Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Διαβούλευση σχέδιου νόμου με τίτλο «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις»

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελος Αποστόλου, θέτει από σήμερα, 24/03/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» και καλεί κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας τις προτάσεις του, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 24/04/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Το link για την ιστοσελίδα της συγκεκριμένης διαβούλευσης είναι εδώ.

Yπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Διαβούλευση σχέδιου Προεδρικού Διατάγματος «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων»

O Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιος Σταθάκης,

Θέτει από σήμερα, Πέμπτη 16-3-2017, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» και καλεί όλους τους πολίτες, τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας απόψεις και προτάσεις, με σκοπό την βελτίωση του προτεινόμενου σχεδίου.

Η δημόσια διαβούλευση θα είναι ανοικτή από την Πέμπτη 16-3-2017 και ώρα 15:00 και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 23-3-2017 και ώρα 15:00.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

 

Το link για την ιστοσελίδα της συγκεκριμένης διαβούλευσης είναι εδώ.

Έκδοση της με αριθ. Γ1β Γ.Π. οικ. 11361/14-02-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 772 Β΄) σχετικά με την αναγγελία άσκησης επαγγέλματος κομμωτή – κουρέα και επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών.

Εκδόθηκε η με αριθ. Γ1β Γ.Π. οικ. 11361/14-02-2017 ΚΥΑ  (ΦΕΚ 772 Β΄) με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 75888/  2.09.2014 (ΦΕΚ 2377 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως  Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)».»

Άρθρο 1
Τροποποιείται η αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.75888/2.09.2014 (ΦΕΚ 2377 Β΄) «Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)» κοινή υπουργική απόφαση ως προς τους τίτλους εκπαίδευσης και κατάρτισης που απαιτούνται για την άσκηση των επαγγελμάτων του κομμωτή – κουρέα και του τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 42 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄).

Άρθρο 2
Με την έκδοση της παρούσης, καταργούνται τα έντυπα της αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.75888/2.09.2014 (ΦΕΚ 2377 Β΄) «Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)» κοινής υπουργικής απόφασης και πλέον για τη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών «Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος κομμωτή – κουρέα» και «Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών» συμπληρώνονται και υποβάλλονται τα συνημμένα στην παρούσα έντυπα αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Link για τη με αριθ. Γ1β Γ.Π. οικ. 11361/14-02-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 772 Β΄)

Link για τη με  αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888/02-09-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2377 Β΄)

Νέα έντυπα για αναγγελία άσκησης επαγγέλματος κομμωτή – κουρέα και τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών

Yπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Διαβούλευση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ»

Τέθηκε σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ».

Το σχέδιο του ΠΔ περιλαμβάνει 18 άρθρα και η διαβούλευσή του διαρκεί από 28-02-2017, 16:05 έως 13-03-2017, 17:00.

Στο κείμενο αναφέρονται και οι δραστηριότητες εστίασης, αναψυκτηρίων, κέντρων διασκέδασης κλπ, οι οποίες είναι σχετικές με το αντικείμενο του κλάδου των Τεχνολόγων Υγιεινολόγων. Επιπλέον, επειδή κατά διαστήματα με την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας τόσο σε θέματα αδειοδότησης, όσο και λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, διαπιστώνονται  ζητήματα ασυμφωνίας ή διαφορετικής προσέγγισης, μεταξύ της πολεοδομικής και υγειονομικής νομοθεσίας , θα ήταν χρήσιμο να κατατεθούν απόψεις και από τους συναδέλφους στα πλαίσια της διαβούλευσης.

Το link για την ιστοσελίδα της συγκεκριμένης διαβούλευσης είναι εδώ.

Υπουργείο Εσωτερικών: Εγκύκλιος: 9 με θέμα: «Εφαρμογή Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α΄230) – Κεφάλαιο Ζ΄ «Απλούστευση πλαισίου Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, θεάτρων και Κινηματογράφων» κατά τη μεταβατική περίοδο.» (ΑΔΑ: ΩΒΩΥ465ΧΘ7-39Π)

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η με αρ.9 Εγκύκλιος με θέμα: «Εφαρμογή Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α΄230) – Κεφάλαιο Ζ΄ «Απλούστευση πλαισίου Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, θεάτρων και Κινηματογράφων» κατά τη  μεταβατική περίοδο.» και με ΑΔΑ:ΩΒΩΥ465ΧΘ7-39Π.

Στη εγκύκλιο αυτή διευκρινίζονται οι διαδικασίες για την αδειοδότηση των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και Κέντρων Διασκέδασης, καθώς και για την έκδοση άδειας μουσικής.

Το link για μεταφορτωση του σχετικού αρχείου είναι εδώ.

Σχέδιο νόμου «Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, κέντρα εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων και άλλες διατάξεις.»

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου με τίτλο «Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, κέντρα εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων και άλλες διατάξεις.»

Στο άρθρο 21 του συγκεκριμένου ν/σ με τίτλο «Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας (Ε.ΣΥ.Δ.Υ.)» και πιο συγκεκριμένα στην παρ.1 με την οποία θα τροποποιηθεί η παρ.3 του άρθρου 5 του Ν.3172/2003 (ΦΕΚ 197/τ.Α, «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις»), ορίζονται πλέον ρητά ποια θα είναι τα μέλη του Ε.ΣΥ.Δ.Υ. και όχι αόριστα βάσει επιστημονικού αντικειμένου, όπως ορίζει έως σήμερα ο ανωτέρω νόμος.

Μεταξύ των μελών, συμπεριλαμβάνεται «ο Δ/ντης της Σχολής Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με τον αναπληρωτή του», στοιχείο σημαντικό για το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, το οποίο θα συμμετέχει με εκπρόσωπό του σε ένα συλλογικό όργανο, με αρκετά σημαντικές αρμοδιότητες, όπως αυτές θα διαμορφωθούν έπειτα και από την παρ.5 του άρθρου 21 του ίδιου ν/σ.

ΕΦΕΤ: Οδηγός για την κατάταξη των επιχειρήσεων τροφίμων σε κατηγορίες επικινδυνότητας και τον προσδιορισμό της συχνότητας επιθεώρησης — ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Κατεβάστε τον οδηγό του ΕΦΕΤ

via ΕΦΕΤ: Οδηγός για την κατάταξη των επιχειρήσεων τροφίμων σε κατηγορίες επικινδυνότητας και τον προσδιορισμό της συχνότητας επιθεώρησης — ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

The Science of Mom

The Heart and Science of Parenting

Tri Fatherhood

The gentle art of balancing marriage, parenting, and triathlon

Leadership Freak

Empowering Leaders 300 Words at a Time

Small Food Business

The Soup to Nuts Resource for Artisan Food Entrepreuers

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος