Σχέδιο νόμου «Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, κέντρα εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων και άλλες διατάξεις.»

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου με τίτλο «Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, κέντρα εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων και άλλες διατάξεις.»

Στο άρθρο 21 του συγκεκριμένου ν/σ με τίτλο «Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας (Ε.ΣΥ.Δ.Υ.)» και πιο συγκεκριμένα στην παρ.1 με την οποία θα τροποποιηθεί η παρ.3 του άρθρου 5 του Ν.3172/2003 (ΦΕΚ 197/τ.Α, «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις»), ορίζονται πλέον ρητά ποια θα είναι τα μέλη του Ε.ΣΥ.Δ.Υ. και όχι αόριστα βάσει επιστημονικού αντικειμένου, όπως ορίζει έως σήμερα ο ανωτέρω νόμος.

Μεταξύ των μελών, συμπεριλαμβάνεται «ο Δ/ντης της Σχολής Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με τον αναπληρωτή του», στοιχείο σημαντικό για το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, το οποίο θα συμμετέχει με εκπρόσωπό του σε ένα συλλογικό όργανο, με αρκετά σημαντικές αρμοδιότητες, όπως αυτές θα διαμορφωθούν έπειτα και από την παρ.5 του άρθρου 21 του ίδιου ν/σ.

ΕΦΕΤ: Οδηγός για την κατάταξη των επιχειρήσεων τροφίμων σε κατηγορίες επικινδυνότητας και τον προσδιορισμό της συχνότητας επιθεώρησης — ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Κατεβάστε τον οδηγό του ΕΦΕΤ

via ΕΦΕΤ: Οδηγός για την κατάταξη των επιχειρήσεων τροφίμων σε κατηγορίες επικινδυνότητας και τον προσδιορισμό της συχνότητας επιθεώρησης — ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών καταστημάτων.

Εκδόθηκε η με αρ.74088 Φ.700.8/06-01-2017 Πυροσβεστικής Διάταξης 8/2016 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ.Τόσκα Νικόλαου στο με αρ. 165/τ.Β’/26-01-2017 ΦΕΚ με θέμα «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών καταστημάτων». Η απόφαση αυτή έχει εφαρμογή και σε κατηγορίες καταστημάτων και χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 1 με τίτλο «Πεδίο εφαρμογής», στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«1. Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρμογή στις επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις που στεγάζονται σε κτίρια με αίτηση για έκδοση Άδειας Οικοδομής πριν την έναρξη ισχύος του π.δ. 71/1988 και υπαίθριους χώρους, που χρησιμοποιούνται για την έκθεση, πώληση και αποθήκευση εμπορευμάτων, όπως καταστήματα πώλησης ειδών για ατομική ή οικιακή χρήση ή κατανάλωση, πολυκαταστήματα (που διαθέτουν ευρύ φάσμα εμπορευμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων είδη ένδυσης, έπιπλα, οικιακές συσκευές, καλλυντικά, κοσμήματα, παιχνίδια, αθλητικά είδη κ.λπ.), εμπορικά κέντρα, αγορές και υπεραγορές τροφίμων (σούπερ μάρκετ), καταστήματα πώλησης ειδών σε επαγγελματίες, φαρμακεία, κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής, καταστήματα πώλησης ζώων ή/και ζωοτροφών, έκθεσης και πώλησης μηχανοκίνητων οχημάτων, σκαφών κ.λπ. ή/και ανταλλακτικών αυτών, πώλησης οικοδομικών υλικών, άνθρακα (κάρβουνο) και καύσιμη ξυλεία, επιδιόρθωση και επεξεργασία αγαθών (χωρίς ν’ ανήκουν στην κατηγορία βιομηχανίες – βιοτεχνίες και αποθήκες αυτών), καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για όρθιους και διερχόμενους ή με πάγκους και σκαμπό, καθώς και καταστήματα υψηλού βαθμού κινδύνου όπως εμπορία χρωμάτων, βερνικιών, και άλλων χημικών προϊόντων, ειδών κυνηγιού και εκρηκτικών υλών, όπλων και πυρομαχικών-βεγγαλικών, μονωτικών υλικών, λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων.
2. Επιπροσθέτως η παρούσα εφαρμόζεται:
α. Σε δραστηριότητες που έχουν λειτουργική εξάρτηση με το κατάστημα και είναι της αυτής ιδιοκτησίας-εκμετάλλευσης, όπως αποθήκες, χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιποί χώροι (όπως αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, κουζίνα, λεβητοστάσια, μετασχηματιστές μέσης και υψηλής τάσης και αποθήκες καυσίμων).
β. Σε χώρους συνάθροισης κοινού εντός του καταστήματος ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας (όπως εστιατόριο, καφετέρια, παιδότοπος).
γ. Σε χώρους καταστημάτων εντός άλλης κύριας χρήσης (όπως κυλικεία εκπαιδευτηρίων, γραφείων, κινηματογράφων, ή/και καταστήματα εντός πρατηρίων υγρών καυσίμων, κτιρίων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας).
3. Οι διατάξεις της παρούσας δεν έχουν εφαρμογή στις εξής δραστηριότητες:
α. Σε καταστήματα που εμπίπτουν στις διατάξεις του π.δ. 71/1988 (Α’ 32) όπως κάθε φορά ισχύει.

β. Σε χώρους συνάθροισης κοινού που είναι ανεξάρτητοι των χώρων του καταστήματος (όπως σε δώματα καταστημάτων), καθώς και σε χώρους συνάθροισης κοινού που είναι πυράντοχα διαχωρισμένοι από τους άλλους χώρους του καταστήματος και διαθέτουν ανεξάρτητες οδεύσεις διαφυγής και εξόδους κινδύνου. Οι εν λόγω χώροι αντιμετωπίζονται από άποψη πυροπροστασίας με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 3/2015 Πυροσβεστικής Διάταξης όπως κάθε φορά ισχύει.
γ.  Σε  εμπορικά  καταστήματα  που  υπάγονται  στην 11/2003 Πυροσβεστική Διάταξη (Β’ 817), όπως κάθε φορά ισχύει.
4. Στις περιπτώσεις καταστημάτων που καταλαμβάνουν δύο (2) ή περισσότερα ανεξάρτητα κτίρια, για την επιβολή των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, κάθε κτίριο εξετάζεται ξεχωριστά.»

Link για μεταφόρτωση ολόκληρου του ΦΕΚ

Αλλαγή του τρόπου, του τύπου και της διαδικασίας επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4264/2014, όπως ισχύει.

Εκδόθηκε το με αρ. 125/τ.Β’/24-01-2017 ΦΕΚ, με την με αρ.7264/20-01-2017 Υπουργική Απόφαση και θέμα: «Τροποποίηση της Α2-797/2014 (Β΄ 2398) υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με  τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής  των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε  εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4264/2014,όπως  ισχύει,  αναπροσαρμογή  των  ποσών  και  κάθε  άλλη λεπτομέρεια»

ΦΕΚ

Συγκέντρωση υπογραφών για την ίδρυση Επιμελητηρίου Δημοσίου Δικαίου Υγιεινολόγων και Επιστημόνων Υγείας

Στην ομάδα του facebook «Επόπτες Δημόσιας Υγείας» δημοσιεύτηκε η παρακάτω ανακοίνωση με τα συνημμένα αρχεία:

«Στα πλαίσια ενίσχυσης του κλάδου μας, γίνεται μια προσπάθεια συλλογής υπογραφών, ώστε να καταστεί δυνατή η Ίδρυση Επιμελητηρίου Δημοσίου Δικαίου Υγιεινολόγων και Επιστημόνων Υγείας.

Η προσπάθεια είναι συλλογική και προς το παρόν, προσπαθούμε να ενημερώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους συναδέλφους (διορισμένους και μη) ώστε να πετύχουμε έναν ελάχιστο αριθμό ιδρυτικών μελών, περίπου 650 ατόμων (ο αριθμός είναι ενδεικτικός).

Συνημμένα θα βρείτε το πίνακα που απαιτείται για τη συλλογή των στοιχείων και των υπογραφών και θα παρακαλούσαμε σε πρώτη φάση και όσο το δυνατόν πιο συγκεντρωτικά, πχ ανά Περιφερειακή Ενότητα να υπογράψουν οι ενδιαφερόμενοι και να σταλούν με fax στο 2510291300 ή στο mail s.tzivelekis@pamth.gov.gr., ή στο pkorras@pamth.gov.gr ή στο ampolosi@pamth.gov.gr

Η λίστα των αποδεκτών ενδεχομένως να μεγαλώσει για καλύτερη εξυπηρέτηση.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ότι θα το διαβάσετε και ευχόμαστε να ανταποκριθείτε όλοι για το καλύτερο όλων μας.»

Ο πίνακας είναι διαθέσιμος για μεταφόρτωση από εδώ

Σύμφωνα με τα σχόλια των μελών της συγκεκριμένης ομάδας και η οποία «ανέβασε» τον πίνακα στην ομάδα του facebook, προτείνεται οι υπογραφές να συγκεντρωθούν έως μέσα Ιανουαρίου, προκειμένου να ξεκινήσουν όσο πιο νωρίς γίνεται, οι όποιες ενέργειες απαιτούνται για την ίδρυση του επιμελητηρίου.

Εκδόθηκε η με αρ. 5Κ/2016 προκήρυξη του ΑΣΕΠ με μία (1) θέση ειδικότητας ΤΕ Δημόσιας Υγιεινής.

Ακολουθεί δελτίο τύπου του ΑΣΕΠ για την 5Κ/2016 προκήρυξη (ΦΕΚ 12/τεύχος ΑΣΕΠ/21-12-2016) στην οποία συμπεριλαμβάνεται και μία (1) θέση ειδικότητας ΤΕ Δημόσιας Υγιεινής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 5Κ/2016

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 5Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/21-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ογδόντα (80) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.).

Το ΦΕΚ της προκήρυξης  διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 10 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 24 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη 5Κ/2016

Τ.Θ. 14 308

Αθήνα Τ.Κ. 115 10

αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) θέσεις της οποίας διεκδικούν.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 30ης  Ιανουαρίου 2017, ημέρας Δευτέρας.

Το ηλεκτρονικό αρχείο του ΦΕΚ της προκήρυξης είναι διαθέσιμο εδώ και το link για απευθείας μεταφόρτωση από το Εθνικό Τυπογραφείο εδώ.

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης: 21 ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο νόμο απλοποίησης της αδειοδότησης 4442/2016 «νέο πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»

Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας το από 15-12-2016 δελτίο τύπου σχετικά με τον Ν.4442/2016 σχετικά με τις αδειοδοτήσεις στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και αρχείο με 21 ερωτήσεις και απαντήσεις. Ακολουθεί το δελτίο τύπου το οποίο μπορεί να βρει κάποιος και εδώ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016) ο Νόμος 4442/2016, «Νέο πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», που αφορά στην απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και ήδη ισχύει.

Σχετικά με το θέμα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης δήλωσε:

«Ο νέος Νόμος 4442 για την απλοποίηση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων επιχειρεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση. Απλοποιείται και επιταχύνεται σημαντικά η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας με την εισαγωγή σύγχρονων εργαλείων σε συμφωνία με τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές. Παράλληλα, διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον, προστατεύεται δηλαδή ουσιαστικά το κοινωνικό σύνολο έναντι ενδεχόμενων κινδύνων για το περιβάλλον και την υγεία. Καταργείται η βαριά και γραφειοκρατική διαδικασία αδειοδότησης εκ των προτέρων (ex ante). Προχωρούμε, αντίθετα, στην καθιέρωση της απλής διαδικασίας γνωστοποίησης για την έναρξη μιας οικονομικής δραστηριότητας, όπου αυτό είναι χρήσιμο, χωρίς περιττές διατυπώσεις και επικαλύψεις, και, από εκεί και πέρα, σε ένα σύστημα ουσιαστικών ελέγχων εκ των υστέρων (ex post) στην πραγματική λειτουργία της επιχείρησης. Μαζί με το Νόμο για την απλοποίηση της σύστασης επιχειρήσεων και το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί σύντομα για την εξειδίκευση των ελέγχων, δημιουργείται ένα νέο, σύγχρονο και αξιόπιστο θεσμικό πλαίσιο, απολύτως απαραίτητο τόσο για τη διευκόλυνση της δημιουργίας ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσο και για την προσέλκυση υγιών και μακροπρόθεσμων επενδύσεων».

Διαβάστε 21 ερωτήσεις και απαντησεις για τον σχετικό νόμο εδώ.

από το Γραφείο Τύπου

The Science of Mom

The Heart and Science of Parenting

Tri Fatherhood

The gentle art of balancing marriage, parenting, and triathlon

Leadership Freak

Empowering Leaders 300 Words at a Time

Small Food Business

The Soup to Nuts Resource for Artisan Food Entrepreuers

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος