ΠΔ 97/2017 (ΦΕΚ 138/τ. Α’/15-09-2017): «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

Εκδόθηκε το ΠΔ 97/2017 (ΦΕΚ 138/τ. Α’/15-09-2017) με τίτλο «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

Το link για το ΦΕΚ εδώ.

Advertisements

ΦΕΚ 3051/τ. Β’/05-09-2017: Έγκριση της 273/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

Εκδόθηκε το ΦΕΚ 3051/ τ. Β’/05-09-2017 με τίτλο «Έγκριση της 273/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.»

Στο άρθρο 16 με τίτλο «Διάρθρωση Υπηρεσιακών Μονάδων της Περιφέρειας», υπάρχει η παράγραφος IA. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ με την παρακάτω δομή:
1. Γραφείο Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης
2. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
3. Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας
4. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών
5. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών
6. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών
7. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων
8. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
9. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
10. Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών
11. Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών

12. Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών
13. Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών
14. Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων
15. Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
16. Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

Στα άρθρα 74 – 79 αναφέρονται οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας καθώς και των Διευθύνσεων και των Τμημάτων, που την αποτελούν και στις σελ. 816 – 896 του αρχείου pdf (σελ. 36258 έως 36338 του ΦΕΚ), είναι τα αντίστοιχα ειδικά περιγράμματα εργασίας, στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά των Τμημάτων Γραμματειακής Υποστήριξης των παραπάνω Διευθύνσεων.

 

Το link για το ΦΕΚ εδώ.

Δήμος Πάρου: Πρόσκληση για μετάταξη ενός Επόπτη Δημόσιας Υγείας

Εκδόθηκε η με αρ.πρωτ. 11584/21-08-2017 (ΑΔΑ: 6ΞΙΥΩΞΓ-ΓΑΚ) ανακοίνωση – πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Πάρου. Στις ζητούμενες ειδικότητες αναφέρεται και μία (1) θέση για ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας.

Προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών: 14-09-2017

Το link για την πρόσκληση εδώ

Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης: Έναρξη εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης η εγκύκλιος με αρ.πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/76/οικ.28554/01-09-2017 και ΑΔΑ: Ψ2Τ6465ΧΘΨ-8Ρ8 και θέμα: «Έναρξη εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν.4440/2016, όπως ισχύει)»

Με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο τίθεται από το Υπουργείο προθεσμία από 01-09-2017 έως 15-09-2017, προκειμένου οι ενδιαφερόμενες υπηρεσίες να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και προσωρινή κάλυψη θέσεων με απόσπαση.

Το link για το αρχείο στη σχετική ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Πρόσκληση μετάταξης πτυχιούχου ΤΕ Δημόσιας Υγιεινής στη Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας του Γενικού Νοσοκοµείου Μεσσηνίας.

Το σχετικό αρχείο της πρόσκλησης με ΑΔΑ: 6Ν6Κ46904Υ-Κ69

BHMA on-line: Και εγένετο… Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Με αφορμή την προτεινόμενη ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η οποία θα επηρεάσει και το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας του ΤΕΙ Αθήνας, παραπέμπουμε στο σχετικό άρθρο της κ.Λιάτσου Ολυμπίας στο BHMA on-line με την τελική πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για το νέο ΑΕΙ και το οποίο δημοσιεύτηκε στις 30-07-2017

Ο σύνδεσμος για το άρθρο

Υπουργείο Υγείας, Γ1δ/οικ.56868/21-07-2017: Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας στη νήσο ΚΩ μετά το σεισμό της 21-7-2017

Το έγγραφο με ΑΔΑ: ΨΧ7Δ465ΦΥΟ-ΔΛ9 εδώ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος