Συγκρότηση και ορισμός μελών της Ομάδας Εργασίας για την οργάνωση των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

Εκδόθηκε η με αριθμ. A1β/Γ.Π.οικ.: 41493/07-06-2016 (ΑΔΑ: 60ΝΚ465ΦΥΟ-9ΜΜ) απόφαση του Υπουργού Υγείας, με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της Ομάδας  Εργασίας  για  την  οργάνωση  των
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

Όπως αναφέρεται και στην απόφαση, «Η Ομάδα Εργασίας θα εξετάσει όλα τα ζητήματα που αφορούν στο νομοθετικό πλαίσιο άσκησης και εφαρμογής της Δημόσιας Υγείας στη χώρα μας, τους Ο.Τ.Α., τις Περιφέρειες, τους Οργανισμούς, κ.α. Επιπροσθέτως, θα εξετάσει θέματα δημόσιας υγείας που αφορούν την υγιεινή εστίασης, συντήρηση τροφίμων, βρεφονηπιακούς σταθμούς, ζητήματα περιβαλλοντικής υγείας, συνθηκών εργασίας, αδειοδοτήσεις επαγγελμάτων, έγκρισης λειτουργίας, κ.α. Στόχος της σύστασης της Ομάδας Εργασίας είναι ο εντοπισμός δυσλειτουργιών, αλληλοεπικαλύψεων, η αναμόρφωση – επικαιροποίηση διατάξεων νόμων καθώς και η προώθηση αντίστοιχων μεταρρυθμίσεων.»

Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας είναι :

 1. ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας – Επιμελητής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.
 2. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, Συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας.
 3. ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, Διευθύντρια – ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, Προϊσταμένη του Τμήματος Μεταδοτικών και Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
 4. ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Διευθυντής – ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, Υπάλληλος στη
  Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
 5. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Διευθυντής – ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 6. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Διευθυντής – ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, Γενικός Διευθυντής
  Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου.
 7. ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, Προϊσταμένη του Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών και Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
 8. ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος – Διεύθυνση Δημόσιας
  Υγείας της Περιφέρειας Αττικής.
 9. ΜΑΚΡΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Επόπτης Δημόσιας Υγείας Δήμου Κορυδάλλου – Πανελλήνιος Σύλλογος Εποπτών Δημόσιας Υγείας.
 10. ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αναπληρωτής Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής.
 11. ΓΚΑΡΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ, Επισκέπτρια Δημόσιας Υγεία – Υπάλληλος στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας ορίστηκε ο ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με αναπληρώτρια την ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίστηκε η ΒΛΑΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, Υπάλληλος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, με αναπληρώτρια την ΞΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ, Υπάλληλο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας.

Το ηλεκτρονικό αρχείο της απόφασης με ΑΔΑ: 60ΝΚ465ΦΥΟ-9ΜΜ

Shop Support

Η μοναδική εταιρεία εξειδικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος