Ερώτηση του βουλευτή κ.Αυγενάκη Ελευθέριου σχετικά με τις ελλείψεις σε Επόπτες Δημόσιας Υγείας στις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Ηρακλείου

Στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου ο βουλευτής Ν. Ηρακλείου και Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας κ.Αυγενάκης Ελευθέριος, κατέθεσε ερώτηση με αρ.πρωτ. 7398/19-07-2017 και θέμα: «Σημαντικές ελλείψεις σε Επόπτες Δημόσιας Υγείας στις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Ηρακλείου», προς τους Υπουργούς Εσωτερικών κ.Σκουρλέτη Παναγιώτη και Υγείας κ.Ξανθό Ανδρέα.

Το έγγραφο με τα ερωτήματα.

Ερώτηση του βουλευτή κ.Κεγκέρογλου Βασίλειου σχετικά με την στελέχωση των υγειονομικών υπηρεσιών με Επόπτες Δημόσιας Υγείας

Στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου ο βουλευτής Ν.Ηρακλείου της Κ.Ο. της Δημοκρατικής Συμπαράξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ.Κεγκέρογλου Βασίλειος, κατέθεσε ερώτηση με αρ.πρωτ. 7315/17-07-2017 και θέμα: «Επαρκής στελέχωση των υγειονομικών υπηρεσιών με Επόπτες Δημόσιας Υγείας» προς τους Υπουργούς Εσωτερικών κ.Σκουρλέτη Πάνο και Υγείας κ.Ξανθό Ανδρέα.

Το έγγραφο με τα ερωτήματα.

ΑΑΔΕ, ΠΟΛ. 1104/12-07-2017: «Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 & 81 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει».

Εκδόθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) η ΠΟΛ. 1104/12-07-2017 (ΑΔΑ: 66ΓΓ46ΜΠ3Ζ-7ΘΖ) με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 & 81 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει»

Το έγγραφο

 

Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, Νομική Υπηρεσία, έγγραφο με αρ.πρωτ: 40914 Φ. 701.2/23-06-2017, «Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 3/2015, 14/2014 και 15/2014 πυροσβεστικών διατάξεων και κατάργηση των υπ’ αριθ. 2/1979 και 5/1991 πυροσβεστικών διατάξεων»

Το link για το έγγραφο με ΑΔΑ: 6Θ90465ΧΘ7-7Ξ1 και θέμα: «Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 3/2015, 14/2014 και 15/2014 πυροσβεστικών διατάξεων και κατάργηση των υπ’ αριθ. 2/1979 και 5/1991 πυροσβεστικών διατάξεων»

ΝΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ: Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21-06-2017 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-06-2017), «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις»

Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση (νέα υγειονομική διάταξη) με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21-06-2017 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-06-2017), «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις»

Ενδεικτικά:

Άρθρο 1
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσας Υγειονομικής Διάταξης είναι η ρύθμιση των αναγκαίων υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία Επιχειρήσεων τροφίμων
και ποτών.

….

Άρθρο 18
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Από την ημέρα ενάρξεως ισχύος της παρούσας καταργούνται:

1. Η Υ1γ/ΓΠ.οικ96967/2012 (ΦΕΚ 2718/Β/08-10-2012) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις» και η διόρθωση σφάλματος αυτής (ΦΕΚ 3007 τ. Β΄/2012).
2. Κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα.

Άρθρο 19
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει δεκαπέντε μέρες από την δημοσίευσή της, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το link για το Εθνικό Τυπογραφείο

Το ΦΕΚ

Υπουργείο Υγείας: Αποστολή σχεδίων προτυποποιημένων εντύπων ελέγχου επιχειρήσεων (μαζικής εστίασης και κομμωτηρίου, περιποίησης άκρων, δερματοστιξία)

Το link στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας

Το έγγραφο με αρ.πρωτ. Γ1β/Γ.Π/οικ. 43053/02-06-2017 του Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών και Δημόσιας Υγείας, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας, του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Αποστολή σχεδίων προτυποποιημένων εντύπων ελέγχου επιχειρήσεων (μαζικής εστίασης & κομμωτηρίου ,περιποίησης άκρων, δερματοστιξία)».

Οδηγίες εντυπου ελεγχου μαζικής εστίασης.docx
check list κομμωτηρια μανικιουρ, πεντικιουρ.xlsx

Εγκύκλιος με αρ.πρωτ. 66896/15-06-2017 και θέμα: Υποχρεώσεις Δήμων και Περιφερειών, για ενιαία εφαρμογή των διατάξεων χορήγησης νέων αδειών υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου).

Εκδόθηκε η με αρ.πρωτ. 66896/15-06-2017 (ΑΔΑ: ΩΠΥ1465ΧΙ8-ΚΞΒ) εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, του Υπουργείου Οικονομικών και Ανάπτυξης, με θέμα: «Υποχρεώσεις Δήμων και Περιφερειών, για ενιαία εφαρμογή των διατάξεων χορήγησης νέων αδειών υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου)».

Το link για την εγκύκλιο εδώ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιστότοπος ενημέρωσης για Επόπτες Δημόσιας Υγείας αλλά και όσων ενδιαφέρονται για θέματα Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος