Εγκύκλιος 6η για την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012)

Η ηλεκτρονική έκδοση της εγκυκλίου είναι διαθέσιμη εδώ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                           Αθήνα    30/7/2013
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ   &                             Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.71459
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΣ :
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
FAX
Πληροφορίες
Τηλέφωνο

: Αριστοτέλους 17
: 10433 Αθήνα
: 210 5233563
:Β. Κωστούλα
Γ. Αναγνωστοπούλου
: 2105221089

1.Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής  Μέριμνας, Έδρες
τους.
2.Δ/νσεις Υγειονομικού Ελέγχου
και Περιβαλλοντικής Υγιεινής,
Έδρες τους.
3. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της
Χώρας, Τμήματα Τοπ. Αυτ/σης και
Νομ. Προσώπων της
αρμοδιότητάς τους.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6

ΘΕΜΑ:  Επιχειρήσεις  παρασκευής  ή  και  προσφοράς  τροφίμων
και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.

ΣΧΕΤ:  Α)Η υπ. Αριθμ. Πρωτ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012)  Υ.Δ  με
ΑΔΑ  Β43ΡΘ-ΤΑΦ.και με διόρθωση σφαλμάτων αυτής με ΦΕΚ 3007/τβ/13-11-
2012.
Β) Ο Ν.2323/95(ΦΕΚ145/τΑ/1995) όπως έχει τροποποιηθεί.
Γ) Το Π.Δ 254/2005(ΦΕΚ307/τΑ/16-12-2005)
Δ Ν. 2971/2001(ΦΕΚ285/τΑ)
Ε) Η ΚΥΑ με αριθμ. Πρωτ. Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013& ΑΔΑ ΒΕΝΗΗ-ΣΜΥ.
ΣΤ) Η υπ. αριθμ. Πρωτ. 44645/3200/30-10-2012 & ΑΔΑ Β4321-3Δ5 Εγκύκλιο
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών &
Δικτύων της Δ/νσης Εμπορευματικών Μεταφορών.
.

Σύμφωνα  με  τη  νέα  υγειονομική  Διάταξη  Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012(φεκ2718/τΒ/8-10-2012)    στις
επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή και σε προσωρινούς
χώρους εντάσσονται δραστηριότητες των παρακάτω κατηγοριών: 2

Α.Καντίνες αυτοκινούμενες ή μη
Β.Σκηνές, πάγκοι, περίπτερα, τροχήλατα οχήματα, σε εκθέσεις, αγορές, πανηγύρια,
Πλατείες, κ.λ.π. –  Πλανόδιοι – στάσιμοι μικροπωλητές.

Α. Καντίνες
Οι κινητές καντίνες αυτοκινούμενες ή μη είναι οχήματα αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα
διασκευασμένα  σε  καταστήματα  (κινητά  καταστήματα)  τα  οποία  σταθμεύουν  προσωρινά
σε χώρους όπως οδικοί κόμβοι, αρχαιολογικοί χώροι, ακτές, κ.λ.π., για την εξυπηρέτηση
αποκλειστικά και μόνο περαστικών, λουομένων και γενικά ατόμων που επισκέπτονται τους
χώρους αυτούς παρασκευάζοντας και διαθέτοντας υπαίθρια τρόφιμα και ποτά.
Οι    ανωτέρω  κινητές  καντίνες  (οχήματα)  από  τη  συγκρότησή  τους  δεν  δύνανται  να
αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα, οι προδιαγραφές τους δε, ορίζονται από το Υπουργείο
Μεταφορών  και  υπόκεινται  στις  Διατάξεις  του  Υπουργείου  εμπορίου  καθώς  και  στις
Διατάξεις των αρμοδίων Υπουργείων ανάλογα με το χώρο στάθμευσης.
Οι κινητές καντίνες κατατάσσονται σύμφωνα με το  αρ.14 A,παρ. 3 της σχετικής (Α) στις
επιχειρήσεις της κατηγορίας μαζικής εστίασης, υποκατηγορία επιχειρήσεις παρασκευής ή
και  προσφοράς  τροφίμων  και  ποτών  σε  κινητούς  ή  προσωρινούς  χώρους  και
αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
Για  την  αδειοδότησή  τους  απαιτείται  εκτός  των  άλλων  και  η  χορήγηση  βεβαίωσης
καταλληλότητας από την Υγειονομική Υπηρεσία για την  οποία θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να
υποβάλλει αίτηση στην οποία θα αναφέρονται  τα κάτωθι:
–  Ταξινόμηση του οχήματος (ρυμουλκούμενο ή αυτοκινούμενο, αριθμός πλαισίου,  κ.λ.π).
–  Σχεδιάγραμμα κάτοψης της κινητής καντίνας – διάγραμμα ροής εις τριπλούν.
–  Τα προϊόντα (αναλυτικά τα τρόφιμα, ποτά ή και άλλα είδη) που επιθυμεί να προσφέρει.
–  Ο τρόπος υδροδότησης (δεξαμενή νερού, περιγραφή της, ή σύνδεση δικτύου. Κ.λ.π.)
–  Ο  τρόπος  διάθεσης  αποβλήτων  (δεξαμενή  ακαθάρτων,  περιγραφή  της,  ή  σύνδεση
δικτύου, κ.λ.π.)
–  Ο τρόπος ηλεκτροδότησης (γεννήτρια, σύνδεση με δίκτυο, περιγραφή, κ.λ.π.)
–  Που και πως δραστηριοποιείται.
Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας.
Η κατασκευή του οχήματος θα είναι από κατάλληλο ανθεκτικό και αδιαπότιστο υλικό, που
επιδέχεται καθαρισμό και απολύμανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των
τροφίμων και ποτών, να εμποδίζεται η επιμόλυνση από το περιβάλλον και να προστατεύονται τα
τρόφιμα και ο εξοπλισμός από τη βροχή, την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, κ.λ.π.
ΑΔΑ: ΒΛΒΠΘ-ΖΓ03

Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη πάγκου εργασίας από κατάλληλο υλικό λείο και αδιαπότιστο χωρίς
φθορές. Εκτός του πάγκου εργασίας θα υπάρχει και ανάλογος με τη φύση του προσφερόμενου
προϊόντος  εξοπλισμός,  όπως  φορητές  επιφάνειες  κοπής,  σκεύη  και  εργαλεία,  που  θα
διατηρούνται σε καλή κατάσταση.
Θα  υπάρχουν  κλειστές  προθήκες  (ερμάρια,  ντουλάπια)  για  την  προστασία  των  τροφίμων  από
έντομα και σκόνη.
Πρέπει να εξασφαλίζεται, η επαρκής υποδομή (νεροχύτες, νερό, καθαριστικά) για τον επιτόπιο
καθαρισμό και όπου απαιτείται η απολύμανση των εξαρτημάτων, των σκευών και των τμημάτων
του εξοπλισμού που απαιτούν συχνό πλύσιμο (π.χ λαβίδες, μαχαίρια κ.λ.π).
Θα  διασφαλίζεται  ότι  οι  πρώτες  ύλες  και  τα  προϊόντα  που  προσφέρονται,  προέρχονται  από
νόμιμες επιχειρήσεις.
Όλα τα τρόφιμα θα παρασκευάζονται (ψήσιμο, βράσιμο κ.λ.π) και θα προσφέρονται για άμεση
κατανάλωση.
Οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν σκεύη μιας χρήσης. Τα σκεύη μιας χρήσης για το σερβίρισμα
ζεστών τροφίμων ή ροφημάτων .θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση αυτή.
Πρέπει  να  υπάρχει  επαρκής  παροχή  νερού  για  ανθρώπινη  κατανάλωση  και  δεξαμενή
συγκέντρωσης υγρών αποβλήτων κ.λ.π.
Θα  εξασφαλίζεται  παροχή  ηλεκτρικού  ρεύματος  (π.χ  γεννήτρια,  δίκτυο  της  ΔΕΗ  κ.λ.π)  ώστε
τυχόν ευαλοίωτα τρόφιμα να διατηρούνται σε κατάλληλα ηλεκτρικά ψυγεία.
Θα  υπάρχουν  θερμόμετρα  σε  όλα  τα  ψυγεία  και τις  καταψύξεις και θερμόμετρα  χειρός για τον
έλεγχο της θερμοκρασίας των ευαλλοίωτων πρώτων υλών.

Β. Επιχειρήσεις  οι οποίες θα λειτουργούν σε σκηνές, πάγκους, περίπτερα,
τροχήλατα οχήματα- αμαξώματα, σε εκθέσεις, αγορές, πανηγύρια, Πλατείες, κ.λ.π. –
Πλανόδιοι –   στάσιμοι μικροπωλητές.

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις κατατάσσονται σύμφωνα με το  αρ.14 A,παρ. 3 της σχετικής (Α)
στις  επιχειρήσεις  της  κατηγορίας  μαζικής  εστίασης,  υποκατηγορία  επιχειρήσεις
παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους
και αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας.
Η επιχείρηση θα αναπτύσσεται κάτω από κατάλληλες τέντες, υπόστεγα κ.ά. που θα
προστατεύουν τα τρόφιμα και τον εξοπλισμό από τη βροχή, την άμεση ηλιακή ακτινοβολία κλπ
ΑΔΑ: ΒΛΒΠΘ-ΖΓ04

Ο πάγκος εργασίας θα είναι από κατάλληλο υλικό λείο και αδιαπότιστο  χωρίς  φθορές.
Εκτός του πάγκου εργασίας θα υπάρχει ανάλογος με τη φύση του προσφερόμενου
προϊόντος εξοπλισμός όπως φορητές επιφάνειες κοπής, σκεύη και εργαλεία, που θα
διατηρούνται σε καλή κατάσταση.
Θα υπάρχουν κλειστές προθήκες για την προστασία των τροφίμων από έντομα και σκόνη.
Πρέπει να εξασφαλίζεται η επαρκής υποδομή (νεροχύτες, νερό, καθαριστικά) για τον επιτόπιο
καθαρισμό και όπου απαιτείται και η απολύμανση των εξαρτημάτων, των σκευών και των
μερών του εξοπλισμού που απαιτούν συχνό πλύσιμο (π.χ. λαβίδες, μαχαίρια κλπ).
Θα διασφαλίζεται ότι οι πρώτες ύλες και τα προϊόντα που προσφέρονται προέρχονται από
νόμιμες επιχειρήσεις.
Τα  χρησιμοποιούμενα σκεύη σερβιρίσματος θα είναι μιας χρήσεως και θα υπάρχει και χώρος
πλύσης για λαβίδες, μαχαίρια, κ.λ.π.
Να υπάρχει επαρκής παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και δεξαμενή συγκέντρωσης
υγρών αποβλήτων που θα αδειάζει καθημερινά στο Δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης καθώς
και κάδοι απορριμμάτων.
Σε περίπτωση χρήσης τροχήλατου οχήματος – αμαξώματος, ο χώρος μεταχείρισης τροφίμων
θα είναι  από κατάλληλο υλικό, αδιαπότιστο, το οποίο θα επιδέχεται καθαρισμό και
απολύμανση  ώστε να    διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και να εμποδίζεται
η αερόφερτη  επιμόλυνση  ειδικά από τις καιρικές συνθήκες.
Για την πώληση ευαλλοίωτων προϊόντων θα χρησιμοποιούνται οχήματα με ισοθερμικό
αμάξωμα ή θα φέρουν ψυγείο, κατά προτίμηση ηλεκτρικό.
Θα υπάρχουν θερμόμετρα σε όλα τα ψυγεία και τις καταψύξεις και θερμόμετρα χειρός για τον
έλεγχο της θερμοκρασίας των ευαλλοίωτων πρώτων υλών.
Κατά τη λειτουργία των ανωτέρω επιχειρήσεων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι
εφοδιασμένοι   με πιστοποιητικό υγείας και πιστοποιητικό εκπαίδευσης.
Με την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου και την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλών
σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική (Ε) ΚΥΑ και λαμβάνοντας υπόψη προφορικά και γραπτά
ερωτήματα των Περιφερειακών Υγειονομικών Υπηρεσιών σας γνωρίζουμε ότι:
Η παραχώρηση από τους Δήμους  για απλή χρήση χώρου αιγιαλού, γίνεται για
δραστηριότητες όπως η ανάπτυξη ξαπλώστρων, ομπρελών, τραπεζιών και καθισμάτων,
λειτουργία τροχήλατου, αυτοκινούμενου ή μη, αναψυκτηρίου κ.λ.π. με σκοπό την
εξυπηρέτηση των λουομένων ή την αναψυχή του κοινού.
Η κάθε παραχώρηση αφορά τους όρους της σύμβασης και είναι ανεξάρτητη για κάθε
δραστηριότητα.
ΑΔΑ: ΒΛΒΠΘ-ΖΓ05

Στις ανωτέρω περιπτώσεις για  τη διατήρηση του κοινόχρηστου χαρακτήρα, τη διαφύλαξη της
φυσικής  μορφολογίας  του  αιγιαλού  και  της  παραλίας  και  ιδιαίτερα  την  προστασία  της
Δημόσιας  Υγείας  όταν  η  παραχώρηση  δεν  γίνεται  σε  ήδη  λειτουργούσες  επιχειρήσεις
(ξενοδοχειακές  επιχειρήσεις,  επιχειρήσεις  τροφίμων  και  ποτών)  αλλά  αφορά  απομακρυσμένες
περιοχές,  θα  πρέπει  ο  Δήμος  να  μεριμνήσει,  για  την  τοποθέτηση  χημικών  αποχωρητηρίων.
Σύμφωνα  με  το  άρθρο  5,  της ανωτέρω  σχετικής (Α) Υγειονομικής  Διάταξης,  τα  αποχωρητήρια
αυτά  θα  πρέπει  να  τοποθετούνται  ανάλογα  με  την  έκταση  και  τον  πληθυσμό,  να  καθαρίζονται
τακτικά  και  σε  καθημερινή  βάση  και  πάντοτε  με  την  προϋπόθεση  ότι  η  τοποθέτησή  τους  σε
συγκεκριμένους χώρους δεν δημιουργεί προβλήματα αισθητικής ή υγιεινής και είναι κατάλληλα
επενδυμένα ώστε  να εναρμονίζονται με το περιβάλλον.
Οι  Περιφερειακές  Δ/νσεις  υγιεινής  παρακαλούνται  να  εντατικοποιήσουν  τους  ελέγχους  στις
περιοχές αυτές ενόψει της θερινής τουριστικής περιόδου.
Οι κ.κ Περιφερειάρχες παρακαλούνται να διευκολύνουν το έργο των υγειονομικών υπηρεσιών για
την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος γενικότερα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ
Σταδίου 27, Αθήνα ΤΚ 10183
2. Υπουργείο Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας
Α)Γενική Γραμματεία Εμπορίου
3.Υπουργείο Μεταφορών
Υποδομών & Δικτύων.
Α)Γενική Δ/νση Οδικής Ασφάλειας,
Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων
Β) Γενική Δ/νση Μεταφορών Δ/νση
Εμπορευματικών Μεταφορών
Πλατεία Κάνιγγος 20
ΤΚ 10181 Αθήνα
4. Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας  &
Εθνικών Κληροδοτημάτων
Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας
Τμήμα Β
Κολωνού 2
ΤΚ 10437-Αθήνα.
5. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Βασιλίσσης Σοφίας 15  ΤΚ
6. Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 ΤΚ 18510
Πειραιάς

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ
ΑΔΑ: ΒΛΒΠΘ-ΖΓ07. Υπουργείο Τουρισμού
Μπουμπουλίνας 20-22
ΤΚ10632-Αθήνα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
(Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
1.  Γρ. Υπουργού Υγείας
2.  Γρ. κ.κ. Υφυπουργών Υγείας
3.  Γρ. κ.  Γεν. Γραμ. Υγείας
4.  Γρ. Γεν. Γραμ. Δημόσιας Υγείας
5.  Γρ. Προϊσταμένης Της Γενικής
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & ποιότητας
Ζωής.
6.  Γρ. Τύπου
7.  ΣΕΥΥΠ
8.  Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής και
Υγιεινής Περιβάλλοντος
9.  Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής(5)

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Shop Support

Η μοναδική εταιρεία εξειδικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος

Αρέσει σε %d bloggers: