η Νοεμβρίου του 2018, οπότε συμπληρώνεται ένα έτος από την έναρξη ισχύος του Νόμου 4496/2017, καθίσταται υποχρεωτική η χωριστή συλλογή στους χώρους συνάθροισης κοινού. Ειδικότερα προβλέπεται ότι «…οι φορείς λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού, όπως κινηματογράφοι, θέατρα, αθλητικές εγκαταστάσεις με κερκίδες, εμπορικά κέντρα, συνεδριακά κέντρα, τουριστικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, νοσοκομεία, κλινικές, αεροδρόμια, λιμάνια, κεντρικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί, επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία, καθώς και οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος, κατά την έννοια της παρ. 5Δ του άρθρου 2 της 47829/23.06.2017 (Β’ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, με δυνατότητα άνω των 100 εξυπηρετούμενων ατόμων, όπως αυτή υπολογίζεται στην ανωτέρω υγειονομική διάταξη, υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των επιμέρους υλικών συσκευασίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7. Ως φορέας λειτουργίας νοείται ο κάτοχος της αντίστοιχης άδειας λειτουργίας».

Η χωριστή συλλογή των υλικών συσκευασίας μπορεί να δρομολογηθεί σε συνδυασμό ή ανεξάρτητα με τη χωριστή συλλογή του έντυπου υλικού των υπηρεσιών, το οποίο επίσης πρέπει να συλλέγεται.

Επισημαίνεται ότι, χωριστή συλλογή αποβλήτων θα πρέπει να πραγματοποιείται, όπως προκύπτει από την παραγρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 2939/01 όπως ισχύει, και για μια σειρά άλλα είδη αποβλήτων, ανάλογα και με τις υλοποιούμενες κατά περίπτωση δραστηριότητες, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01, και για τα οποία εφαρμόζεται η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, δηλαδή: απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (μπαταρίες), συσσωρευτών οχημάτων, οχήματα τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), χρησιμοποιημένα ελαστικά και απόβλητα έλαια (λιπαντικά έλαια) σε συνεργασία με αντίστοιχα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης1.

Στους χώρους συνάθροισης κοινού επιπλέον των προαναφερόμενων θα πρέπει να οργανωθεί και εφαρμοσθεί η χωριστή συλλογή του οργανικού κλάσματος (καφέ κάδος) ως διακριτού ρεύματος.

Με βάση τα προαναφερόμενα παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, ενημερώνοντας σχετικά το σύνολο των υπηρεσιών σας συμπεριλαμβανομένων των ΝΠΔΔ, των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών που υπάγονται στο Υπουργείο σας, συμπεριλαμβανομένων και των «χώρων συνάθροισης» που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία σας, για την υλοποίηση των παραπάνω υποχρεώσεων.

Η ενεργός συμμετοχή των φορέων του δημόσιου τομέα στην διαλογή στην πηγή θα συντελέσει σημαντικά στην υλοποίηση του σκοπού και των στόχων του ΕΣΔΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στα ακόλουθα τηλέφωνα:
1. Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων
210 8653294 και 210 8668979
2. Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης
210 8647420 (εσωτ. 226 και 230)

Το έγγραφο από την ιστοσελίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Shop Support

Η μοναδική εταιρεία εξειδικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος

Αρέσει σε %d bloggers: