Υπουργείο Υγείας: Συστάσεις αναφορικά με τη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του περιορισμού της κυκλοφορίας και των κοινωνικών επαφών λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού

Δ1β/ΓΠ οικ 22793/03-04-2020 (6ΠΖΕ465ΦΥΟ-7ΞΛ) Συστάσεις αναφορικά με τη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του περιορισμού της κυκλοφορίας και των κοινωνικών επαφών λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού

 

Σχετ: 1. Η υπ.αρ.πρωτ. Γ1α/ΓΠ76309/11-10-2017 εγκύκλιος (ΑΔΑ: Ψ68Α465ΦΥΟ-Γ7Φ) του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση διατροφικών συστάσεων για γενικό πληθυσμό και ειδικές πληθυσμιακές ομάδες»

Καθώς τα νέα περιστατικά της νόσου COVID-19 συνεχίζουν να αυξάνονται σε όλη την Ευρώπη, πολλά υγιή άτομα καλούνται να παραμείνουν στο σπίτι με περιορισμό κοινωνικών επαφών. Η τρέχουσα κατάσταση πανδημίας COVID-19 και η ανάγκη επιβολής του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, είναι πιθανό να διαφοροποιήσουν τις διατροφικές συνήθειες και τις συμπεριφορές σωματικής δραστηριότητας του ελληνικού πληθυσμού.

Η υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και με γνώμονα την αξία της ισορροπημένης διατροφής και της σωματικής δραστηριότητας στην προαγωγή και διατήρηση της σωματικής και ψυχικής υγείας, προχώρησε στη διαμόρφωση ενός οδηγού συστάσεων διατροφής και σωματικής δραστηριότητας για τη περίοδο περιορισμού της κυκλοφορίας  των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού.

Ο Οδηγός (Παράρτημα παρούσης) περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με την ισορροπημένη διατροφή και τις επιλογές γευμάτων τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά και εφήβους. Περιλαμβάνονται παραδείγματα γευμάτων που μπορούν να μαγειρευτούν στο σπίτι και είναι σύμφωνα με τις αρχές της παραδοσιακής ελληνικής διατροφής. Οι συστάσεις προέρχονται από τους Εθνικούς Διατροφικούς Οδηγούς για Ενήλικες και για Βρέφη, Παιδιά και Εφήβους που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο μας, σύμφωνα με τη σχετική (1) εγκύκλιο μας και διαμορφώθηκαν σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Διατροφικής Πολιτικής.

Παράλληλα, ο οδηγός περιλαμβάνει συστάσεις για τη φυσική δραστηριότητα σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με τίτλο «Stay physically active during self-quarantine».

Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς όπως και κάθε άλλο συνεργαζόμενο φορέα για την χρήση και ευρεία διάχυση των αναφερόμενων συστάσεων ενδεικτικά με την ανάρτηση του ενημερωτικού υλικού σε ιστοσελίδες, ώστε οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να έχουν την δυνατότητα αναζήτησης συμβουλών σχετικά με την ισορροπημένη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα κατά την περίοδο του περιορισμού κυκλοφορίας.

Οι συστάσεις είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr) στον άξονα «Υγεία» και στην ενότητα «Δημόσια Υγεία», για ενημέρωση των φορέων και των πολιτών.

Συνημμένα: Το Παράρτημα (20 σελ)

Δ1α/ΓΠ.οικ. 22261/02.04.2020 (ΦΕΚ 1127/Β/02.04.2020) Επιβολή του μέτρου του κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από την αλλοδαπή προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Δ1α/ΓΠ.οικ. 22261/02.04.2020 (ΦΕΚ 1127Β) Επιβολή του μέτρου του κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από την αλλοδαπή προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο

 1. Τον κατ’ οίκον προσωρινό περιορισμό για δεκατέσσερις (14) ημέρες από την άφιξή τους, των προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από οποιοδήποτε κράτος της αλλοδαπής (συμπεριλαμβανομένων των κρατών-μελών της ΕΕ) και με οποιονδήποτε τρόπο, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική επικράτεια. Τα αρμόδια όργανα δύνανται, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, να ορίζουν ως χώρο επιβολής του μέτρου του προηγούμενου εδαφίου προσώπων εισερχόμενων στη χώρα, και οποιονδήποτε άλλον εκ των προβλεπόμενων χώρων της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42).
 2. Ο περιορισμός της παρούσας ισχύει για τα πρόσωπα που εισέρχονται στη χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 2.4.2020 και ώρα 12:00 έως και 20.4.2020 και ώρα 12:00.
 3. Τα πρόσωπα που στερούνται κατοικίας στην Ελλάδα υποχρεούνται να παραμένουν, για το χρονικό διάστημα της παρ. 1, στον τόπο της προσωρινής διαμονής τους, όπως οικία συγγενικού ή φιλικού προσώπου ή ξενοδοχείο, εκτός αν παραμένουν στην Ελλάδα για μικρότερο χρονικό διάστημα, οπότε ο προσωρινός περιορισμός ισχύει για αυτό το χρονικό διάστημα. Στις αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου της εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο εικοστό τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), παρέχονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εφαρμογή της παρούσας, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 4. Οι αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου της παρ. 3 είναι δυνατόν να ζητούν από τα πρόσωπά της παρ. 1, κατά την είσοδό τους στη χώρα, τη διεύθυνση στην οποία θα παραμείνουν για τις επόμενες δεκατέσσερις ημέρες κατ’ εφαρμογή της παρούσας.
 5. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν το μέτρο της παρούσας, και χωρίς να θίγονται οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής κατά την έννοια της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Άρθρο δεύτερο

 1. Οι εργαζόμενοι στις διεθνείς υπηρεσίες χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, οφείλουν μετά την είσοδό τους στη χώρα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, είτε να διέλθουν αυτής, είτε να κατευθυνθούν στον προορισμό τους και στη συνέχεια να τεθούν σε προσωρινό περιορισμό για χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών κατ’ εφαρμογή του άρθρου πρώτου της παρούσας.
 2. Σε περίπτωση υποχρέωσης των εργαζομένων της παρ. 1 προς εκτέλεση νέου διεθνούς δρομολογίου εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο περιορισμός αίρεται. Σε περίπτωση υποχρέωσης των εν λόγω εργαζομένων προς εκτέλεση εσωτερικού δρομολογίου εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος, ο περιορισμός αίρεται, εφόσον έχουν ήδη συμπληρωθεί επτά (7) ημέρες περιορισμού.
 3. Σε κάθε περίπτωση, τα πρόσωπα που παρόντος οφείλουν κατά τα λοιπά, κατά το χρονικό διάστημα παραμονής τους στη χώρα, να τηρούν τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο τρίτο

Ισχύουσες διατάξεις που προβλέπουν απαγόρευση εισόδου προσώπων στη χώρα, καθώς και περιορισμό συνδέσεων με χώρες της αλλοδαπής ή κατάπλου πλοίων και σκαφών, εν όλω ή εν μέρει, δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Απριλίου 2020

Υπουργείο Υγείας: Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού SARS-COV-2 κατά την υδροληψία μεταφορά και πώληση νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με βυτία, δοχεία, πλοία

Δ1δ/Γ.Π.οικ21587/31-3-2020 (Ψ0ΨΕ465ΦΥΟ-1Φ8) Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού SARS-COV-2 κατά την υδροληψία μεταφορά και πώληση νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με βυτία, δοχεία, πλοία

Υπουργείο Υγείας: Συστάσεις εμβολιασμού ρουτίνας παιδιών κατά την περίοδο πανδημίας από SARS-CoV-2

Δ1α/Γ.Π.οικ.21769/31-03-2020 (ΩΥΛΒ465ΦΥΟ-ΒΩ5) Συστάσεις εμβολιασμού ρουτίνας παιδιών κατά την περίοδο πανδημίας από SARS-CoV-2

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής Περιβάλλοντος σε σχέση με τον εμβολιασμό ρουτίνας παιδιών κατά την περίοδο πανδημίας από SARS-CoV-2 , σας γνωρίζει τα εξής:

Η διακοπή του εμβολιασμού, ακόμα και για βραχύ χρονικό διάστημα, μπορεί να οδηγήσει σε συσσώρευση επινόσων ατόμων, να αυξήσει την πιθανότητα επιδημικής έξαρσης νοσημάτων που προλαμβάνονται με εμβολιασμό και να επιβαρύνει περαιτέρω το σύστημα υγείας. Λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή και τοπικά επιδημιολογικά δεδομένα (24/3/2020) που αφορούν τον SARS-CoV-2, καθώς και τις σχετικές οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συστήνει προσωρινά τα εξής:

 1. Σε παιδιά ηλικίας 0-2 ετών διενεργούνται οι εμβολιασμοί έγκαιρα στις συνιστώμενες από το ΕΠΕ ηλικίες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιούνται χωρίς καθυστέρηση οι εμβολιασμοί έναντι Di, Te, aP, IPV, Hib, MMR, PCV13 και MenC.
 2. Τα πολυδύναμα εμβόλια καθώς και η συγχορήγηση (όπως εξαδύναμων και PCV13) θα πρέπει να προτιμώνται με στόχο τη μείωση των απαραίτητων επισκέψεων.
 3. Στα παιδιά ηλικίας >2 ετών, τα οποία είναι πλήρως εμβολιασμένα για την ηλικία τους, οι αναμνηστικοί και λοιποί εμβολιασμοί μπορούν να αναβάλλονται για βραχύ χρονικό διάστημα (μερικών εβδομάδων) και να προγραμματίζονται εκ νέου.
 4. Ο προγραμματισμός των εμβολιασμών θα πρέπει να περιλαμβάνει καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, έτσι ώστε η ανθρώπινη επαφή στην αίθουσα αναμονής να περιορίζεται στο ελάχιστο.

 

Γενικές οδηγίες:

 1. Σε παιδιά με συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού, ο εμβολιασμός αναβάλλεται για χρονικό διάστημα 1-2 εβδομάδων έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα μετάδοσης του ιού.
 2. Είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός σε διαφορετικό χώρο μεταξύ παιδιών με λοιμώξεις και των υγιών που προσέρχονται για εμβολιασμό στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, ο εμβολιασμός προγραμματίζεται για άλλη ημέρα.
 3. Ο συνοδός του παιδιού θα πρέπει να είναι ένας και να μην παρουσιάζει πυρετό ή σύμπτωμα οξείας αναπνευστικής λοίμωξης. Την ημέρα του εμβολιασμού δεν θα πρέπει να προσέρχονται και τα αδέλφια.
 4. Η τήρηση των ραντεβού είναι σημαντική με στόχο η αίθουσα αναμονής να είναι κενή. Επίσης, θα πρέπει να έχουν ικανή χρονική απόσταση μεταξύ τους ώστε να είναι δυνατός ο καλός καθαρισμός του χώρου, για τον οποίο πρέπει να λαμβάνεται συστηματική μέριμνα.
 5. Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες υγιεινής και ατομικής προστασίας, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ.

ΠΝΠ 30-03-2020 (ΦΕΚ 75Α) Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο «Λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων ειδών πρώτης ανάγκης εντός ΚΥΤ και δομών φιλοξενίας»

ΠΝΠ 30-03-2020 (ΦΕΚ 75Α)

Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο

Λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων ειδών πρώτης ανάγκης εντός ΚΥΤ και δομών φιλοξενίας
Η παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων ειδών πρώτης ανάγκης εντός της περιμέτρου των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και Δομών Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο. Επίσης επιτρέπεται, με απόφαση του οικείου Διοικητή, η εγκατάσταση εντός του ΚΥΤ ή της δομής σημείων παράδοσης από επιχειρήσεις διανομής προϊόντων (delivery). Η αρμοδιότητα για την εγκατάσταση και λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων του πρώτου εδαφίου ανήκει στον δήμο, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου λειτουργεί ο προαναφερθείς χώρος. Με απόφαση της οικονομικής επιτροπής του οικείου δήμου, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώμης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθορίζονται ο αριθμός των κυλικείων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν ανά χώρο, η χωροθέτησή τους εντός αυτού, το ωράριο λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην εύρυθμη λειτουργία τους. Η εκμίσθωση των χώρων σε τρίτους για τη λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων γίνεται κατόπιν δημοπρασίας από τον οικείο δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 270/1981 (Α΄ 77). Το προϊόν της δημοπρασίας αποτελεί έσοδο του δήμου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζεται η διαδικασία αδειοδότησης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα».

Υπουργείο Υγείας: Εφαρμογή μέτρων καθαρισμού και απολύμανσης σε πλωτά μέσα σε περίπτωση μεταφοράς ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος Covid -19

Υπουργείο Υγείας Δ1γ/Γ.Π/οικ.21536/30-03-2020 (9Θ2Ξ465ΦΥΟ-39Δ) «Εφαρμογή μέτρων καθαρισμού και απολύμανσης σε πλωτά μέσα σε περίπτωση μεταφοράς ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος Covid -19»

Υπουργείο Υγείας: Εγκύκλιος ενταντικοποίησης των μέτρων Υγιεινής σε επιχειρήσεις Αρτοποιείων και σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών

Δ1γ/Γ.Π/οικ.19955/20-03-2020 (ΨΟΕ3465ΦΥΟ-Φ31) Εγκύκλιος ενταντικοποίησης των μέτρων Υγιεινής σε επιχειρήσεις Αρτοποιείων και σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής (4) Εγκυκλίου αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του νέου κορωνοιού SARS-CοV-2 στις επιχειρήσεις Υγειονομικού ενδιαφέροντος και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας της Δημόσιας Υγείας κρίνεται απαραίτητη η εντατικοποίηση των Υγειονομικών Ελέγχων στις επιχειρήσεις των αρτοποιείων και εν γένει επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, Υπεραγορές Τροφίμων καθώς και η παράλληλη ενημέρωση των υπευθύνων των επιχειρήσεων για αυξημένα μέτρα υγιεινής και αυτοελέγχου.
Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων καλούνται για επαγρύπνηση και ετοιμότητα, δίνοντας έμφαση στην ενημέρωση των υπευθύνων των επιχειρήσεων για τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να λαμβάνουν από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)
Ειδικότερα: Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων αναλαμβάνουν την ευθύνη ώστε
1. Όλοι οι εργαζόμενοι στις ανωτέρω επιχειρήσεις να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη υπ. αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ
35797(ΦΕΚ1199/11-4-2012), όπως κάθε φορά ισχύει και να τηρούν τα μέτρα προσωπικής υγιεινής.
2. Οι υπεύθυνοι των ανωτέρω επιχειρήσεων είναι υποχρεωμένοι να εξασφαλίζουν:
– ότι οι επιχειρήσεις τους πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, όπως καθορίζονται στον Ε.Κ 852/2004, σε όλα τα στάδια παρασκευής, μεταποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής, διακίνησης και προσφοράς προς πώληση ή διάθεσης αυτών
– την εφαρμογή μεθόδων καθαρισμού – απολύμανσης και απεντόμωσης – μυοκτονίας της επιχείρησης
– την εκπαίδευση του προσωπικού αναφορικά με την υγιεινή
– τον καλό αερισμό του καταστήματος
– όλα τα προϊόντα αρτοποιίας που διατίθενται στο καταναλωτικό κοινό να τοποθετούνται σε χάρτινο περιτύλιγμα
– τα άτομα που απασχολούνται στο αρτοποιείο να φορούν στολή εργασίας και σκούφο που θα πλένονται και θα διατηρούνται καθαρά, καθώς επίσης προστατευτική μάσκα και γάντια μιας χρήσης

Τονίζουμε ότι ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται:
– στο πλύσιμο των χεριών και τη χρήση των γαντιών μιας χρήσης

– στην αυστηρή τήρηση του αριθμού των ατόμων που θα εισέρχονται στις ανωτέρω
επιχειρήσεις (ένα άτομο/ 10 τ.μ)

– στην ύπαρξη, σε ευκρινή θέση στην εισόδου του καταστήματος, φιάλης αλκοολούχου διαλύματος (με αντλία έγχυσης) για την υγιεινή των χεριών, προς χρήση των πελατών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΑΝΤΙΩΝ
1. Πριν φορέσετε τα γάντια, πάντα πλένετε τα χέρια σας με σαπούνι για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα και τα σκουπίζετε
2. Φοράτε το σωστό μέγεθος
3. Αλλάζετε γάντια, όπως θα πλένατε τα χέρια σας αν δεν φορούσατε γάντια, τουλάχιστον κάθε 4 ώρες
4. Τα γάντια θα πρέπει να αφαιρούνται κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την τουαλέτα ή τρώτε ή χειρίζεστε σκουπίδια ή καθαρίζετε επιφάνειες
5. Δε θα πρέπει να αγγίζετε το πρόσωπό σας ενώ φοράτε τα γάντια
6. Το γάντι του χεριού που θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματική συναλλαγή πρέπει να αντικαθίσταται
7. Αντικαταστήστε κατεστραμμένα ή σκισμένα γάντια αμέσως
8. Μην επαναχρησιμοποιείτε γάντια φορεμένα
9. Αφαιρείτε το κάθε γάντι χωριστά πιάνοντάς το από τη μανσέτα
10. Πλύνετε τα χέρια σας ακόμα και αν φοράτε γάντια, καθώς τα μολυσμένα γάντια
όταν αφαιρεθούν μπορεί να μεταδώσουν τον ιό στα χέρια σας

Τέλος οι υγειονομικές υπηρεσίες θα πρέπει να ενημερώνουν τις ανωτέρω επιχειρήσεις, ώστε να υπάρχει υψηλός βαθμός ατομικής καθαριότητας των εργαζομένων για την κατά το δυνατό μέγιστη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Δ1α/ΓΠ.οικ. 19419/18.03.2020 (ΦΕΚ 930/Β/18.03.2020) Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων με την ονομασία «Ξενώνες φιλοξενίας νέων» (Youth Hostels), στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 19.3.2020 έως και 30.4.2020

Δ1α/ΓΠ.οικ. 19419/18.03.2020 (ΦΕΚ 930Β) Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων με την ονομασία «Ξενώνες φιλοξενίας νέων» (Youth Hostels), στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 19.3.2020 έως και 30.4.2020

ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /315/οικ.8030/18.03.2020 (ΦΕΚ 928/Β/18.03.2020) Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19

ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /315/οικ.8030/18.03.2020 (ΦΕΚ 928/Β/18.03.2020) Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19

…αποφασίζουμε:
Την επέκταση της διευκόλυνσης της δικαιολογημένης απουσίας με ειδική άδεια για το χρονικό διάστημα ισχύος έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στις εξής ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19:
1.1. Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια.
1.2. Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια.
1.3. Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη.
1.4. Καρκινοπαθείς υπό ενεργό ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα,18 Μαρτίου 2020

Εγκύκλιος 18926/18.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΒΤΝ46ΜΤΛ6-0Ξ7) Λειτουργία υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού κατά τη διάρκεια εφαρµογής των µέτρων αποφυγής και περιορισµού της διάδοσης του κορωνοϊού

Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών 18926/18.03.2020 (6ΒΤΝ46ΜΤΛ6-0Ξ7) Λειτουργία υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού κατά τη διάρκεια εφαρµογής των µέτρων αποφυγής και περιορισµού της διάδοσης του κορωνοϊού

Στο πλαίσιο των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (25-2-2020, 11-3-2020 και 14-3-2020) και σε συνέχεια των οδηγιών που σας έχουν παρασχεθεί με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/109/ οικ.8000/16-3-2020 (ΑΔΑ:ΩΤΣ046ΜΤΛ6-6Ι1) εγκύκλιο του Υπουργείου μας, σχετικά με τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Δεδομένου ότι οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού παρέχουν υπηρεσίες σε νευραλγικούς τομείς, κρίσιμους για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, κατά το σχεδίασμά της λειτουργίας των υπηρεσιών σας θα πρέπει να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε οι κάτωθι υπηρεσίες σας να παραμείνουν σε λειτουργία, με βάση το διαθέσιμο προσωπικό.

OTA α’ βαθμού:

 • Υπηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης
 • Υπηρεσίες Κοιμητηρίων
 • Πολιτικής Προστασίας
 • Κοινωνικές Υπηρεσίες (Δημοτικά Ιατρεία, Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης)
 • Δημοτικής Αστυνομίας (όπου υφίσταται)
 • Ληξιαρχεία
 • Τεχνικές Υπηρεσίες
 • Διοικητικές/ Οικονομικές Υπηρεσίες (ιδίως Προμηθειών, Μισθοδοσία, Εξόφληση Δαπανών)
 • Ιατρός Εργασίας και Τεχνικός Ασφαλείας

ΟΤΑ β’ βαθμού

 • Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (ιδίως υποπερίπτωση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής)
 • Πολιτικής Προστασίας
 • Κοινωνικής Προστασίας
 • Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 • Διοικητικές/ Οικονομικές Υπηρεσίες (ιδίως Προμηθειών, Μισθοδοσία, Εξόφληση Δαπανών)

Κρίνεται απαραίτητο οι ανωτέρω υπηρεσίες να παραμείνουν σε πλήρη λειτουργία.

Για την πλήρη λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών, το αρμόδιο όργανο δύναται είτε να καθορίσει την εκ περιτροπής αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων, είτε, εφόσον απαιτείται, την παροχή εργασίας σε βάρδιες, αποκλειστικά στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εν λόγω έκτακτης κρίσης και ανεξάρτητα από το πάγιο ωράριο λειτουργίας του φορέα και συμπληρωματικά την παροχή εργασίας εξ’ αποστάσεως.

Προς τούτο και όπως σας έχουμε ήδη γνωρίσει με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/109/οικ.8000/16-3-2020 (ΑΔΑ:ΩΤΣ046ΜΤΛ6-6Ι1) εγκύκλιο του Υπουργείου μας, οι νέες ειδικές ρυθμίσεις παρέχουν τη δυνατότητα στο αρμόδιο όργανο κάθε φορέα (Δήμου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Συνδέσμου) να αξιοποιήσει το σύνολο του παρόντος προσωπικού, αναλόγως του κλάδου / ειδικότητας, των γνώσεων και της εμπειρίας του, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αυτών.

Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα στον οικείο Δήμαρχο / Περιφερειάρχη να αξιοποιήσει και κάθε διαθέσιμο προσωπικό, ακόμη και από άλλες οργανικές μονάδες ή νομικά πρόσωπα, κατά προτεραιότητα για τη στελέχωση των υπηρεσιών αυτών.

Στην κρίση του αρμοδίου οργάνου ανήκει η επιλογή της κατάλληλης οργάνωσης κάθε υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου της σε συνάρτηση με το διαθέσιμο προσωπικό, που θα κληθεί να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Σε περίπτωση πλήρους αναστολής λειτουργίας των φορέων θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να οριστεί προσωπικό ασφαλείας.

Σε κάθε περίπτωση, για το λόγο αυτό ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης θα πρέπει να έχει ορίσει εκ των προτέρων και να έχει προβλέψει το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας δεδομένων των ραγδαίων εξελίξεων. Κατά τον ορισμό του προσωπικού ασφαλείας θα πρέπει να προ βλέπεται ο ελάχιστος αριθμός των υπαλλήλων και οι κλάδοι-ειδικότητες που απαιτούνται για το σκοπό αυτό.

Τέλος, σε συνέχεια της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/ οικ.8000/16-3-2020 (ΑΔΑ:ΩΤΣ046ΜΤΛ6-6Ι1) με την οποία ορίστηκε ότι οι φορείς καλούνται να προβούν σε κατάρτιση πλάνου εργασιών έκτακτης ανάγκης, προς υποβοήθησής σας, σας γνωρίζουμε ότι με νεότερο έγγραφό μας, θα σας παρασχεθούν οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των στοιχείων, καθώς και τη μεθοδολογία συμπλήρωσης του σχετικού πλάνου.

 

 

 

Shop Support

Η μοναδική εταιρεία εξειδικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος