Εγκύκλιος 6η για την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012)

Η ηλεκτρονική έκδοση της εγκυκλίου είναι διαθέσιμη εδώ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                           Αθήνα    30/7/2013
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ   &                             Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.71459
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΣ :
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
FAX
Πληροφορίες
Τηλέφωνο

: Αριστοτέλους 17
: 10433 Αθήνα
: 210 5233563
:Β. Κωστούλα
Γ. Αναγνωστοπούλου
: 2105221089

1.Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής  Μέριμνας, Έδρες
τους.
2.Δ/νσεις Υγειονομικού Ελέγχου
και Περιβαλλοντικής Υγιεινής,
Έδρες τους.
3. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της
Χώρας, Τμήματα Τοπ. Αυτ/σης και
Νομ. Προσώπων της
αρμοδιότητάς τους.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6

ΘΕΜΑ:  Επιχειρήσεις  παρασκευής  ή  και  προσφοράς  τροφίμων
και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.

ΣΧΕΤ:  Α)Η υπ. Αριθμ. Πρωτ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012)  Υ.Δ  με
ΑΔΑ  Β43ΡΘ-ΤΑΦ.και με διόρθωση σφαλμάτων αυτής με ΦΕΚ 3007/τβ/13-11-
2012.
Β) Ο Ν.2323/95(ΦΕΚ145/τΑ/1995) όπως έχει τροποποιηθεί.
Γ) Το Π.Δ 254/2005(ΦΕΚ307/τΑ/16-12-2005)
Δ Ν. 2971/2001(ΦΕΚ285/τΑ)
Ε) Η ΚΥΑ με αριθμ. Πρωτ. Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013& ΑΔΑ ΒΕΝΗΗ-ΣΜΥ.
ΣΤ) Η υπ. αριθμ. Πρωτ. 44645/3200/30-10-2012 & ΑΔΑ Β4321-3Δ5 Εγκύκλιο
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών &
Δικτύων της Δ/νσης Εμπορευματικών Μεταφορών.
.

Σύμφωνα  με  τη  νέα  υγειονομική  Διάταξη  Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012(φεκ2718/τΒ/8-10-2012)    στις
επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή και σε προσωρινούς
χώρους εντάσσονται δραστηριότητες των παρακάτω κατηγοριών: 2

Α.Καντίνες αυτοκινούμενες ή μη
Β.Σκηνές, πάγκοι, περίπτερα, τροχήλατα οχήματα, σε εκθέσεις, αγορές, πανηγύρια,
Πλατείες, κ.λ.π. –  Πλανόδιοι – στάσιμοι μικροπωλητές.

Α. Καντίνες
Οι κινητές καντίνες αυτοκινούμενες ή μη είναι οχήματα αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα
διασκευασμένα  σε  καταστήματα  (κινητά  καταστήματα)  τα  οποία  σταθμεύουν  προσωρινά
σε χώρους όπως οδικοί κόμβοι, αρχαιολογικοί χώροι, ακτές, κ.λ.π., για την εξυπηρέτηση
αποκλειστικά και μόνο περαστικών, λουομένων και γενικά ατόμων που επισκέπτονται τους
χώρους αυτούς παρασκευάζοντας και διαθέτοντας υπαίθρια τρόφιμα και ποτά.
Οι    ανωτέρω  κινητές  καντίνες  (οχήματα)  από  τη  συγκρότησή  τους  δεν  δύνανται  να
αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα, οι προδιαγραφές τους δε, ορίζονται από το Υπουργείο
Μεταφορών  και  υπόκεινται  στις  Διατάξεις  του  Υπουργείου  εμπορίου  καθώς  και  στις
Διατάξεις των αρμοδίων Υπουργείων ανάλογα με το χώρο στάθμευσης.
Οι κινητές καντίνες κατατάσσονται σύμφωνα με το  αρ.14 A,παρ. 3 της σχετικής (Α) στις
επιχειρήσεις της κατηγορίας μαζικής εστίασης, υποκατηγορία επιχειρήσεις παρασκευής ή
και  προσφοράς  τροφίμων  και  ποτών  σε  κινητούς  ή  προσωρινούς  χώρους  και
αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
Για  την  αδειοδότησή  τους  απαιτείται  εκτός  των  άλλων  και  η  χορήγηση  βεβαίωσης
καταλληλότητας από την Υγειονομική Υπηρεσία για την  οποία θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να
υποβάλλει αίτηση στην οποία θα αναφέρονται  τα κάτωθι:
–  Ταξινόμηση του οχήματος (ρυμουλκούμενο ή αυτοκινούμενο, αριθμός πλαισίου,  κ.λ.π).
–  Σχεδιάγραμμα κάτοψης της κινητής καντίνας – διάγραμμα ροής εις τριπλούν.
–  Τα προϊόντα (αναλυτικά τα τρόφιμα, ποτά ή και άλλα είδη) που επιθυμεί να προσφέρει.
–  Ο τρόπος υδροδότησης (δεξαμενή νερού, περιγραφή της, ή σύνδεση δικτύου. Κ.λ.π.)
–  Ο  τρόπος  διάθεσης  αποβλήτων  (δεξαμενή  ακαθάρτων,  περιγραφή  της,  ή  σύνδεση
δικτύου, κ.λ.π.)
–  Ο τρόπος ηλεκτροδότησης (γεννήτρια, σύνδεση με δίκτυο, περιγραφή, κ.λ.π.)
–  Που και πως δραστηριοποιείται.
Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας.
Η κατασκευή του οχήματος θα είναι από κατάλληλο ανθεκτικό και αδιαπότιστο υλικό, που
επιδέχεται καθαρισμό και απολύμανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των
τροφίμων και ποτών, να εμποδίζεται η επιμόλυνση από το περιβάλλον και να προστατεύονται τα
τρόφιμα και ο εξοπλισμός από τη βροχή, την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, κ.λ.π.
ΑΔΑ: ΒΛΒΠΘ-ΖΓ03

Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη πάγκου εργασίας από κατάλληλο υλικό λείο και αδιαπότιστο χωρίς
φθορές. Εκτός του πάγκου εργασίας θα υπάρχει και ανάλογος με τη φύση του προσφερόμενου
προϊόντος  εξοπλισμός,  όπως  φορητές  επιφάνειες  κοπής,  σκεύη  και  εργαλεία,  που  θα
διατηρούνται σε καλή κατάσταση.
Θα  υπάρχουν  κλειστές  προθήκες  (ερμάρια,  ντουλάπια)  για  την  προστασία  των  τροφίμων  από
έντομα και σκόνη.
Πρέπει να εξασφαλίζεται, η επαρκής υποδομή (νεροχύτες, νερό, καθαριστικά) για τον επιτόπιο
καθαρισμό και όπου απαιτείται η απολύμανση των εξαρτημάτων, των σκευών και των τμημάτων
του εξοπλισμού που απαιτούν συχνό πλύσιμο (π.χ λαβίδες, μαχαίρια κ.λ.π).
Θα  διασφαλίζεται  ότι  οι  πρώτες  ύλες  και  τα  προϊόντα  που  προσφέρονται,  προέρχονται  από
νόμιμες επιχειρήσεις.
Όλα τα τρόφιμα θα παρασκευάζονται (ψήσιμο, βράσιμο κ.λ.π) και θα προσφέρονται για άμεση
κατανάλωση.
Οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν σκεύη μιας χρήσης. Τα σκεύη μιας χρήσης για το σερβίρισμα
ζεστών τροφίμων ή ροφημάτων .θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση αυτή.
Πρέπει  να  υπάρχει  επαρκής  παροχή  νερού  για  ανθρώπινη  κατανάλωση  και  δεξαμενή
συγκέντρωσης υγρών αποβλήτων κ.λ.π.
Θα  εξασφαλίζεται  παροχή  ηλεκτρικού  ρεύματος  (π.χ  γεννήτρια,  δίκτυο  της  ΔΕΗ  κ.λ.π)  ώστε
τυχόν ευαλοίωτα τρόφιμα να διατηρούνται σε κατάλληλα ηλεκτρικά ψυγεία.
Θα  υπάρχουν  θερμόμετρα  σε  όλα  τα  ψυγεία  και τις  καταψύξεις και θερμόμετρα  χειρός για τον
έλεγχο της θερμοκρασίας των ευαλλοίωτων πρώτων υλών.

Β. Επιχειρήσεις  οι οποίες θα λειτουργούν σε σκηνές, πάγκους, περίπτερα,
τροχήλατα οχήματα- αμαξώματα, σε εκθέσεις, αγορές, πανηγύρια, Πλατείες, κ.λ.π. –
Πλανόδιοι –   στάσιμοι μικροπωλητές.

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις κατατάσσονται σύμφωνα με το  αρ.14 A,παρ. 3 της σχετικής (Α)
στις  επιχειρήσεις  της  κατηγορίας  μαζικής  εστίασης,  υποκατηγορία  επιχειρήσεις
παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους
και αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας.
Η επιχείρηση θα αναπτύσσεται κάτω από κατάλληλες τέντες, υπόστεγα κ.ά. που θα
προστατεύουν τα τρόφιμα και τον εξοπλισμό από τη βροχή, την άμεση ηλιακή ακτινοβολία κλπ
ΑΔΑ: ΒΛΒΠΘ-ΖΓ04

Ο πάγκος εργασίας θα είναι από κατάλληλο υλικό λείο και αδιαπότιστο  χωρίς  φθορές.
Εκτός του πάγκου εργασίας θα υπάρχει ανάλογος με τη φύση του προσφερόμενου
προϊόντος εξοπλισμός όπως φορητές επιφάνειες κοπής, σκεύη και εργαλεία, που θα
διατηρούνται σε καλή κατάσταση.
Θα υπάρχουν κλειστές προθήκες για την προστασία των τροφίμων από έντομα και σκόνη.
Πρέπει να εξασφαλίζεται η επαρκής υποδομή (νεροχύτες, νερό, καθαριστικά) για τον επιτόπιο
καθαρισμό και όπου απαιτείται και η απολύμανση των εξαρτημάτων, των σκευών και των
μερών του εξοπλισμού που απαιτούν συχνό πλύσιμο (π.χ. λαβίδες, μαχαίρια κλπ).
Θα διασφαλίζεται ότι οι πρώτες ύλες και τα προϊόντα που προσφέρονται προέρχονται από
νόμιμες επιχειρήσεις.
Τα  χρησιμοποιούμενα σκεύη σερβιρίσματος θα είναι μιας χρήσεως και θα υπάρχει και χώρος
πλύσης για λαβίδες, μαχαίρια, κ.λ.π.
Να υπάρχει επαρκής παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και δεξαμενή συγκέντρωσης
υγρών αποβλήτων που θα αδειάζει καθημερινά στο Δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης καθώς
και κάδοι απορριμμάτων.
Σε περίπτωση χρήσης τροχήλατου οχήματος – αμαξώματος, ο χώρος μεταχείρισης τροφίμων
θα είναι  από κατάλληλο υλικό, αδιαπότιστο, το οποίο θα επιδέχεται καθαρισμό και
απολύμανση  ώστε να    διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και να εμποδίζεται
η αερόφερτη  επιμόλυνση  ειδικά από τις καιρικές συνθήκες.
Για την πώληση ευαλλοίωτων προϊόντων θα χρησιμοποιούνται οχήματα με ισοθερμικό
αμάξωμα ή θα φέρουν ψυγείο, κατά προτίμηση ηλεκτρικό.
Θα υπάρχουν θερμόμετρα σε όλα τα ψυγεία και τις καταψύξεις και θερμόμετρα χειρός για τον
έλεγχο της θερμοκρασίας των ευαλλοίωτων πρώτων υλών.
Κατά τη λειτουργία των ανωτέρω επιχειρήσεων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι
εφοδιασμένοι   με πιστοποιητικό υγείας και πιστοποιητικό εκπαίδευσης.
Με την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου και την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλών
σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική (Ε) ΚΥΑ και λαμβάνοντας υπόψη προφορικά και γραπτά
ερωτήματα των Περιφερειακών Υγειονομικών Υπηρεσιών σας γνωρίζουμε ότι:
Η παραχώρηση από τους Δήμους  για απλή χρήση χώρου αιγιαλού, γίνεται για
δραστηριότητες όπως η ανάπτυξη ξαπλώστρων, ομπρελών, τραπεζιών και καθισμάτων,
λειτουργία τροχήλατου, αυτοκινούμενου ή μη, αναψυκτηρίου κ.λ.π. με σκοπό την
εξυπηρέτηση των λουομένων ή την αναψυχή του κοινού.
Η κάθε παραχώρηση αφορά τους όρους της σύμβασης και είναι ανεξάρτητη για κάθε
δραστηριότητα.
ΑΔΑ: ΒΛΒΠΘ-ΖΓ05

Στις ανωτέρω περιπτώσεις για  τη διατήρηση του κοινόχρηστου χαρακτήρα, τη διαφύλαξη της
φυσικής  μορφολογίας  του  αιγιαλού  και  της  παραλίας  και  ιδιαίτερα  την  προστασία  της
Δημόσιας  Υγείας  όταν  η  παραχώρηση  δεν  γίνεται  σε  ήδη  λειτουργούσες  επιχειρήσεις
(ξενοδοχειακές  επιχειρήσεις,  επιχειρήσεις  τροφίμων  και  ποτών)  αλλά  αφορά  απομακρυσμένες
περιοχές,  θα  πρέπει  ο  Δήμος  να  μεριμνήσει,  για  την  τοποθέτηση  χημικών  αποχωρητηρίων.
Σύμφωνα  με  το  άρθρο  5,  της ανωτέρω  σχετικής (Α) Υγειονομικής  Διάταξης,  τα  αποχωρητήρια
αυτά  θα  πρέπει  να  τοποθετούνται  ανάλογα  με  την  έκταση  και  τον  πληθυσμό,  να  καθαρίζονται
τακτικά  και  σε  καθημερινή  βάση  και  πάντοτε  με  την  προϋπόθεση  ότι  η  τοποθέτησή  τους  σε
συγκεκριμένους χώρους δεν δημιουργεί προβλήματα αισθητικής ή υγιεινής και είναι κατάλληλα
επενδυμένα ώστε  να εναρμονίζονται με το περιβάλλον.
Οι  Περιφερειακές  Δ/νσεις  υγιεινής  παρακαλούνται  να  εντατικοποιήσουν  τους  ελέγχους  στις
περιοχές αυτές ενόψει της θερινής τουριστικής περιόδου.
Οι κ.κ Περιφερειάρχες παρακαλούνται να διευκολύνουν το έργο των υγειονομικών υπηρεσιών για
την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος γενικότερα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ
Σταδίου 27, Αθήνα ΤΚ 10183
2. Υπουργείο Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας
Α)Γενική Γραμματεία Εμπορίου
3.Υπουργείο Μεταφορών
Υποδομών & Δικτύων.
Α)Γενική Δ/νση Οδικής Ασφάλειας,
Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων
Β) Γενική Δ/νση Μεταφορών Δ/νση
Εμπορευματικών Μεταφορών
Πλατεία Κάνιγγος 20
ΤΚ 10181 Αθήνα
4. Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας  &
Εθνικών Κληροδοτημάτων
Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας
Τμήμα Β
Κολωνού 2
ΤΚ 10437-Αθήνα.
5. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Βασιλίσσης Σοφίας 15  ΤΚ
6. Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 ΤΚ 18510
Πειραιάς

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ
ΑΔΑ: ΒΛΒΠΘ-ΖΓ07. Υπουργείο Τουρισμού
Μπουμπουλίνας 20-22
ΤΚ10632-Αθήνα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
(Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
1.  Γρ. Υπουργού Υγείας
2.  Γρ. κ.κ. Υφυπουργών Υγείας
3.  Γρ. κ.  Γεν. Γραμ. Υγείας
4.  Γρ. Γεν. Γραμ. Δημόσιας Υγείας
5.  Γρ. Προϊσταμένης Της Γενικής
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & ποιότητας
Ζωής.
6.  Γρ. Τύπου
7.  ΣΕΥΥΠ
8.  Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής και
Υγιεινής Περιβάλλοντος
9.  Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής(5)

Συνάντηση του Δ.Σ της ΠΕΕΔΥ με τον υφυπουργό Εργασίας κο Βασίλη Γκεγκέρογλου

Πηγή www.edye.gr

 

Συνάντηση με τον υφυπουργό Εργασίας, κο Βασίλη Γκεγκέρογλου, πραγματοποίησαν τη Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013, στις 5 μ.μ., ο Πρόεδρος κος Γεώργιος Μακρυνός , ο Αντιπρόεδρος κος Αντώνιος Παπαδάκης  και η Γ. Γραμματέας Ευθαλία Μπουλταδάκη ( η οποία είναι και Πρόεδρος του Δ.Σ  του ΣΕΔΥ ) .

Η συνάντηση αφορούσε  προηγούμενο αίτημα του συλλόγου  Εποπτών Δημόσιας Υγείας (ΣΕΔΥ) που είχε κατατεθεί προ διμήνου α) στη Γενική Δ/νση Συνθηκών & Υγιεινής της Εργασίας  & β) ΣΥΑΕ του Υπουργείου Εργασίας και αφορούσε την «άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας» από Υγιεινολόγους ΤΕΙ (σχετικό υπόμνημα που κατατέθηκε).

Ο Υφυπουργός ενημερώθηκε (πρόγραμμα σπουδών, νομοθετικό πλαίσιο) για την αναγκαιότητα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας από τους αποφοίτους του τμήματος Δημόσιας Υγιεινής των ΤΕΙ σε επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας και κυρίως σε εκείνες που ασκείται ο υγειονομικός έλεγχος (επιχειρήσεις τροφίμων, ποτών, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κ.α.). Αποτέλεσμα της συζήτησης ήταν η δέσμευση του υφυπουργού για την προώθηση του παραπάνω αιτήματος στον αρμόδιο Διευθυντή της Γενικής Δ/νσης Συνθηκών & Υγιεινής της Εργασίας & του Συμβουλίου Υγείας & Ασφάλειας Εργαζομένων (ΣΥΑΕ) προκειμένου να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 26του ν. 3850/2010.

Συναντήση του ΔΣ της ΠΕΕΔΥ στο Υπουργείο Υγείας με την αρμόδια Υφυπουργό κα Ζέτα Μακρή

Πηγή www.edye.gr

 

Συνάντηση πραγματοποίησε  τη Πέμπτη, 25 Ιουλίου, 2013,  στις 2.30 μ.μ. το νέο Δ.Σ. με την αρμόδια Υφυπουργό Υγείας, κα Ζέττα Μακρή και ανέπτυξε τις θέσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας (ΠΕΕΔΥ) σχετικά με τρέχοντα και θεσμικά θέματα του κλάδου (Σχετικό Υπόμνημα)  Στη συζήτηση που διεξήχθη σε κλίμα συνεργασίας, πλην των μελών του νέου Δ.Σ. : Προέδρου κ. Γιώργου Μακρυνού , Αντιπροέδρου κ. Αντώνη Παπαδάκη , Γ. Γραμματέως κας Ευθαλίας Μπουλταδάκη της ταμίας κας Ελένης Απατσίδου και των μελών Γεωργίου Καντεράκη , Φωτεινής Κουτσιαρή και Αγγελικής Δημητρούλη  συμμετείχαν επίσης ο πρώην πρόεδρος κος Ευ. Πασβούρης που αναφέρθηκε στη σύσταση «σώματος λειτουργών δημόσιας υγείας» καθώς και η προϊσταμένη του τμήματος υγειονομικών κανονισμών της Δ/νσης Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας, κα Βασ. Κωστούλα.

Η κα Υφυπουργός αναγνώρισε τη συμβολή των εποπτών δημόσιας υγείας και των  πολύτιμων υπηρεσιών που προσφέρουν διαχρονικά στη προστασία της δημόσιας υγείας, κατέγραψε με ενδιαφέρον τα αιτήματα του κλάδου και δεσμεύτηκε για τακτικότερη και ουσιαστικότερη συνεργασία σε θέματα τόσο κλαδικά όσο και υπηρεσιακά. Η συνεργασία αυτή, ανάμεσα στη πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας και την ΠΕΕΔΥΥ, αποσκοπεί στη καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, ιδιαίτερα, στις σημερινές πολύ δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε όλοι.

Σύνθεση του νέου Δ.Σ. της ΠΕΕΔΥ

Πηγή www.edye.gr

 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση νέου Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας ( Π.Ε.Ε.Δ.Υ.).
Μετά από τις αρχαιρεσίες της 18-5-2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας,
συγκροτήθηκε σε σώμα την 24-5-2010 ως ακολούθως:
Πρόεδρος: Γεώργιος Μακρυνός

Αντιπρόεδρος : Αντώνιος Παπαδάκης

Γεν. Γραμματέας : Ευθαλία Μπουλταδάκη

Ταμίας: Ελένη Απατσίδου

Μέλη : Γεώργιος Καντεράκης,

Φωτεινή Κουτσιαρή,

Αγγελική Δημητρούλη,

Δημήτριος Λαμπρόπουλος,

Ευστράτιος Ντρενογιάννης.
Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
          Ο Πρόεδρος                                                            Η Γεν. Γραμματέας
    Μακρυνός Γεώργιος                                                   Μπουλταδάκη Ευθαλία

Δελτίο Ενημέρωσης για την συνάντηση στις 22-07-2013 της αρμόδιας Υφυπουργού του Υπουργείου Υγείας κ. Ζέττας Μακρή και του εκπρόσωπου της Συντονιστικής ομάδας για τη σύσταση Πανελλήνιας Ένωσης Λειτουργών Δημοσίας Υγείας κ. Ευάγγελου Πασβούρη

Από την ιστοσελίδα www.edye.gr
ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Στις 22-7-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ. πραγματοποιήθηκε συνάντηση της αρμόδιας Υφυπουργού του Υπουργείου Υγείας  κ. Ζέττας Μακρή και του εκπρόσωπου της Συντονιστικής ομάδας για τη σύσταση Πανελλήνιας Ένωσης Λειτουργών Δημοσίας Υγείας κ. Ευάγγελου Πασβούρη.
         Στη συνάντηση παραβρέθηκε και η Τμηματάρχης του Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας κ. Βασιλική Κωστούλα.
         Ο κ. Ευάγγελος Πασβούρης ανέπτυξε το θέμα της σύστασης του Σώματος Λειτουργών Δημόσιας Υγείας – όπως αναφέρεται στα άρθρα 5 και 22 του Νόμου 3370/2005 – παρουσίασε στην κ Υφυπουργό όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για να συσταθεί το Σώμα Λειτουργών Δημόσιας Υγείας .
         Αναφέρθηκε στο άρθρο 5 του Νόμου 3918/2011, όπου είχε συμπεριληφθεί στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας η σύνταξη Μητρώου Λειτουργών Δημόσιας Υγείας , αρμοδιότητα που δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα .
Ύστερα από συζήτηση διαπιστώθηκε από την κυρία Υφυπουργό ότι για να υλοποιηθεί ο Νόμος θα πρέπει να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση και για αυτό αφού ενημερώσει τον κύριο Υπουργό και μετά τη σύμφωνη γνώμη του στη συνέχεια θα δώσει εντολή στην αρμόδια Διεύθυνση  Δημόσιας Υγιεινής για τη σύνταξη της Υπουργικής Απόφασης, που αφορά στο Σώμα Λειτουργών Δημόσιας Υγείας , σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 3370/2005. Ο κ. Υπουργός έχει ήδη ενημερωθεί και έχει συμφωνήσει και η κ. Ζέττα Μακρή έχει δώσει την σχετική εντολή για σύνταξη της Υπουργικής Απόφασης.
Η κ. Βασιλική Κωστούλα ενημέρωσε ότι έχει συμπεριληφθεί στην πρόταση του Τμήματος για τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής, κατά τη διαδικασία σύνταξης του νέου Οργανογράμματος του Υπουργείου Υγείας, η αρμοδιότητα τήρησης του μητρώου Λειτουργών Δημόσιας Υγείας .
         Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνταξης μητρώου Λειτουργών Δημόσιας Υγείας, σε μεταγενέστερο χρόνο να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τη σύσταση Επιμελητηρίου των Λειτουργών Δημόσιας Υγείας.
Στη συνέχεια ο κ. Ευάγγελος Πασβούρης με την ιδιότητά του ως απερχόμενος Πρόεδρος του Δ.Σ.. της Πανελλήνιας ΄Ενωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας (Π.Ε.Ε.Δ.Υ.) και γνώστης των προβλημάτων λόγω 12ετούς θητείας ως Πρόεδρος του Δ.Σ., αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας ως Λειτουργοί Δημόσιας Υγείας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και τις νομοθετικές ρυθμίσεις που απαιτούνται, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα Δημόσιας Υγείας .
         Επίσης κατατέθηκε σχετικό υπόμνημα, το οποίο είχε δώσει  το Δ.Σ.  της Π.Ε.Ε.Δ.Υ. και στον προηγούμενο Υπουργό Υγείας κ. Α. Λυκουρέντζο.
         Επειδή δεν ήταν παρόντες στη συνάντηση μέλη του νέου Δ.Σ. της Π.Ε.Ε.Δ.Υ., ο κ. Πασβούρης ζήτησε από την κυρία Υφυπουργό να συναντηθεί με το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Ε.Δ.Υ. για να συζητήσουν μαζί της τα προβλήματα των Εποπτών Δημόσιας Υγείας.
Η κυρία Υφυπουργός όρισε άμεσα συνάντηση για την Πέμπτη 25-7-2013 και ώρα 14:30 με το Δ.Σ. της Π.Ε.Ε.Δ.Υ., κατά την οποία ζήτησε να παραβρίσκεται ο κ. Ε. Πασβούρης ως απερχόμενος Πρόεδρος και η κ. Β. Κωστούλα ως αρμόδια Τμηματάρχης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας.
Ο κ. Πασβούρης ευχαρίστησε την κ. Υφυπουργό Υγείας για την άμεση ανταπόκρισή της για συνάντηση για ενημέρωσή της και την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Λειτουργοί Δημόσιας Υγείας με σκοπό την καλύτερη λειτουργία των Υπηρεσιών Δημοσίας Υγείας που αποτελεί κοινό στόχο .
Αθήνα 23-7-2013

        Η Συντονιστική Επιτροπή Λειτουργών Δημόσιας Υγείας

Σχόλιο διαχειριστή:
Έπειτα από το παραπάνω δελτίο ενημέρωσης περιμένουμε και επίσημη ενημέρωση για το αν έγινε η συνάντηση στις 25-07-2013 με το νέο Δ.Σ της Π.Ε.Ε.Δ.Υ., τι θέματα συζητήθηκαν και τι αποφασίστηκε ή προτάθηκε για θέματα του κλάδου μας.

Πυροσβεστική διάταξη με αριθ. 13/2013 (ΦΕΚ 1586/τ. Β’/21-06-2013) Απλοποίηση διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις και τροποποίηση της υπ’ αριθ. 12/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης

Το ΦΕΚ

Αριθμ. Πυροσβεστικής διάταξης 13/2013

Απλοποίηση διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας  σε  επιχειρήσεις − εγκαταστάσεις και τροποποίηση της υπ’ αριθ. 12/2012Πυροσβεστικής Διάταξης

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 14 του Ν.3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).

β. Του άρθρου 1 του Π.Δ. 210/1992 « Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α’ 99) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Του άρθρου 63 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 3021/1986 «Περιορισμός πιστοποιητικών και άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από υπηρεσίες του δημόσιου τομέα» (Β’ 847).

δ. Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 141).

ε. Του Π.Δ. 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του Π.Δ. 215/2007» (Α’ 167).

στ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98).

ζ. Του άρθρου 2 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α’ 141).

η. Του Π.Δ. 71/1988 «Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων» (Α’ 32).

θ. Της Πυροσβεστικής Διάταξης 2/1979 «Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας στα Ξενοδοχειακά καταστήματα» (Β’ 100).

ι. Της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/1981 (Β’ 20) «Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις αιθού- σας συγκεντρώσεως κοινού», όπως τροποποιήθηκε με τις Πυροσβεστικές Διατάξεις 3α/1981 (Β’ 538), 3β/1983 (Β’457), 3γ/1995 (Β’ 717) και 3δ/1995 (Β’ 959).

ια. Της Πυροσβεστικής Διάταξης 6/1996 «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες» (Β’ 150).

ιβ. Της Πυροσβεστικής Διάταξης 8γ/2007 «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα και κατάργηση των υπ’ αριθ. 1/1978, 8/1997, 8α/2002 και 8β/2004 Πυροσβεστικών Διατάξεων» (Β’ 276).

ιγ. Της Πυροσβεστικής Διάταξης 10/2002 «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής» (Β’ 844).

ιδ. Της Πυροσβεστικής Διάταξης 11/2003 «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας σε λυόμενες στεγασμένες κατασκευές με εύκαμπτο περίβλημα («τέντα»)» (Β’ 817).

ιε. Του άρθρου 21 «Πυρασφάλεια σταθμών αυτοκινήτων» του Π.Δ. 455/1976 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων – λιπαντηρίων αυτοκινήτων» (Α’ 169).

ιστ. Της Εγκυκλίου Διαταγής Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος 7600/700 Φ.51/1/6-7-1960 «Περί υποδείξεως και εφαρμογής προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας».

ιζ. Της Πυροσβεστικής Διάταξης 13/2012 «Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις» (Β’ 1794).

ιη. Της Πυροσβεστικής Διάταξης 12/2012 «Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων» (Β’ 1794).

ιθ. Του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α’ 84).

κ. Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 618/43/13-01-2005 «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης» (Β’ 52), όπως τροποποιήθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 17230/671/29-07-2005 (Β’ 1218) και ισχύει.

κα. Την παρ. 1 του τρίτου άρθρου του Ν. 4156/2013 «Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α’ 122).

2.Το γεγονός ότι υφίστανται ανάγκες απλοποίησης και μείωσης των δαπανών των διαδικασιών εκδόσεως διοικητικών πράξεων στις επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις.

3.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, από τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, σε επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις και τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 12/2012 Πυροσβεστική Διάταξη ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας

1.Η Πυροσβεστική Αρχή χορηγεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας στις επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις που από άποψη πυροπροστασίας εμπίπτουν στα παραπάνω (1θ), (1ι), (1ια), (1ιβ), (1ιγ), (1ιδ), (1ιε) και (1ιστ) σχετικά χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, με την υποβολή:

α. Υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 (A’ 75), από το μελετητή ή επιβλέποντα μηχανικό, που έχει αυτό το δικαίωμα, στην οποία δηλώνεται ότι τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία πυροπροστασίας εφόσον επιβάλλεται η εγκατάσταση μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας και

β. Υπεύθυνης δήλωσης, του Ν.1599/1986, από τον ιδιοκτήτη- εκμεταλλευτή της επιχείρησης- εγκατάστασης στην οποία δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί όλα τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία πυροπροστασίας.

γ. Λοιπών δικαιολογητικών εγγράφων που προβλέπονται ήδη από την ισχύουσα, κατά περίπτωση, νομοθεσία πυροπροστασίας και τα οποία συνυποβάλλονται με τις προαναφερόμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις.

2.Η Πυροσβεστική Αρχή χορηγεί πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας στις επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις που από άποψη πυροπροστασίας εμπίπτουν στο παραπάνω (1η) σχετικό χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, με την υποβολή:

α. Υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986, από το μελετητή ή επιβλέποντα μηχανικό, που έχει αυτό το δικαίωμα, στην οποία δηλώνεται ότι τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα μέτρα και μέσα (ενεργητικής) πυροπροστασίας που προβλέπονται, από την εγκεκριμένη μελέτη (ενεργητικής) πυροπροστασίας και το Π.Δ. 71/1988 για τη συγκεκριμένη χρήση εφόσον επιβάλλεται η εγκατάσταση μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας και

β. Υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986, από τον ιδιοκτήτη -εκμεταλλευτή της επιχείρησης- εγκατάστασης στην οποία δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί τα μέτρα και μέσα (ενεργητικής) πυροπροστασίας που προβλέπονται, από την εγκεκριμένη μελέτη (ενεργητικής) πυροπροστασίας και το Π.Δ. 71/1988 για τη συγκεκριμένη χρήση.

γ. Λοιπών δικαιολογητικών εγγράφων που προβλέπονται ήδη από την ισχύουσα, κατά περίπτωση, νομοθεσία πυροπροστασίας και τα οποία συνυποβάλλονται με τις προαναφερόμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις.

3.Η ίδια ως άνω διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας ακολουθείται και στις περιπτώσεις επιχειρήσεων-εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν υγρά ή αέρια καύσιμα για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους.

Άρθρο 2

Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας- εφαρμοζόμενη νομοθεσία πυροπροστασίας

1. Η χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας που χορηγεί η Πυροσβεστική Αρχή, καθορίζεται από άλλες ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε κτίρια που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 71/1988 (Α’ 32), έχει διάρκεια ισχύος πέντε (5) ετών, εκτός από τις περιπτώσεις που για συγκεκριμένες χρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων, προβλέπεται από άλλες ειδικότερες ισχύουσες διατάξεις, διαφορετική διάρκεια ισχύος.

2.Στις πάσης φύσης επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις, το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας χορηγείται εφόσον προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία και απαιτείται από την αδειοδοτούσα ή άλλη αρμόδια Αρχή. Εξαιρουμένης της ρητής πρόβλεψης μη απαίτησης χορήγησης στην ισχύουσα νομοθεσία, στις περιπτώσεις μη ύπαρξης αδειοδοτούσας Αρχής ή απαίτησης άλλης αρμόδιας Αρχής, το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας χορηγείται κατόπιν υποβολής αιτήματος του ιδιοκτήτη -εκμεταλλευτή της επιχείρησης – εγκατάστασης.

3.Το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας συνοδεύει τα κατά περίπτωση οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας δικαιολογητικά έγγραφα, όπως εγκεκριμένη μελέτη (ενεργητικής) πυροπροστασίας, σχέδια κατόψεων, Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας κλπ.

4.Το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας εκδίδεται από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης των ενδιαφερομένων και χωρίς να αποτελεί έγγραφο νομιμότητας της επιχείρησης – εγκατάστασης, βεβαιώνει ότι έχουν ληφθεί τα αναφερόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη ή κατά περίπτωση φάκελο πυροπροστασίας μέτρα και μέσα (ενεργητικής) πυροπροστασίας που έχει συνταχθεί σύμφωνα τις διατάξεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, χωρίς αυτό να αποκλείει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και τους συνεπαγόμενους κινδύνους στο χώρο για τον οποίο εκδόθηκε, από διάφορες αιτίες ή άλλους παράγοντες.

5.Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο (1κα) σχετικό, σε επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο κεφ. Α’ του ΠΔ 71/1988 και στεγάζονται σε κτίρια ή τμήματά τους που από άποψη ενεργητικής πυροπροστασίας υφίσταται υποχρέωση μόνο τοποθέτησης φορητών πυροσβεστήρων, το αιτούμενο πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας συνοδεύει τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας του κτιρίου ή του κατά περίπτωση τμήματός του με τα σχέδια κάτοψης και τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας δικαιολογητικά έγγραφα. Οι υποβαλλόμενες μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας όπου απαιτείται, πρέπει να είναι σύμφωνες με τη χρήση του κτιρίου ή τμήματός του.

6.Προκειμένου να χορηγηθεί πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε κάθε επιχείρηση- εγκατάσταση απαιτείται επίσης η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης:

α. Αναγνωρισμένης εταιρίας της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 618/43/13-01-2005 όπως αυτή ισχύει όπου αναφέρεται η τήρηση των απαιτήσεων αυτής και ο αριθμός των πυροσβεστήρων που συντηρήθηκαν- αναγομώθηκαν για λογαριασμό της επιχείρησης- εγκατάστασης είτε

β. Προμηθευτή πυροσβεστήρων όπου αναφέρεται η ύπαρξη των απαιτούμενων σημάνσεων και πιστοποιητικών συμμόρφωσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 618/43/13-01-2005 όπως αυτή ισχύει και ο αριθμός των πυροσβεστήρων που πωλήθηκαν για λογαριασμό της επιχείρησης- εγκατάστασης.

7. Την ευθύνη για την τοποθέτηση, συντήρηση και καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα έχει ο εργοδότης που στην παρούσα και τις κείμενες διατάξεις πυροπροστασίας είναι ο ιδιοκτήτης- εκμεταλλευτής, ή (κατά νόμο) υπεύθυνος. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται ο Ν. 3850/2010 όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 3 Έκτακτοι έλεγχοι

1.Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες οφείλουν να διενεργούν σε καθημερινή βάση, με τους εντεταλμένους πυροσβεστικούς υπαλλήλους τους δειγματοληπτικούς έκτακτους ελέγχους, στις επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην παρούσα σε ποσοστό τουλάχιστον 30% επί των χορηγηθέντων πιστοποιητικών (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε εξάμηνη βάση και εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία χορήγησης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που περιγράφονται στην εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας και επιπροσθέτως ελέγχουν αν τηρείται από τους υπευθύνους, το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας.

2.Σε περίπτωση που διαπιστωθούν μικρές παραλείψεις από τα αναφερόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας, η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία χορηγεί προθεσμία μέχρι δέκα (10) ημερολογιακών ημερών στον ιδιοκτήτη – εκμεταλλευτή της επιχείρησης- εγκατάστασης προκειμένου να συμμορφωθεί ενώ σε αντίθετη περίπτωση, ύστερα από εκ νέου έκτακτο έλεγχο επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 5 της παρούσας.

3.Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές παραλείψεις, ή ελλείψεις στα μόνιμα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας σε σχέση με τα αναφερόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας, η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 5 της παρούσας.

Άρθρο 4

Χορήγηση προσωρινού πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας

1. Η Πυροσβεστική Αρχή σε επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις που στεγάζονται σε κτίρια που εμπίπτουν στις διατάξεις του κεφ. Α’ του Π.Δ. 71/1988 (Α’ 32), δύναται να χορηγεί άπαξ προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, μέγιστης χρονικής διάρκειας ισχύος ενός (1) έτους, εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις από τη (θεωρημένη) μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις περί παθητικής πυροπροστασίας.

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η υποβολή μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας προς έγκριση, απευθείας στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία για το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των ημιυπαίθριων χώρων και τυχόν προσθηκών αυτών.

2.Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του προσωρινού πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας, είναι η λήψη και εγκατάσταση των διαλαμβανομένων στην εγκεκριμένη μελέτη, μέτρων και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας.

3.Σε επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις στις οποίες έχει ήδη χορηγηθεί προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, δεν παρέχεται το δικαίωμα εκ νέου χορήγησης.

Άρθρο 5

Κυρώσεις

1.Η Πυροσβεστική Αρχή, εφόσον κατά τον έκτακτο έλεγχο διαπιστώσει τη μη τήρηση των προβλεπομένων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που περιγράφονται στην εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία, ανακαλεί το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας γνωστοποιώντας άμεσα την ενέργειά της στην αρμόδια Αρχή που έχει εκδώσει την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς και τις άλλες συναρμόδιες Αρχές και κινεί τη διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, κατά του ιδιοκτήτη -εκμεταλλευτή της επιχείρησης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κείμενες διατάξεις.

2.Επίσης, η Πυροσβεστική Αρχή διαβιβάζει με έγγρα- φό της στην οικεία Εισαγγελία, αντίγραφο των κατά περίπτωση Υπεύθυνων Δηλώσεων του Ν. 1599/1986 του μελετητή ή επιβλέποντα μηχανικού, καθώς και του ιδιοκτήτη – εκμεταλλευτή της επιχείρησης με συνημμένο το Πρακτικό της Επιτροπής εκτάκτων ελέγχων ή της Αναφοράς του υπαλλήλου της Πυροσβεστικής Αρχής προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 1599/1986 «περί ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης» και κοινοποιεί το Πρακτικό ή την Αναφορά και το αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 του μελετητή ή επιβλέποντα μηχανικού στην αρμόδια Αρχή χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Άρθρο 6 Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η Πυροσβεστική Διάταξη υπ’ αριθ. 13/2012 (Β’ 1794), καθώς και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 7

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 12/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης

Η παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 12/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η Πυροσβεστική Αρχή σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα, σε επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις στις οποίες δεν επιβάλλεται από άποψη πυροπροστασίας η εγκατάσταση μόνιμων ή ημιμόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας, χορηγεί προθεσμία μέγιστης χρονικής διάρκειας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών στον ιδιοκτήτη – εκμεταλλευτή της επιχείρησης – εγκατάστασης προκειμένου να συμμορφωθεί, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, ανακαλεί το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, γνωστοποιεί την ενέργειά της αυτή στην αδειοδοτούσα Αρχή και κινεί τη διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, κατά του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχείρησης – εγκατάστασης».

Άρθρο 8 Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2013

Ο Αρχηγός
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2013
Εγκρίθηκε

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

 

Σύλληψη υπαλλήλων Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στην Βόρεια Ελλάδα για υπόθεση δωροδοκίας και εκβίασης σε βάρος συνιδιοκτήτη κτηνοτροφικής μονάδας

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, τρεις (3) κτηνίατροι – υπάλληλοι Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, για υπόθεση δωροδοκίας και εκβίασης σε βάρος συνιδιοκτήτη κτηνοτροφικής μονάδας

Πρόκειται για μία 53χρονη Προϊσταμένη Κτηνιατρικού Κέντρου, έναν 42χρονο υπάλληλο Τμήματος Κτηνιατρικής και έναν ακόμα 53χρονο Προϊστάμενο Τμήματος Υγείας Ζώων

Από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος της Ελληνικής Αστυνομίας, συνελήφθησαν προχθές (02.07.2013), τρεις ημεδαποί κτηνίατροι – υπάλληλοι αρμόδιων Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για τα – κατά περίπτωση – αδικήματα, της παθητικής δωροδοκίας και εκβίασης κατά συναυτουργία, της παραβίασης του υπηρεσιακού απορρήτου και της νομοθεσίας σχετικά με τη διάδοση της ασθένειας ζώων.

Πρόκειται για μία 53χρονη Προϊσταμένη Κτηνιατρικού Κέντρου, έναν 42χρονο υπάλληλο Τμήματος Κτηνιατρικής και έναν ακόμα 53χρονο Προϊστάμενο Τμήματος Υγείας Ζώων.

Ειδικότερα οι τρεις υπάλληλοι, με διάφορες προφάσεις κωλυσιεργούσαν την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας θανάτωσης βοοειδών (κτηνοτροφικής μονάδας σε χωριό της Θεσσαλονίκης), που είχαν προσβληθεί από φυματίωση και μελιταίο πυρετό (βρουκέλωση), απαιτώντας εκβιαστικά από τον 40χρονο συνιδιοκτήτη το ποσό των 30.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές, η άμεση έκδοση της συγκεκριμένης άδειας είναι επιβεβλημένη για την προστασία της μονάδας και την πρόληψη από τυχόν επέκταση της νόσου στα υγιή ζώα.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία του 40χρονου, συνιδιοκτήτη της κτηνοτροφικής μονάδας, σύμφωνα με την οποία, όταν αρχές Μαΐου μετέβη στο αρμόδιο Κτηνιατρικό Κέντρο, η 53χρονη Προϊσταμένη του ζήτησε εκβιαστικά το χρηματικό ποσό των 30.000 ευρώ, προκειμένου να «ρυθμιστεί» το ζήτημα που είχε προκύψει στην κτηνοτροφική του μονάδα. Παράλληλα τον απείλησε ότι θα αντιμετώπιζε πρόβλημα αν δεν καταβάλλει τα χρήματα, τα οποία θα μοιραζόταν με τους άλλους δύο συγκατηγορουμένούς της.

Στη συνέχεια, η 53χρονη Προϊσταμένη, προκειμένου να ενδώσει ο 40χρονος στον εκβιασμό για την καταβολή των χρημάτων, κωλυσιεργούσε με διάφορες προφάσεις και υπεκφυγές τον υγειονομικό έλεγχο της κτηνοτροφικής μονάδας. Μετά από συνεχείς πιέσεις του καταγγέλλοντα, πραγματοποιήθηκε τελικά ο έλεγχος το διήμερο 3 και 4 Ιουνίου, ενώ στη συνέχεια η Προϊσταμένη καθυστερούσε αδικαιολόγητα την έκδοση της σχετικής απόφασης, για την υποχρεωτική θανάτωση των (119) ζώων, που είχαν διαπιστωμένα προσβληθεί από την ασθένεια.

Σε μεταγενέστερη τηλεφωνική τους επικοινωνία, η Προϊσταμένη επανέλαβε την απαίτηση για καταβολή των χρημάτων. Σε συνάντηση που ακολούθησε παρέδωσε στον κτηνοτρόφο αντίγραφο υπηρεσιακού έγγραφου, στο οποίο ήταν καταχωρημένα τα στοιχεία ταυτοποίησης των ζώων, που ήταν θετικά στην ασθένεια, παραβιάζοντας με αυτόν τον τρόπο το υπηρεσιακό απόρρητο. Στη συνάντηση η Προϊσταμένη ζήτησε από τον κτηνοτρόφο να δώσει τελικά όσα χρήματα μπορεί, όταν αυτός της δήλωσε αδυναμία να συγκεντρώσει όλο το ποσό των 30.000 ευρώ.

Προχθές 02.07.2013 το πρωί, πραγματοποιήθηκε νέος προγραμματισμένος υγειονομικός έλεγχος στην κτηνοτροφική μονάδα, από τον 42χρονο κτηνίατρο, υπάλληλο του αρμόδιου Τμήματος Κτηνιατρικής, ενώ στον χώρο μετέβη αργότερα και παρέμεινε για λίγη ώρα και η 53χρονη.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, ο 40χρονος κτηνοτρόφος, καθ’ υπόδειξη της 53χρονης Προϊσταμένης, παρέδωσε στον 42χρονο κτηνίατρο το χρηματικό ποσό των 12.000 ευρώ, μαζί με ένα ντοσιέ με έγγραφα.

Κατά την αποχώρηση του 42χρονου κτηνίατρου, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, που επιτηρούσαν διακριτικά το χώρο, τον συνέλαβαν ενώ στην κατοχή του βρέθηκε το ντοσιέ με το προσημειωμένο χρηματικό ποσό.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας που ακολούθησε, συνελήφθη και η 53χρονη, ενώ εξακριβώθηκε και η εμπλοκή του 53χρονου Προϊστάμενου του αντίστοιχου Τμήματος της αρμόδιας Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες 03.07.2013, στην πόλη της Καβάλας.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, ο οποίος τους παρέπεμψε στον αρμόδιο Ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη υποθέσεων διαφθοράς, τόσο στο χώρο της Ελληνικής Αστυνομίας, όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

 

Μια ιστοσελίδα για θέματα σχετικά με τους Επόπτες Δημόσιας Υγείας σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού

Καντίνα εντός Λαικής ή Ειδικά διασκευασμένο όχημα για πώληση ειδών κυλικείου.

Το ερώτημα που τέθηκε από Δήμο στη Π.Ε. στο Τμήμα Εμπορίου, αφορούσε στο κατά πόσο επιτρέπονται οι καντίνες εντός της Λαϊκής Αγοράς. Επι της ουσίας όμως, αφορούσε ειδικά διασκευασμένο όχημα με άδεια ειδών κυλικείου.

Όπως γίνεται αντιληπτό, αν περιοριστεί κάποιος μόνο στο ερώτημα και δε γνωρίζει τη πραγματικότητα, η απάντηση, σαφώς και θα ήταν τελείως διαφορετική, δεδομένου ότι οι καντίνες (οι γνωστές σε όλους μας που ουλάνε, σουβλάκια κλπ), δεν επιτρέπονται εντός των Λαϊκών Αγορών. Η απόσταση που πρέπει αν έχουν είναι τουλάχιστον 150 μετρα (ανάλογα το πληθυσμό του Δήμου που δραστηριοποιούνται) από τις παρυφές (άκρες) των Λαϊκών Αγορών και όχι μπροστά από εμπορικές επιχειρήσεις (ιδίως παρεμφερούς αντικειμένου) και ξενοδοχεία. (Τα τελευταία είναι συνδυασμός των διατάξεων του ΠΔ 51/2006 (Λαϊκές) και του Ν.2323/95 (Υπαίθριο Εμπόριο και συγκεκριμένα για τις καντίνες).

 

Δείτε λοιπόν τη σχετική απάντηση:

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του 51/2006 ΠΔ ορίζεται ότι οι επαγγελματικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα με το αντικείμενο εμπορίας, όπου μεταξύ άλλων υφίσταται η άδεια ειδών κυλικείου (σύμφωνα με τις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις).

Λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις κατά την ημερομηνία έκδοσης της αδείας «ειδών κυλικείου», σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του άρθρου 46 της Α1β/8577/83 ΥΔ, ορίζεται ότι : «Τα είδη, που επιτρέπεται να πωλούνται στις Λαϊκές Αγορές καθορίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία του Υπουργείου Εμπορίου». Επιπλέον, σύμφωνα με τη παράγραφο 10 του ίδιου προαναφερμένου άρθρου ορίζεται ότι: Αν από την ισχύουσα σχετική νομοθεσία του Υπουργείου Εμπορίου επιτρέπεται η προσφορά καφέ και αναψυκτικών ποτών στους χώρους των Λαϊκών Αγορών, για τον σκοπόν αυτόν θα χρησιμοποιούνται ειδικά οχήματα, που θα πληρούν τους όρους των κινητών καντινών (άρθρο 42 της παρούσας), ήτοι της Α1β/8577/83 ΥΔ.

Σήμερα, ισχύει η με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/08.10.2012 Υγειονομική Διάταξη (η οποία καταργεί τη με αριθμό Α1β/8577/83), όπου τα άρθρα 42 και 46 της Α1β/8577/83 αντικαθίστανται από το άρθρο  14 και συγκεκριμένα από τη παράγραφο 3 η οποία αφορά στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.

Τα ανωτέρω ενισχύονται από το εδάφιο (β) παράγραφο 4 του άρθρου 7 του 51/2006 ΠΔ, όπου ορίζεται ότι:  από τη δημοσίευση του παρόντος (51/2006), λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής τους για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών, ρυθμίζονται θέματα, όπως: β) οριοθέτηση του χώρου που καταλαμβάνουν οι πωλητές, αρίθμηση θέσεων, καθορισμός ενιαίων μέτρων του μήκους των πάγκων κατά κατηγορία προϊόντων των πωλητών (επαγγελματιών παραγωγών), στάθμευσης αυτοκινήτων αδειούχων πωλητών, μέριμνα για την τοποθέτηση, εντός του χώρου λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, των ειδικά διασκευασμένων οχημάτων (αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα) του άρθρου 7 και των οχημάτων ειδών κυλικείων.

Επομένως, τα οχήματα ειδών κυλικείων και εφόσον έχουν ελεγχθεί  από την αρμόδια Δ/νση Υγείας και τους έχει χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση καταλληλότητας του οχήματος και φυσικά ο ενδιαφερόμενος κατέχει άδεια πωλητού λαϊκής αγοράς ειδών κυλικείου, εκ του Νόμου δικαιούται να κατέχει θέση εντός της Λαϊκής Αγοράς.

Η ποινή για τους συλληφθέντες για το «φακελάκι» στην Χαλκιδική

Σε συνέχεια της χθεσινής μας ανάρτησης για την υπόθεση χρηματισμού στην Χαλκιδική αναδημοσιεύουμε από creteplus.gr την είδηση για τις ποινές στους κατηγορούμενους.

Ποινή φυλάκισης 21 μηνών, με 3ετή αναστολή, στον καθένα, επέβαλε το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πολυγύρου, σε ανδρόγυνο υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που συνελήφθησαν, κατηγορούμενοι, ότι ζήτησαν «φακελάκι» για να προωθήσουν την έκδοση άδειας λειτουργίας πιτσαρίας στην Κασσανδρεία Χαλκιδικής.

Πρόκειται για έναν 50χρονο υπάλληλο του δήμου Αριστοτέλη και την 46χρονη σύζυγό του, υπάλληλο στην περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής. Μαζί τους καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 24 μηνών, με 3ετή αναστολή, ένας 65χρονος ιδιώτης, ο οποίος εμφανίστηκε ως «μεσάζων», υποσχόμενος στον επιχειρηματία ότι θα τακτοποιούσε την υπόθεσή του.

Κατά την απολογία τους, οι δύο υπάλληλοι έκαναν λόγο για «σκευωρία» που τους έστησε ο 65χρονος. Να σημειωθεί ότι ο φερόμενος ως «μεσάζων» ζήτησε και πήρε από τον καταγγέλλοντα 800 ευρώ, από τα οποία, όπως ισχυρίστηκε, θα κρατούσε τα 100 ευρώ, και τα υπόλοιπα προορίζονταν για το ζευγάρι. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Shop Support

Η μοναδική εταιρεία εξειδικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος