Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, Νομική Υπηρεσία, έγγραφο με αρ.πρωτ: 40914 Φ. 701.2/23-06-2017, «Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 3/2015, 14/2014 και 15/2014 πυροσβεστικών διατάξεων και κατάργηση των υπ’ αριθ. 2/1979 και 5/1991 πυροσβεστικών διατάξεων»

Το link για το έγγραφο με ΑΔΑ: 6Θ90465ΧΘ7-7Ξ1 και θέμα: «Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 3/2015, 14/2014 και 15/2014 πυροσβεστικών διατάξεων και κατάργηση των υπ’ αριθ. 2/1979 και 5/1991 πυροσβεστικών διατάξεων»

ΝΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ: Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21-06-2017 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-06-2017), «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις»

Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση (νέα υγειονομική διάταξη) με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21-06-2017 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-06-2017), «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις»

Ενδεικτικά:

Άρθρο 1
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσας Υγειονομικής Διάταξης είναι η ρύθμιση των αναγκαίων υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία Επιχειρήσεων τροφίμων
και ποτών.

….

Άρθρο 18
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Από την ημέρα ενάρξεως ισχύος της παρούσας καταργούνται:

1. Η Υ1γ/ΓΠ.οικ96967/2012 (ΦΕΚ 2718/Β/08-10-2012) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις» και η διόρθωση σφάλματος αυτής (ΦΕΚ 3007 τ. Β΄/2012).
2. Κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα.

Άρθρο 19
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει δεκαπέντε μέρες από την δημοσίευσή της, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το link για το Εθνικό Τυπογραφείο

Το ΦΕΚ

Υπουργείο Υγείας: Αποστολή σχεδίων προτυποποιημένων εντύπων ελέγχου επιχειρήσεων (μαζικής εστίασης και κομμωτηρίου, περιποίησης άκρων, δερματοστιξία)

Το link στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας

Το έγγραφο με αρ.πρωτ. Γ1β/Γ.Π/οικ. 43053/02-06-2017 του Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών και Δημόσιας Υγείας, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας, του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Αποστολή σχεδίων προτυποποιημένων εντύπων ελέγχου επιχειρήσεων (μαζικής εστίασης & κομμωτηρίου ,περιποίησης άκρων, δερματοστιξία)».

Οδηγίες εντυπου ελεγχου μαζικής εστίασης.docx
check list κομμωτηρια μανικιουρ, πεντικιουρ.xlsx

Εγκύκλιος με αρ.πρωτ. 66896/15-06-2017 και θέμα: Υποχρεώσεις Δήμων και Περιφερειών, για ενιαία εφαρμογή των διατάξεων χορήγησης νέων αδειών υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου).

Εκδόθηκε η με αρ.πρωτ. 66896/15-06-2017 (ΑΔΑ: ΩΠΥ1465ΧΙ8-ΚΞΒ) εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, του Υπουργείου Οικονομικών και Ανάπτυξης, με θέμα: «Υποχρεώσεις Δήμων και Περιφερειών, για ενιαία εφαρμογή των διατάξεων χορήγησης νέων αδειών υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου)».

Το link για την εγκύκλιο εδώ.

Υπουργείο Υγείας, Γ1δ/Γ.Π. οικ. 44858/13-06-2017: Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας στη νήσο Λέσβο μετά το σεισμό της 12/6/2017

Το έγγραφο με ΑΔΑ: Ω6ΘΩ465ΦΥΟ-8ΜΜ εδώ

Οδηγοί χρήσης για πολίτες και υπηρεσίες για την έναρξη λειτουργίας οικονομικών δραστηριοτήτων με τη διαδικασία της γνωστοποίησης

Το link για τον οδηγό για τους πολίτες

Το link για τον οδηγό για τις υπηρεσίες

Εγκύκλιος Φ15/οικ.62588/754/02-06-2017 «Έναρξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήµατος για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων που διέπονται από το καθεστώς της γνωστοποίησης του ν.4442/2016»

Εκδόθηκε από τη Δ/νση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης η εγκύκλιος με αρ.πρωτ. Φ15/οικ.62588/754/02-06-2017 (ΑΔΑ: ΩΕΔ3465ΧΙ8-ΓΤΧ) και θέμα «Έναρξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήµατος για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων που διέπονται από το καθεστώς της γνωστοποίησης του ν.4442/2016».

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την συγκεκριμένη εγκύκλιο:

«Από την 06/06/2017, η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr «

Link για την εγκύκλιο από τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

 

Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, Νομική Υπηρεσία, έγγραφο με αρ.πρωτ: 34529 Φ. 701.2/01-06-2017 σχετικά με την ΚΥΑ με αρ. οικ.16228/17-05-2017, «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων»

Το link για το έγγραφο με ΑΔΑ: Ω6ΓΑ465ΧΘ7-8ΤΒ και θέμα: «Δημοσίευση ΚΥΑ αναφορικά με την απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων»

Shop Support

Η μοναδική εταιρεία εξειδικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος