ΚΥΑ Δ23/οικ.19061−1457/22-04-2016 (ΦΕΚ 1336/τ.Β) Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών για Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους.

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.19061−1457/22-04-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1336/τ.Β) «Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών για Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους.»

Εδώ ο σύνδεσμος για μεταφόρτωση του ΦΕΚ από το Εθνικό Τυπογραφείο

Μεταξύ των άλλων στο άρθρο 3 «Φορείς Λειτουργίας» αναφέρεται ότι: «Φορείς Λειτουργίας των «Δομών Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους» μπορούν να είναι:
− ΟΤΑ Α΄ βαθμού και διαδημοτικά σχήματα συνεργασίας αυτών, Δημοτικά ΝΠΔΔ ή Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, με ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού τους
− ΝΠΔΔ παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πιστοποιημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/1988 τ.Α΄) ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του νόμου Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ 74/2013/τ.Α΄).»

Στο άρθρο 10 «Διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου» αναφέρεται ότι:
«1. Διαδικασία αδειοδότησης
Για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μιας «Δομής Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους» είναι απαραίτητη η υποβολή στην Διεύθυνση που ασκεί αρμοδιότητες Κοινωνικής Προστασίας του οικείου Δήμου των κάτωθι δικαιολογητικών:
1. Αίτηση του νομικού προσώπου, που να αναγράφει τα στοιχεία του κατά νόμου υπευθύνου αυτού, την επωνυμία της Δομής, την έδρα, καθώς και τον συγκεκριμένο σκοπό της Δομής.
2. Καταστατικό του Νομικού Προσώπου.
3. Πιστοποίηση Ν.Π.Ι.Δ. σε ισχύ, ως φορέα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως προβλέπεται στις οριζόμενες διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2646/1998 (Α΄ 236).
4. Βεβαίωση ορισμού υπευθύνου του νομικού προσώπου και ορισμού Επιστημονικού Υπευθύνου και Συντονιστή της Δομής.
5. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του υπευθύνου του νομικού προσώπου και του υπευθύνου της Δομής, που θα αναφέρει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμησης, παραχάραξης και εκ δόλου σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου).
6. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δε διώκεται και δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
8. Ηλεκτρονικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Ακινήτου ή τίτλος κυριότητας με πρόσφατο πιστοποιητικό μετεγγραφής από το υποθηκοφυλακείο, ή παραχωρητήριο ή απόφαση παραχώρησης των χώρων σε περίπτωση παραχώρησης.
9. Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σχετικά με την εφαρμογή των προβλεπόμενων στον ισχύοντα «Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων».
10. Βεβαίωση στατικής επάρκειας από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό.
11. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας και σχεδιαγραμμάτων του οικήματος εις τριπλούν, υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό από τα οποία να προκύπτει ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης.
12. Βεβαίωση καταλληλότητας ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων από τον κατά περίπτωση αρμόδιο εγκαταστάτη μηχανικό (αγωγοί μεταφοράς οσμών, αερίων, καπνών κτλ).
13. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου που θα δηλώνει ρητώς τη συμμόρφωση του με τα αναγραφόμενα στην παρούσα Υπουργική Απόφαση.
14. Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Δομής.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ελέγχονται ως προς την πληρότητα τους από την ανωτέρω Διεύθυνση και εν συνεχεία, διαβιβάζονται στην Επιτροπή Καταλληλότητας Κτιρίων «Δομών Παροχής Υπηρεσιών για Αστέγους» ή σε επιτροπή της Διεύθυνσης Κτηριακών Εγκαταστάσεων του αρμόδιου Δήμου.
Σε κάθε Δήμο, συστήνεται Επιτροπή καταλληλότητας κτιρίων και παροχής υπηρεσιών για αστέγους αποτελούμενη από:
α) Ένα γιατρό υγιεινολόγο ή έναν επόπτη δημόσιας υγείας του οικείου Δήμου και όπου δεν υπάρχει της οικείας Περιφέρειας.
β) Ένα μηχανικό του οικείου Δήμου και όπου δεν υπάρχει της οικείας Περιφέρειας.
γ) Έναν κοινωνικό επιστήμονα (κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο) της Διεύθυνσης που ασκεί αρμοδιότητες σε θέματα Κοινωνικής Πρόνοιας του οικείου Δήμου και όπου δεν υπάρχειτης οικείας Περιφέρειας.
Η επιτροπή υποστηρίζεται γραμματειακά από ένα διοικητικό υπάλληλο του οικείου Δήμου.
Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η εξέταση της καταλληλότητας και της δυναμικότητας των κτιρίων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν αυτά πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης. Το πρακτικό γνωμοδότησης της Επιτροπής διαβιβάζεται στην αρμόδια Διεύθυνση του οικείου Δήμου, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας.
Η Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας χορηγείται με απόφαση Δημάρχου του οικείου Δήμου και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2. Διαδικασία ελέγχου
Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων (Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και Διευθύνσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων) πραγματοποιούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους για την τήρηση των προδιαγραφών λειτουργίας και παρεχόμενων υπηρεσιών υποβάλλοντας σχετικές εκθέσεις ελέγχου στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας σε περίπτωση που διαπιστωθούν προβλήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Όλοι οι Φορείς, οι οποίοι λειτουργούν «Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους» υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ετήσιο απολογισμό φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου της Δομής.»

και στο άρθρο 11 «Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις» αναφέρεται ότι:
«1. Θεσπίζεται προθεσμία ενός (1) έτους για την προσαρμογή των «Δομών Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους» που ήδη λειτουργούν στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
2. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργούνται οι υπ’ αριθμ. Δ28οικ.37401/3462 «Καθορισμός πλαισίου  ελάχιστων  προδιαγραφών  λειτουργίας  Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας» και υπ’ αριθμ. Δ28οικ.37400/3461 «Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων» Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ 297/τ.Β΄/11−2−2014).»

 

Shop Support

Η μοναδική εταιρεία εξειδικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος