Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/τ.Α’/07-12-2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»

Εκδόθηκε το με αριθμ. 230/τ.Α’/07-12-2016 ΦΕΚ του Ν.4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ ή από εδώ και το οποίο συμπεριλαμβάνει και τις σχετικές διατάξεις για την αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τις άδειες μουσικής κλπ.

Ν.4441/2016 (ΦΕΚ 227/τ.Α’/06-12-2016) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις»

Εκδόθηκε το με αριθμ. 227/τ.Α’/06-12-2016 ΦΕΚ του Ν.4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ

Ενδιαφέρον παρουσιάσει το άρθρο 18 του συγκεκριμένου νόμου με τίτλο «Τροποποίηση του Ν.3526/2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 24)», στο οποίο αναφέρεται ότι:

«1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3526/2007 (Α΄ 24) προστίθεται περίπτωση κ΄ ως εξής:
«κ) Παραδοσιακός άρτος: ο άρτος που παράγεται σε αρτοποιείο, όπως ορίζεται στην περίπτωση β΄ της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 3526/2007, στο πλαίσιο μιας ενιαίας και συνεχούς διαδικασίας, η οποία περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
α. την επιλογή των πρώτων υλών,
β. το ζύμωμα της ζύμης, η οποία δεν έχει προηγουμένως υποβληθεί σε κατάψυξη, ταχεία κατάψυξη ή ανάλογη διαδικασία συντήρησης,
γ. την εξέλιξη της ζύμης μέχρι την πλήρη μορφοποίηση της και
δ. την έψηση του άρτου.»
2. Στο άρθρο 2 του Ν. 3526/2007 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Η εμπορική χρήση των όρων «παραδοσιακό αρτοποιείο», «παραδοσιακός άρτος» ή «παραδοσιακός φούρνος» επιτρέπεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα αρτοποιεία των οποίων ο άρτος που παράγεται και πωλείται σε καταναλωτές, μεταξύ άλλων αρτοπαρασκευασμάτων ή αρτοσκευασμάτων, είναι παραδοσιακός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση κ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 1, περίπτωση κ΄ του παρόντος νόμου.»»

Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α’/02-12-2016) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις»

Εκδόθηκε το με αριθμ. 224/τ.Α’/02-12-2016 ΦΕΚ του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης  συμφερόντων και λοιπές διατάξεις», το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ ή από εδώ

Σχόλιο: Ας ελπίσουμε ότι με τη βάση δεδομένων «Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης», η οποία αναφέρεται στο άρθρο 16, να καταστεί εφικτός ο σχηματισμός μιας καλύτερης και επικαιροποιημένης εικόνας της κατανομής των ΕΔΥ σε διάφορες θέσεις στο δημόσιο, στην τοπική αυτοδιοίκηση, νπδδ κλπ, κάτι που φαίνεται δύσκολο έως ακατόρθωτο σήμερα με άλλες μεθόδους…

Ερώτημα Δήμου Αθηναίων σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4229/2014 — ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Όλη η σχετική αλληλογραφία

via Ερώτημα Δήμου Αθηναίων σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4229/2014 — ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Διάταξη για τη λειτουργία κυλικείων εντός των κέντρων και δομών προσωρινής υποδοχής – φιλοξενίας και εν γένει χώρων που καλύπτουν έκτακτες ανάγκες στέγασης και προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών

Στο άρθρο 86 παρ. 9 του Ν.4399/16 (ΦΕΚ 117/τ.Α’) «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.» αναφέρεται ότι:

«Στο άρθρο 10 του Ν.4375/2016 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν.4264/2014 (Α’ 118), η λειτουργία κυλικείων εντός των κέντρων και δομών προσωρινής υποδοχής – φιλοξενίας και εν γένει χώρων που καλύπτουν έκτακτες ανάγκες στέγασης και προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Υγείας, καθορίζονται τα είδη που δύνανται να πωλούνται από τα κυλικεία, η διαδικασία αδειοδότησής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Η αρμοδιότητα για την εγκατάσταση και λειτουργία κυλικείων του πρώτου εδαφίου ανήκει στο δήμο, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου λειτουργεί ο προαναφερθείς χώρος. Με απόφαση του οικείου δήμου και κατόπιν γνώμης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, η οποία παρέχεται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος, καθορίζονται ο αριθμός των κυλικείων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν ανά χώρο, η χωροθέτησή τους εντός αυτού, το ωράριο λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην εύρυθμη λειτουργία τους. Η εκμίσθωση των χώρων σε τρίτους για τη λειτουργία κυλικείων γίνεται κατόπιν δημοπρασίας από τον οικείο δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ. 270/1981 (Α’ 77). Το προϊόν της δημοπρασίας αποτελεί έσοδο του δήμου.»»

Συγκρότηση και ορισμός μελών της Ομάδας Εργασίας για την οργάνωση των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

Εκδόθηκε η με αριθμ. A1β/Γ.Π.οικ.: 41493/07-06-2016 (ΑΔΑ: 60ΝΚ465ΦΥΟ-9ΜΜ) απόφαση του Υπουργού Υγείας, με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της Ομάδας  Εργασίας  για  την  οργάνωση  των
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

Όπως αναφέρεται και στην απόφαση, «Η Ομάδα Εργασίας θα εξετάσει όλα τα ζητήματα που αφορούν στο νομοθετικό πλαίσιο άσκησης και εφαρμογής της Δημόσιας Υγείας στη χώρα μας, τους Ο.Τ.Α., τις Περιφέρειες, τους Οργανισμούς, κ.α. Επιπροσθέτως, θα εξετάσει θέματα δημόσιας υγείας που αφορούν την υγιεινή εστίασης, συντήρηση τροφίμων, βρεφονηπιακούς σταθμούς, ζητήματα περιβαλλοντικής υγείας, συνθηκών εργασίας, αδειοδοτήσεις επαγγελμάτων, έγκρισης λειτουργίας, κ.α. Στόχος της σύστασης της Ομάδας Εργασίας είναι ο εντοπισμός δυσλειτουργιών, αλληλοεπικαλύψεων, η αναμόρφωση – επικαιροποίηση διατάξεων νόμων καθώς και η προώθηση αντίστοιχων μεταρρυθμίσεων.»

Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας είναι :

 1. ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας – Επιμελητής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.
 2. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, Συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας.
 3. ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, Διευθύντρια – ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, Προϊσταμένη του Τμήματος Μεταδοτικών και Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
 4. ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Διευθυντής – ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, Υπάλληλος στη
  Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
 5. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Διευθυντής – ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 6. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Διευθυντής – ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, Γενικός Διευθυντής
  Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου.
 7. ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, Προϊσταμένη του Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών και Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
 8. ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος – Διεύθυνση Δημόσιας
  Υγείας της Περιφέρειας Αττικής.
 9. ΜΑΚΡΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Επόπτης Δημόσιας Υγείας Δήμου Κορυδάλλου – Πανελλήνιος Σύλλογος Εποπτών Δημόσιας Υγείας.
 10. ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αναπληρωτής Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής.
 11. ΓΚΑΡΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ, Επισκέπτρια Δημόσιας Υγεία – Υπάλληλος στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας ορίστηκε ο ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με αναπληρώτρια την ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίστηκε η ΒΛΑΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, Υπάλληλος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, με αναπληρώτρια την ΞΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ, Υπάλληλο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας.

Το ηλεκτρονικό αρχείο της απόφασης με ΑΔΑ: 60ΝΚ465ΦΥΟ-9ΜΜ

Πρόσκληση μετάταξης ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ η πρόσκληση μετάταξης για διάφορες ειδικότητες υπαλλήλων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Οι δεκαεπτά (17) θέσεις από τις αναφερόμενες στην πρόσκληση, αφορούν την ειδικότητα ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας. Οι διαθέσιμες αυτές θέσεις είναι ως εξής:

 • δύο (2) στην Περιφερειακή Ενότητα Σύρου (νήσος Σύρος),
 • τέσσερις (4) στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου (νήσος Ρόδος),
 • δύο (2) στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (νήσος Θήρα),
 • μία (1) στην Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου (νήσος Κάλυμνος),
 • μία (1) στην Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου (νήσος Κάρπαθος),
 • μία (1) στην Περιφερειακή Ενότητα Κέας-Κύθνου (νήσος Κέα),
 • δύο (2) στην Περιφερειακή Ενότητα Κω (νήσος Κως),
 • μία (1) στην Περιφερειακή Ενότητα Μήλου (νήσος Μήλος),
 • μία (1) στην Περιφερειακή Ενότητα Νάξου (νήσος Νάξου),
 • μία (1) στην Περιφερειακή Ενότητα Πάρου (νήσος Πάρος) και
 • μία (1) στην Περιφερειακή Ενότητα Τήνου (νήσος Τήνος).

Μεταξύ των άλλων στο ανωτέρω κείμενο αναφέρεται ότι: «Οι μετατάξεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 168 παρ.1 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α), 78 και 182 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α), 9 παρ.22 του ν.2266/1994 (ΦΕΚ  218/τ.Α), 68 παρ.1  του ν.4002/2011 (ΦΕΚ  180/τ.Α) και 35 παρ.5 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α) όπως ισχύουν, σε κενή οργανική θέση ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν οι υπάλληλοι, χωρίς γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του ν.4368/2016  (ΦΕΚ 21/τ.Α).»

Τα σχετικά links είναι:

Σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Το ηλεκτρονικό αρχείο της πρόσκλησης με ΑΔΑ:Ω0Ε97ΛΞ-77Τ

ΠΑ.Σ.Ι.Α.Ε.Δ.Υ.

Ένα blog για θέματα σχετικά με τους Επόπτες Δημόσιας Υγείας σε ΟΤΑ Α' Βαθμού

The Science of Mom

The Heart and Science of Parenting

Tri Fatherhood

The gentle art of balancing marriage, parenting, and triathlon

Leadership Freak

Empowering Leaders 300 Words at a Time

Small Food Business

The Soup to Nuts Resource for Artisan Food Entrepreuers

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος