ΦΕΚ A 118 – 15.05.2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις»

ΦΕΚ A 118 – 15.05.2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις»

Εγκύκλιος Υ1γ/Γ.Π/οικ.42007/14-05-2014 «Διενέργεια έκτακτων υγειονομικών ελέγχων σε λούνα Παρκ, Τσίρκο, παιδικές χαρές, παιδότοπους»

Η εγκύκλιος

ΘΕΜΑ:  «Διενέργεια  έκτακτων  υγειονομικών  ελέγχων  σε  λούνα  Παρκ,  Τσίρκο, παιδικές χαρές, παιδότοπους».

ΣΧΕΤ:

1)Η υπ.  αριθμ.  36873/2-7-2007(ΦΕΚ/τΒ/1364) ΚΥΑ  «αναφορικά  με  τους όρους και τις προϋποθέσεις,  τη διαδικασία  και  τα δικαιολογητικά  για τη χορήγηση  και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων».
2)Η  υπ.  αριθμ.  28492/2009(ΦΕΚ/τΒ/931)  Υ.Α  «αναφορικά  με  τον  καθορισμό προϋποθέσεων  και  τεχνικών  προδιαγραφών  για  την  κατασκευή  και  λειτουργία των  παιδικών  χαρών  των  Δήμων  και  τη  διαδικασία  πιστοποίησης  της καταλληλότητας τους και τα αρμόδια όργανα ελέγχου.
3)Τα  Π.Δ  12/2005(ΦΕΚ10/τΑ/18-01-2005)  &  Π.Δ  254/2005(ΦΕΚ307/τΑ/16-12-
2005) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και μετά από δημοσιεύματα εφημερίδων από τα οποία
προκύπτει ότι ενδέχεται, να λειτουργούν οι ανωτέρω εγκαταστάσεις χωρίς να πληρούν τις
νόμιμες προϋποθέσεις, παρακαλούμε για:
1.Τη  διενέργεια  υγειονομικών  ελέγχων  στην  περιοχή    αρμοδιότητάς  σας  σε  όλους  τους
στεγασμένους  ή  υπαίθριους  παιδότοπους,  τις  παιδικές  χαρές,  τα  λούνα  Παρκ  και  τα
Τσίρκο  και  άλλων  παρεμφερών  δραστηριοτήτων,  για  την  τήρηση  των  απαιτούμενων
προϋποθέσεων λειτουργίας αυτών, εφαρμόζοντας αυστηρά την ισχύουσα νομοθεσία.
Ειδικότερα, να δοθεί έμφαση τόσο στους γενικούς όρους υγιεινής (καθαριότητα, ύδρευση,
αποχωρητήρια,  απορρίμματα,  φωτισμός,  κ.λ.π.)  όσο  και  στους  ειδικούς  όρους  (ύπαρξη
άδειας  λειτουργίας,πιστοποίηση  και  συντήρηση  παιχνιδιών,  ανάρτηση  πινακίδων,  μέτρα
ασφαλείας, ύπαρξη υπευθύνου, κ.λ.π.).
2. Τη συνεργασία σας  με συναρμόδιους φορείς.
3.Τις  περιπτώσεις  που  από  τους  ελέγχους  διαπιστωθούν  παραβάσεις  ή  παραλήψεις
πρέπει  να  εφαρμόζεται  πιστά  και  με  αυστηρότητα  η  ισχύουσα  νομοθεσία,  για  την
προστασία  της  ζωής  και  της  υγείας  των  παιδιών  που  ψυχαγωγούνται  σε  αυτούς  τους
χώρους αλλά και των ενηλίκων που τα συνοδεύουν.
4.Τη κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων στην υπηρεσία μας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ
Σταδίου 27, Αθήνα ΤΚ 10183
2. Υπουργείο Ανάπτυξης
Γενική Δ/νση Βιομηχανίας
Πλατεία Κάνιγγος
ΤΚ. 10181 – Αθήνα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ(Μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
1 Γρ. Υπουργού Υγείας
2. Γρ. Υφυπουργών Υγείας
3. Γρ. Γενικού Γραμματέα Υγείας
4. Γρ. Γενικού Γραμ. Δημόσιας Υγείας
5. Γρ. Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Δημόσιας
Υγείας& Ποιότητας Ζωής
6. Δ/νση Υγ. Μηχ. &Υγιεινής Περιβάλλοντος.

7.Γρ. Τύπου

8. ΣΕΥΠ
9.Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ   ΥΓΕΙΑΣ

ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ

N.4262/2014 Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

To ΦΕΚ 114/τ. A’/10-05-2014

Shop Support

Η μοναδική εταιρεία εξειδικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος