Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με καντίνες

Εκδόθηκε η με αρ.πρωτ. 88760/02-09-2015 και με ΑΔΑ: 76Λ3465ΦΘΘ-ΟΕ0 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και η οποία έχει ως θέμα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τις καντίνες.

Το link για την συγκεκριμένη εγκύκλιο είναι εδώ.

Shop Support

Η μοναδική εταιρεία εξειδικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος