Σχέδιο νόμου «Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, κέντρα εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων και άλλες διατάξεις.»

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου με τίτλο «Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, κέντρα εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων και άλλες διατάξεις.»

Στο άρθρο 21 του συγκεκριμένου ν/σ με τίτλο «Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας (Ε.ΣΥ.Δ.Υ.)» και πιο συγκεκριμένα στην παρ.1 με την οποία θα τροποποιηθεί η παρ.3 του άρθρου 5 του Ν.3172/2003 (ΦΕΚ 197/τ.Α, «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις»), ορίζονται πλέον ρητά ποια θα είναι τα μέλη του Ε.ΣΥ.Δ.Υ. και όχι αόριστα βάσει επιστημονικού αντικειμένου, όπως ορίζει έως σήμερα ο ανωτέρω νόμος.

Μεταξύ των μελών, συμπεριλαμβάνεται «ο Δ/ντης της Σχολής Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με τον αναπληρωτή του», στοιχείο σημαντικό για το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, το οποίο θα συμμετέχει με εκπρόσωπό του σε ένα συλλογικό όργανο, με αρκετά σημαντικές αρμοδιότητες, όπως αυτές θα διαμορφωθούν έπειτα και από την παρ.5 του άρθρου 21 του ίδιου ν/σ.

ΕΦΕΤ: Οδηγός για την κατάταξη των επιχειρήσεων τροφίμων σε κατηγορίες επικινδυνότητας και τον προσδιορισμό της συχνότητας επιθεώρησης — ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Κατεβάστε τον οδηγό του ΕΦΕΤ

via ΕΦΕΤ: Οδηγός για την κατάταξη των επιχειρήσεων τροφίμων σε κατηγορίες επικινδυνότητας και τον προσδιορισμό της συχνότητας επιθεώρησης — ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Shop Support

Η μοναδική εταιρεία εξειδικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος